openplanning

Kiểu dữ liệu Boolean trong Dart

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Boolean

Trong ngôn ngữ lập trình Dart, Boolean là kiểu dữ liệu được hỗ trợ sẵn, nó chỉ có 2 giá trị là truefalse. bool là một từ khoá đồng thời cũng là tên lớp đại diện cho kiểu dữ liệu này.
Cú pháp để khai báo một biến kiểu Boolean:

bool myVariable1 = true;

bool myVariable2 = false;
Ví dụ:
bool_ex1.dart

void main() {
 bool value;
 value = 100 > 25;
 print(value); // true
}
Output:

true

2- Dart Boolean vs Javascript Boolean

Ngôn ngữ lập trình Dart đã vay mượn rất nhiều ý tưởng từ cú pháp của Javascript, đó là lý do vì sao nó rất dễ dàng được chuyển đổi thành mã Javascript. Tuy nhiên kiểu dữ liệu Boolean trong DartJavascript có một vài khác biệt.
 • Trong Javascript các giá trị false, 0, "", null, undefined, NaN, Number.Infinite được coi là false. Các giá trị khác sẽ được coi là true.
 • Trong Dart, chỉ truefalse được coi là kiểu Boolean, các giá trị khác không thể chuyển đổi thành kiểu Boolean.
Trong Javascript bạn có thể viết đoạn code giống dưới đây, và nó được chấp nhận là hợp lệ:
Javascript code

var test = "abc";

if(test) {
  console.log("OK! test is true");
} else {
  console.log("Ohh no, test is false");
}
Output:

OK! test is true
Tuy nhiên bạn không thể viết một đoạn code tương tự trong Dart:
Dart code (ERROR!)

void main() {
 var test = "abc";

 if (test) { // ERROR at compile time.
  print("OK! test is true");
 } else {
  print("Ohh no, test is false");
 }
}
Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi của trình biên dịch Dart:

Error compiling to JavaScript:
Warning: Interpreting this as package URI, 'package:dartpad_sample/main.dart'.
lib/main.dart:4:7:
Error: A value of type 'String' can't be assigned to a variable of type 'bool'.
 if (test) { // ERROR at compile time.
   ^
Error: Compilation failed.

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.