openplanning

Phân trang (Pagination) trong Java Hibernate

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Phân trang là gì?

Pagination (phân trang) là một kỹ thuật phân tách một danh sách có nhiều bản ghi (record)  thành các danh sách con. Chẳng hạn bạn tìm kiếm một từ khóa trên Google và nhận được hàng vạn kết quả. Tuy nhiên trên mỗi trang Google chỉ hiện thị cho bạn 10 kết quả, các kết quả khác sẽ hiển thị trên các trang tiếp theo.
Trong ứng dụng Java sử dụng Hibernate, một câu lệnh truy vấn (query statement) có thể trả về một danh sách rất nhiều bản ghi (record) và bạn đặt ra câu hỏi làm thế nào để chỉ lấy một phần danh sách (các bản ghi từ vị trí N1 đến vị trí N2), đồng thời có được thông tin tổng số bản ghi, tổng số trang.
Hibernate vs JPA
Mặc dù HibernateJPA là 2 công nghệ rất giống nhau, nếu bạn biết về Hibernate bạn dễ dàng làm việc với JPA và ngược lại. Tuy nhiên chúng cũng có một vài khác biệt. Một trong các khác biệt đó là Hibernate cung cấp các kỹ thuật để phân trang tốt hơn JPA, trong bài học này tôi hướng dẫn bạn sử dụng một kỹ thuật phân trang của Hibernate 5, chú ý kỹ thuật này không được hỗ trợ bởi JPA.

2- Phân trang với Hibernate

Tất cả những gì bạn cần làm là tạo ra một đối tượng Query, và cung cấp thêm các tham số page, maxResult, maxNavigationResult để tạo ra một đối tượng PaginationResult.
PaginationResult là một lớp tiện ích, nó giúp bạn thực hiện truy vấn và trả về danh sách các bản ghi phù hợp với các tham số ở trên,
PaginationResult.java

package org.o7planning.tutorial.hibernate.pagination;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.hibernate.ScrollMode;
import org.hibernate.ScrollableResults;
import org.hibernate.query.Query;

public class PaginationResult<E> {

  private int totalRecords;
  private int currentPage;
  private List<E> list;
  private int maxResult;
  private int totalPages;

  private int maxNavigationPage;

  private List<Integer> navigationPages;

  // @page: 1, 2, ..
  public PaginationResult(Query<E> query, int page, int maxResult, int maxNavigationPage) {
    final int pageIndex = page - 1 < 0 ? 0 : page - 1;

    int fromRecordIndex = pageIndex * maxResult;
    int maxRecordIndex = fromRecordIndex + maxResult;

    ScrollableResults resultScroll = query.scroll(ScrollMode.SCROLL_INSENSITIVE );

    List<E> results = new ArrayList<E>();

    boolean hasResult =  resultScroll.first();

    if (hasResult) {
    
      // Scroll to position:
       hasResult = resultScroll.scroll(fromRecordIndex);

      if (hasResult) {
        do {
          E record = (E) resultScroll.get(0);
          results.add(record);
        } while (resultScroll.next()//
            && resultScroll.getRowNumber() >= fromRecordIndex
            && resultScroll.getRowNumber() < maxRecordIndex);

      }
 
      // Go to Last record.
       resultScroll.last();
    }
 
    // Total Records
    this.totalRecords = resultScroll.getRowNumber() + 1;
    this.currentPage = pageIndex + 1;
    this.list = results;
    this.maxResult = maxResult;

    if (this.totalRecords % this.maxResult == 0) {
      this.totalPages = this.totalRecords / this.maxResult;
    } else {
      this.totalPages = (this.totalRecords / this.maxResult) + 1;
    }

    this.maxNavigationPage = maxNavigationPage;

    if (maxNavigationPage < totalPages) {
      this.maxNavigationPage = maxNavigationPage;
    }
    resultScroll.close();

    this.calcNavigationPages();
  }

  private void calcNavigationPages() {

    this.navigationPages = new ArrayList<Integer>();

    int current = this.currentPage > this.totalPages ? this.totalPages : this.currentPage;

    int begin = current - this.maxNavigationPage / 2;
    int end = current + this.maxNavigationPage / 2;
 
    // The first page
    navigationPages.add(1);
    if (begin > 2) {

  
      // Using for '...'
      navigationPages.add(-1);
    }

    for (int i = begin; i < end; i++) {
      if (i > 1 && i < this.totalPages) {
        navigationPages.add(i);
      }
    }

    if (end < this.totalPages - 2) {
 
      // Using for '...'
      navigationPages.add(-1);
    }
  
    // The last page.
    navigationPages.add(this.totalPages);
  }

  public int getTotalPages() {
    return totalPages;
  }

  public int getTotalRecords() {
    return totalRecords;
  }

  public int getCurrentPage() {
    return currentPage;
  }

  public List<E> getList() {
    return list;
  }

  public int getMaxResult() {
    return maxResult;
  }

  public List<Integer> getNavigationPages() {
    return navigationPages;
  }

}
Example:
Employee.java

package org.o7planning.tutorial.hibernate.entities;
 
import java.util.Date;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
 
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.Lob;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Temporal;
import javax.persistence.TemporalType;
import javax.persistence.UniqueConstraint;
 
@Entity
@Table(name = "EMPLOYEE", //
    uniqueConstraints = { @UniqueConstraint(columnNames = { "EMP_NO" }) })
public class Employee {
 
  @Id
  @Column(name = "EMP_ID")
  private Long empId;
 
  @Column(name = "EMP_NO", length = 20, nullable = false)
  private String empNo;
 
  @Column(name = "EMP_NAME", length = 50, nullable = false)
  private String empName;
 
  @Column(name = "JOB", length = 30, nullable = false)
  private String job;
 
  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "MNG_ID")
  private Employee manager;
 
  @Column(name = "HIRE_DATE", nullable = false)
  @Temporal(TemporalType.DATE)
  private Date hideDate;
 
  @Column(name = "SALARY", nullable = false)
  private Float salary;
 
  @Lob
  @Column(name = "IMAGE", length = Integer.MAX_VALUE, nullable = true)
  private byte[] image;
 
  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "DEPT_ID", nullable = false)
  private Department department;
 
  @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "empId")
  private Set<Employee> employees = new HashSet<Employee>(0);
 
  // Getter & Setter
 
}
Department.java

package org.o7planning.tutorial.hibernate.entities;
 
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
 
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.FetchType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.UniqueConstraint;
 
@Entity
@Table(name = "DEPARTMENT", //
    uniqueConstraints = { @UniqueConstraint(columnNames = { "DEPT_NO" }) })
public class Department {
  @Id
  @Column(name = "DEPT_ID")
  private Integer deptId;
 
  @Column(name = "DEPT_NO", length = 20, nullable = false)
  private String deptNo;
  @Column(name = "DEPT_NAME", nullable = false)
  private String deptName;
 
  @Column(name = "LOCATION")
  private String location;
 
  @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "department")
  private Set<Employee> employees = new HashSet<Employee>(0);
 
  public Department() {
  } 
 
  // Getter & Setter
}
EmployeeInfo.java

package org.o7planning.tutorial.hibernate.beans;

public class EmployeeInfo {

  private Long empId;

  private String empNo;

  private String empName;

  private String deptNo;

  private String deptName;

  public EmployeeInfo() {

  }

  // This constructor is used by Hibernate Query.
  public EmployeeInfo(Long empId, String empNo, String empName, String deptNo, String deptName) {
    this.empId = empId;
    this.empNo = empNo;
    this.empName = empName;
    this.deptNo = deptNo;
    this.deptName = deptName;
  }

  // Getter & Setter
}
Example:
PaginationExample1.java

package org.o7planning.tutorial.hibernate.pagination;

import java.util.List;

import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.query.Query;
import org.o7planning.tutorial.hibernate.HibernateUtils;
import org.o7planning.tutorial.hibernate.entities.Employee;

public class PaginationExample1 {

  public static void main(String[] args) {

    // Have sessionFactory object...
    SessionFactory factory = HibernateUtils.getSessionFactory();

    Session session = factory.getCurrentSession();

    String sql = "Select e from " + Employee.class.getName() + " e " //
        + " Where e.empId > :empId ";
    Query<Employee> query = session.createQuery(sql, Employee.class);
    query.setParameter("empId", 100);

    int page = 1;
    int maxResult = 20;
    int maxNavigationResult = 10;

    PaginationResult<Employee> result = new PaginationResult<Employee>(query, page, maxResult, maxNavigationResult);

    // Result:
    List<Employee> emps = result.getList();
    int totalPages = result.getTotalRecords();
    int totalRecords = result.getTotalRecords();

    // 1 2 3 4 5 ... 11 12 13
    List<Integer> navPages = result.getNavigationPages();

  }

}
Example:
PaginationExample2.java

package org.o7planning.tutorial.hibernate.pagination;

import java.util.List;

import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.query.Query;
import org.o7planning.tutorial.hibernate.HibernateUtils;
import org.o7planning.tutorial.hibernate.beans.EmployeeInfo;
import org.o7planning.tutorial.hibernate.entities.Employee;

public class PaginationExample2 {

  public static void main(String[] args) {

    // Get sessionFactory object...
    SessionFactory factory = HibernateUtils.getSessionFactory();

    Session session = factory.getCurrentSession();

    String sql = "Select new " + EmployeeInfo.class.getName() //
        + " (e.empId,e.empNo,e.empName,d.deptNo,d.deptName) " //
        + " from " + Employee.class.getName() + " e " //
        + " Join e.department d " //
        + " Order by e.empNo ";
    Query<EmployeeInfo> query = session.createQuery(sql, EmployeeInfo.class);

    int page = 1;
    int maxResult = 20;
    int maxNavigationResult = 10;

    PaginationResult<EmployeeInfo> result
       = new PaginationResult<EmployeeInfo>(query, page, maxResult, maxNavigationResult);

    // Result:
    List<EmployeeInfo> emps = result.getList();
    int totalPages = result.getTotalRecords();
    int totalRecords = result.getTotalRecords();

    // 1 2 3 4 5 ... 11 12 13
    List<Integer> navPages = result.getNavigationPages();

  }

}
Và ví dụ .... một đoạn code JSP sử dụng PaginationResult:
JSP Pagination

<c:if test="${paginationProducts.totalPages > 1}">
  <div class="page-navigator">
   <c:forEach items="${paginationProducts.navigationPages}" var = "page">
     <c:if test="${page != -1 }">
      <a href="productList?page=${page}" class="nav-item">${page}</a>
     </c:if>
     <c:if test="${page == -1 }">
      <span class="nav-item"> ... </span>
     </c:if>
   </c:forEach>
  </div>
</c:if>

Xem thêm các chuyên mục: