openplanning
Các hướng dẫn lập trình ngôn ngữ kịch bản Batch
Các bài viết hướng dẫn

Các bài viết hướng dẫn chi tiết

Các hướng dẫn lập trình ngôn ngữ kịch bản Batch
Các ví dụ nhỏ

Đây là danh sách các ví dụ nhỏ, bạn nên xem các hướng dẫn đầy đủ ở trên trước khi xem các ví dụ.

  1. No examples