openplanning

Hướng dẫn lập trình ngôn ngữ kịch bản Batch cho người mới bắt đầu

  1. Ngôn ngữ batch là gì?
  2. Ví dụ bắt đầu với Batch

1. Ngôn ngữ batch là gì?

Batch là một ngôn ngữ lập trình, nó được sử dụng để tạo ra các tập tin kịch bản có thể thực thi trên hệ điều hành Windows, thông thường các tập tin này có đuôi *.bat hoặc *.cmd. Khi được thực thi chúng mở ra một cửa sổ "Command Prompt", thông thường cửa sổ này có nền đen, chữ trắng đặc trưng.
Các tập tin batch (*.bat, *.cmd) được gọi là các tập tin kịch bản (script file), chúng có thể chứa các lệnh can thiệp vào hệ điều hành.
Chú ý một ngôn ngữ tương đương với batch nhưng sử dụng cho hệ điều hành Linux đó là Shell, với các tập tin kịch bản có đuôi *.sh.
Xem thêm:
  • Shell Language

2. Ví dụ bắt đầu với Batch

Batch sử dụng @rem để bắt đầu một dòng chú thích (Comment), Dòng chú thích được sử dụng để ghi chú lại mục đích của các dòng lệnh trong chương trình, và chúng được bỏ qua khi chương trình thực thi.
Để bắt đầu ngôn ngữ Batch, chúng ta tạo một tập tin có tên hello.bat, và viết các lệnh in ra màn hình dòng chữ "Three", "Two", "One", "Hello World!".
hello.bat
@rem My First Batch file!

@echo off

echo Three

echo Two

echo One

echo Hello World!

pause
Nhấn kép chuột vào hello.bat để thực thi (execute) tập tin này.
Bạn cũng có thể thực thi tập tin Batch từ CMD. Mở chương trình CMD CD tới thư mục chứa tập tin cần thực thi.
Thực thi tập tin hello.bat từ CMD:
Lệnh
Mô tả
echo
In ra màn hình một dòng chữ
pause
Tạm ngừng chương trình, và chờ đợi người dùng nhấn Enter để tiếp tục.
@echo on/off
Lệnh @echo off sử dụng để tắt chế độ hiển thị command prompt (lời nhắc). Chế độ này được bật (on) bởi mặc định. Chúng ta hãy xem sự khác biệt giữa @echo off@echo on theo hình minh họa dưới đây: