openplanning

Tạo trang tìm kiếm trong ADF BC sử dụng Parameter Form và hiển thị trên ADF Table

 1. Mục tiêu của ví dụ này
 2. Tạo ứng dụng
 3. Tạo View Object có tham số
 4. Tạo View
 5. Thiết kế giao diện cho View
 6. Chạy ứng dụng

1. Mục tiêu của ví dụ này

Trong bài viết này tôi hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng ADF Fusion Web Application. Hiển thị dữ liệu trên trang web dưới dạng bảng và có Form tham số lọc dữ liệu.
Dưới đây là hình ảnh ứng dụng.

2. Tạo ứng dụng

Các bước để tạo một "ADF Fusion Web Application" và kết nối vào một cơ sở dữ liệu bạn có thể xem tại:
Đây là hình ảnh ứng dụng với các thiết lập cơ bản:

3. Tạo View Object có tham số

Trên JDeveloper chọn:
 • File/New/From Gallery...
  • >> Business Tier/ADF Business Components/View Object
Nhập vào câu truy vấn:
Select e.Employee_Id
   ,e.First_Name
   ,e.Last_Name
   ,e.Email
   ,e.Phone_Number
   ,e.Hire_Date
   ,e.Job_Id
   ,j.Job_Title
   ,e.Salary
   ,e.Commission_Pct
   ,e.Manager_Id
   ,e.Department_Id
   ,d.Department_Name
From  Employees  e
   ,Departments d
   ,Jobs    j
Where e.Department_Id = d.Department_Id
And  e.Job_Id = j.Job_Id
And  (e.Salary >= :Sal_Min Or :Sal_Min Is Null)
And  (e.Salary <= :Sal_Max Or :Sal_Max Is Null)
Tạo 2 tham số Sal_MinSal_Max có kiểu Number.
Với một "View Object" tùy biến, bạn cần chỉ định rõ "Key Attribute" (Thuộc tính khóa chính), trong ví dụ này nó là cột EmployeeId.
View Object (V02Employees) đã được tạo ra:
Bạn cần phải đăng ký V02Employees với Application Module, Sau khi đăng ký nó có thể được sử dụng bởi các Project khác trong ứng dụng.
Mở AppModule:
V02Employees đã được nhìn thấy trên "Data Controls":

4. Tạo View

Trên ViewController mở file adfc-config.xml:
Tìm kiếm với từ khóa "view" và kéo thả "View (ADF Task Flow.Components)" vào cửa sổ "Diagram" của adfc-config.xml.
Một đối tượng vừa được tạo ra, đổi tên của nó thành empList2.
Nhấn kép chuột vào "empList2" để tạo ra một file nguồn.
Chú ý: Bạn nên đặt file nguồn (jsp, jsf,..) trong thư mục WEB-INF hoặc thư mục con của WEB-INF, nó giúp ẩn các file này với người dùng.

5. Thiết kế giao diện cho View

Tìm kiếm với từ khóa "Stretch" và kéo thả thành phần "Panel Stretch Layou (ADF Faces.Layout)" vào "empList2.jsf".
PanelStretchLayout có 5 Facet (Có thể hiểu là 5 vùng). Xóa 3 vùng "start", "end", "bottom":
Tìm kiếm với từ khóa "panelbox" và kéo thả đối tượng "Panel Box (ADF Faces.Layout)" vào vùng "Top""Center" của empList2.jsf:
Kéo thả đối tượng V02Employees1 từ "Data Controls" vào vùng "Employees" của empList2.jsp để tạo một ADF Table:
Xóa bỏ một số cột mà bạn không muốn nó hiển thị trên ADF Table.
Bước tiếp theo, kéo thả thành phần "ExecuteWithParams" của V02Employees1 vào vùng "Search" của empList2.jsf để tạo ra "ADF Parameter Form...":
"ADF Parameter Form" đã được tạo ra, bạn có thể kéo để tăng chiều cao của vùng "Search".

6. Chạy ứng dụng

Lựa chọn "empList2" trên adfc-config.xml và nhấn biểu tượng Run (Hoặc F11).