openplanning

Tạo ứng dụng Java Web Gradle và chạy trên Gradle Tomcat Plugin

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Tạo Gradle Project

 • File/New/Other...
Nhập vào tên project:
 • HelloGradleWebApp
Project đã được tạo ra.

2- Cấu hình Gradle

Đây là nội dung file build.gradle mặc định do Eclipse tạo ra, và đã xóa xóa bỏ các dòng chú thích (comment).
build.gradle (ORIGIN CONTENT)

apply plugin: 'java'

repositories {
  jcenter()
}

dependencies {

  compile 'org.slf4j:slf4j-api:1.7.21'

  testCompile 'junit:junit:4.12'
 
}
Bạn cần thêm các cấu hình để ứng dụng của bạn trở thành "Wep Application". Và có thể chạy trực tiếp trên Eclipse + Tomcat Plugin.
Xem code đầy đủ:
build.gradle

apply plugin: 'java'
apply plugin: 'war' 
apply plugin: 'com.bmuschko.tomcat'

repositories {
  jcenter()
}

dependencies {  
 
  testCompile 'junit:junit:4.12' 
 
  providedCompile "javax.servlet:javax.servlet-api:3.1.0"   
  
}


dependencies {
  def tomcatVersion = '7.0.59'
  
  tomcat "org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core:${tomcatVersion}",
      "org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-logging-juli:${tomcatVersion}",
      "org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-jasper:${tomcatVersion}"
}


buildscript {

  repositories {
    jcenter()
  }

  dependencies {
    classpath 'com.bmuschko:gradle-tomcat-plugin:2.2.2'
  }
}
Chú ý rằng, mỗi lần có thay đổi trong build.gradle bạn cần cập nhập lại project bằng công cụ của Gradle.
 

3- Hiệu chỉnh cấu trúc ứng dụng

Trong thư mục "src/main" bạn cần tạo ra 2 thư mục con là "resources""webapp".
 
 • src/main/java: Thư mục này chứa các mã nguồn Java.
 • src/main/resources: Thư mục này chứa các file properties, và các nguồn dữ liệu khác.
 • src/main/webapp: Thư mục này lưu trữ các file jsp và các nội dung khác của ứng dụng web.

4- Code Project

Greeting.java

package org.o7planning.hellogradlewebapp.bean;

public class Greeting {

  
  public String getHello() {
    return "Hello Gradle Web Application";
  }
  
}
hello.jsp

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Hello Gradle Web App</title>
</head>
<body>

<jsp:useBean id="greeting" class="org.o7planning.hellogradlewebapp.bean.Greeting"/>
 
<h3>${greeting.hello}</h3>
 


</body>
</html>

5- Gradle Build

Mở "Gradle Task" view.
Chú ý: Nếu bạn không nhìn thấy "Gradle Task", bạn có thể mở nó bằng cách:
 
 • Window/Show View/Other...
Nhấn phải chuột vào "build" và chọn "Run Gradle Tasks".
Kiểm tra Tab "Gradle Executions", bạn sẽ nhìn thấy danh sách các nhiệm vụ đã được thực thi.

6- Cấu hình để chạy ứng dụng

Nhập vào:
 • Name: Run HelloGradleWebApp
 • Gradle Tasks: tomcatRun
 • Working Directory: ${workspace_loc:/HelloGradleWebApp}
Chạy URL:
Chú ý: Bạn cũng có thể tạo các nhiệm vụ khác với Gradle Tomcat Plugin:
Task Name Depends On Type Description
tomcatRun - TomcatRun Chạy Tomcat và triển khai ứng dụng vào nó.
tomcatRunWar - TomcatRunWar Chạy Tomcat và triển khai file WAR vào nó.
tomcatStop - TomcatStop Dừng Tomcat.
tomcatJasper - TomcatJasper Chạy trình biên dịch JSP và chuyển JSP thành mã nguồn Java sử dụng Jasper.

Xem thêm các chuyên mục: