openplanning

Hướng dẫn và ví dụ AngularJS Model

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- ngModel Directive

ngModel là một Directive được xây dựng sẵn của AngularJS, nó định nghĩa ra một thuộc tính mới ng-model, có thể áp dụng cho các HTML Controls (input, textarea, select). Directive này giúp giàng buộc 2 chiều (two-way binding) giữa giá trị của HTML Control và dữ liệu ứng dụng.
OK, Một ví dụ đơn giản. Trong ví dụ này tôi sẽ giàng buộc 2 chiều giữa giữa giá trị của một <input>$scope.fullName, điều này có nghĩa là nếu giá trị của <input> thay đổi nó sẽ được cập nhập vào cho $scope.fullName, và ngược lại nếu giá trị $scope.fullName thay đổi nó sẽ cập nhập cho <input>.
model-example.js

// Create an Application named "myApp".
var app = angular.module("myApp", []);

// Create a Controller named "myCtrl"
app.controller("myCtrl", function($scope) {

  $scope.fullName = "Anonymous";

});
 
model-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>AngularJS Model</title>
   <!-- Check version: https://code.angularjs.org/ -->
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.2/angular.min.js"></script>
   <script src="model-example.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
     <h3>Enter your name:</h3>
     <p><input ng-model = "fullName"/></p>
     <p>Your Name: {{fullName}}</p>
   </div>
  </body>
</html>

Xem thêm các chuyên mục: