openplanning

Cơ sở dữ liệu MySQL mẫu để học SQL

 1. Giới thiệu
 2. Download Script
 3. Chạy Script
 4. Sơ lược về cơ sở dữ liệu LearningSQL
 5. Cấu trúc các bảng

1. Giới thiệu

LearningSQL là một cơ sở dữ liệu nhỏ, sử dụng làm ví dụ trong các hướng dẫn học SQL có trên website o7planning, có 3 phiên bản trên các Database:
 • Oracle
 • MySQL
 • SQLServer
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo cơ sở dữ liệu này trong MySQL.

Cơ sở dữ liệu này được làm ví dụ trong hướng dẫn học SQL (MySQL) tại:

2. Download Script

Download script tại:
Direct
Mediafire
Với MySQL bạn chỉ cần quan tâm tới file:
 • LearningSQL-MySQL-Script.sql

3. Chạy Script

Tạo SCHEMA LearningSQL trên MySQL Workbench
Tạo một Schema có tên learningsql:
Sau khi Schema được tạo ra, nhấn phải chuột vào Schema, sét đặt nó thành Schema mặc định để làm việc.
Copy nội dung file LearningSQL-MySQL-Script.sql để thực thi trên cửa sổ SQL.
Thực thi thành công.

4. Sơ lược về cơ sở dữ liệu LearningSQL

LearningSQL là cơ sở dữ liệu nhỏ mô phỏng dữ liệu một ngân hàng:
TÊN BẢNG
Ý NGHĨA
ACCOUNT
Bảng lưu trữ tài khoản ngân hàng. Mỗi khách hàng có thể đăng ký nhiều tài khoản, mỗi tài khoản tương ứng với một loại hình sản phẩm cung cấp bởi ngân hàng.
(Xem thêm PRODUCT)
ACC_TRANSACTION
Bảng lưu thông tin các lần giao dịch với ngân hàng của một tài khoản nào đó.
BRANCH
Chi nhánh ngân hàng
BUSSINESS
CUSTOMER
Bảng khách hàng
DEPARTMENT
Bảng phòng ban, của ngân hàng.
EMPLOYEE
Bảng nhân viên, của ngân hàng.
OFFICER
PRODUCT
Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, chẳng hạn:
 • Tiền gửi tiết kiệm
 • Ngành nghề kinh doanh tín dụng
 • Cho vay doanh nghiệp nhỏ
 • .....
PRODUCT_TYPE
Loại sản phẩm dịch vụ, chẳng hạn:
 • Tài khoản khách hàng
 • Cho vay cá nhân và kinh doanh
 • Cung cấp bảo hiểm

5. Cấu trúc các bảng

ACCOUNT
ACC_TRANSACTION
BRANCH
BUSINESS
CUSTOMER
DEPARTMENT
EMPLOYEE
INDIVIDUAL
OFFICER
PRODUCT
PRODUCT_TYPE