openplanning

Tạo Maven Web App Project rỗng trong Eclipse

  1. Mục tiêu
  2. Tạo Maven Web App Project

1. Mục tiêu

Có nhiều hướng dẫn trên o7planning.org cần tạo một Maven Web App Project trên Eclipse. Trong tài liệu này tôi hướng dẫn bạn từng bước tạo một project rỗng như vậy.
Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 (NEON).

2. Tạo Maven Web App Project

Trên Eclipse chọn:
  • File/New/Other..
Để tạo một ứng dụng web maven, bạn cần chọn nguyên mẫu (Archetype) là maven-archetype-webapp.
Nhập vào tên Project của bạn, ở đây tôi đặt tên là "YourProjectName".
  • Group Id: org.o7planning
  • Artifact Id: YourProjectName
  • Package: org.o7planning.yourprojectname
Project của bạn đã được tạo ra.
Bạn đừng lo lắng với thông báo lỗi khi Project vừa được tạo ra. Lý do là bạn chưa khai báo thư viện Servlet.
Project được tạo ra thiếu thư mục để chứa các mã nguồn Java, bạn cần phải tạo các thư mục này.
Sử dụng UTF-8:
Project Properties:
Chọn phiên bản Java
Theo khuyến nghị, bạn nên sử dụng Java >= 6.