openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Struts2 Namespace

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- @Namespace Annotation

@Namespace là một annotation (chú thích) nó có thể sử dụng để chú thích tại mức (level) package hoặc class.  Và nó sẽ có tác dụng đối với các lớp Action nằm trong package được chú thích hoặc các lớp Action được chú thích bởi @Namespace.
Thông thường nếu lớp Action của bạn không được chú thích bởi @Namespace, và cũng không nằm trong một package được chú thích bởi @Namespace, mặc định coi như nó đã được chú thích bởi @Namespace(value = "/")

// Cấu hình một Action:

@Action(value = "hello", //
results = {
 // ...
)
public class HelloAction extends ActionSupport

// ==================================
// Cũng giống với:

@Namespace(value ="/")
@Action(value = "hello", //
results = {
 // ...
)
public class HelloAction extends ActionSupport
Hình minh họa dưới đây chỉ ra cách truy cập vào một Action nằm trong một namespace.
@Namespace được chú thích trên package:

@Namespace("/path1/path2")
package org.o7planning.struts2namespace.action;

2- Tạo Maven Project

Trên Eclipse tạo một Maven Web App Project rỗng có tên Struts2Namespace.

3- Cấu hình Struts2, pom.xml & web.xml

Cấu hình Struts2 trong web.xml:
web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
     http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
   id="WebApp_ID" version="3.0">
 
  <display-name>Struts2Namespace</display-name>


  <filter>
    <filter-name>struts2</filter-name>
    <filter-class>
      org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter
    </filter-class>
  </filter>

  <filter-mapping>
    <filter-name>struts2</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

  <welcome-file-list>
    <welcome-file>/index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>
  

</web-app>
Cấu hình maven:
pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
   http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  
  
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>org.o7planning</groupId>
 <artifactId>Struts2Namespace</artifactId>
 <packaging>war</packaging>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <name>Struts2Namespace Maven Webapp</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>


  <dependencies>
  
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>    <!-- Servlet Library -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>


    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.struts/struts2-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.apache.struts</groupId>
      <artifactId>struts2-core</artifactId>
      <version>2.3.20</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.struts/struts2-convention-plugin -->
    <dependency>
      <groupId>org.apache.struts</groupId>
      <artifactId>struts2-convention-plugin</artifactId>
      <version>2.3.20</version>
    </dependency>

  </dependencies>


  <build>
    <finalName>Struts2Namespace</finalName>
    <plugins>

      <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
      <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <!-- Config: contextPath and Port (Default: /Struts2Namespace : 8080) -->
        <!-- <configuration> <path>/</path> <port>8899</port> </configuration> -->
      </plugin>


    </plugins>
  </build>

</project>

4- Struts2 Action & Jsp

AboutUsAction.java

package org.o7planning.struts2namespace.action;

import org.apache.struts2.convention.annotation.Action;
import org.apache.struts2.convention.annotation.Namespace;
import org.apache.struts2.convention.annotation.Result;

import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;

@Namespace(value = "/web/info")
@Action(value = "aboutUs", //
    results = { //
        @Result(name = "success", location = "/WEB-INF/pages/aboutUs.jsp") //
    } //
)
public class AboutUsAction extends ActionSupport {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  @Override
  public String execute() {

    return "success";
  }

}
/WEB-INF/pages/aboutUs.jsp

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>About Us</title>
</head>
<body>

 <h3>About o7planning</h3>
 <p>Address: Vietnam</p>
 <p>Contact: ... </p>

</body>
</html>

5- Chạy ứng dụng

Nhập vào:
 • Name: Run Struts2Namespace
 • Base directory: ${workspace_loc:/Struts2Namespace}
 • Goals: tomcat7:run

Xem thêm các chuyên mục: