openplanning

Hướng dẫn và ví dụ AngularJS Filter

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- AngularJS Filters

Trong AngularJS, Filter (Bộ lọc) được sử dụng để định dạng dữ liệu hiển thị cho người dùng.
Dưới đây là cú pháp tổng quát sử dụng Filter:
Filters Usage



{{ expression [| filter_name[:parameter_value] ... ] }}
 
AngularJS đã xây dựng sẵn một vài Filter cơ bản, và bạn có thể sẵn sàng sử dụng chúng.
Filter Mô tả
lowercase Định dạng một chuỗi (string) thành chữ thường.
uppercase Định dạng một chuỗi (string) thành chữ hoa.
number Định dạng một số (number) thành chuỗi.
currency Định dạng một số thành một định dạng tiền tệ.
date Định dạng một ngày tháng (date) thành một định dạng cụ thể.
json Định dạng một đối tượng (object) thành chuỗi JSON.
filter Lựa chọn một tập con (subset) của các phần tử trong một mảng.
limitTo Giới hạn một mảng (Hoặc một chuỗi), trả về một mảng mới (hoặc chuỗi mới) có số phần tử (Hoặc số ký tự) như mong muốn.
orderBy Xắp thứ tự một mảng bởi một biểu thức.

2- uppercase/lowercase

upperlowercase-example.js


var app = angular.module("myApp", []);

app.controller("myCtrl", function($scope) {

  $scope.greeting = "Hello World";

});
upperlowercase-example

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>AngularJS Filters</title>

   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.2/angular.min.js"></script>
   <script src="upperlowercase-example.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
     <h3>Filters: uppercase/lowercase</h3>

     <p>Origin String: {{ greeting }}</p>
     <p>Uppercase: {{ greeting | uppercase }}</p>
     <p>Lowercase: {{ greeting | lowercase }}</p>
   </div>
  </body>
</html>

3- number

Bộ lọc (filter) number giúp định dạng một số thành một chuỗi.
Cách sử dụng trong HTML:

<!-- fractionSize: Optional -->

{{ number_expression | number : fractionSize }}
Cách sử dụng trong Javascript:

// fractionSize: Optional

$filter('number')( aNumber , fractionSize )
Các tham số:
Tham số Kiểu Mô tả
aNumber
number
string

Một số để định dạng.

fractionSize
(Tùy chọn)
number
string

Số vị trí cho phần thập phân (decimal). Nếu bạn không cung cấp giá trị cho tham số này, giá trị của nó tùy thuộc vào locale. Trong trường hợp locale mặc định giá trị của nó sẽ là 3.

number-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>AngularJS Filters</title>

   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.2/angular.min.js"></script>
   <script src="number-example.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
     <h3>Filter: number</h3>

     <p><b>Origin Number:</b> {{ revenueAmount }}</p>

     <p><b>Default Number Format:</b> {{ revenueAmount | number }}</p>

     <p><b>Format with 2 decimal places:</b> {{ revenueAmount | number : 2 }}</p>

   </div>
  </body>
</html>
number-example.js

var app = angular.module("myApp", []);

app.controller("myCtrl", function($scope) {

  $scope.revenueAmount = 20011.2345;

});
Ví dụ sử dụng bộ lọc number trong Javascript:
number-example2.js

var app = angular.module("myApp", []);

app.controller("myCtrl", function($scope, $filter) {

  var aNumber = 19001.2345;

  // Use number filter in Javascript:
  $scope.revenueAmountStr = $filter("number")(aNumber, 2);// ==> 19,001.23

});

4- currency

Bộ lọc (filter) currency được sử dụng để định dạng một số thành tiền tệ (Chẳng hạn $1,234.56), về cơ bản bạn phải cung cấp ký hiệu (symbol) tiền tệ cho việc định dạng, ngược lại ký hiệu tiền tệ mặc định của locale hiện thời sẽ được sử dụng.
Cách sử dụng trong HTML:


{{ amount | currency : symbol : fractionSize}}
 
Cách sử dụng trong Javascript:


$filter('currency')(amount, symbol, fractionSize)
 
Các tham số:
Tham số Kiểu Mô tả
amount number

Một con số.

symbol
(optional)
string

Ký hiệu (symbol) tiền tệ, hoặc gì đó tương đương để hiển thị.

fractionSize
(optional)
number

Số vị trí cho phần thập phân (decimal). Nếu không được cung cấp giá trị của nó sẽ là mặc định theo locale hiện thời của trình duyệt.

Ví dụ:
currency-example.js

var app = angular.module("myApp", []);

app.controller("myCtrl", function($scope) {

  $scope.myAmount = 12345.678;

});
currency-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>AngularJS Filters</title>
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.2/angular.min.js"></script>
   <script src="currency-example.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
     <h3>Filter: currency</h3>
     Enter Amount:
     <input type="number" ng-model="myAmount" />

     <p>
      <b ng-non-bindable>{{ myAmount | currency }}</b>:
      <span>{{ myAmount | currency }}</span>
     </p>
     <p>
      <b ng-non-bindable>{{ myAmount | currency : '$' : 2 }}</b>:
      <span>{{ myAmount | currency : '$' : 2 }}</span>
     </p>
     <p>
      <b ng-non-bindable>{{ myAmount | currency : '€' : 1 }}</b>:
      <span>{{ myAmount | currency : '€' : 1 }}</span>
     </p>
   </div>

  </body>
</html>
Thông thường ký hiệu tiền tệ sẽ đứng trước số tiền (Chẳng hạn €123.45), điều này phụ thuộc vào locale. Bạn có thể chỉ định một locale mà bạn muốn sử dụng, chẳng hạn locale_de-de, khi đó bạn sẽ nhận được một kết quả là 123.45€.
Tra cứu các thư viện locale của AngularJS:
currency-locale-example.js

var app = angular.module("myApp", []);

app.controller("myCtrl", function($scope) {

  $scope.myAmount = 12345.678;

});
currency-locale-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>AngularJS Filters</title>
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.2/angular.min.js"></script>
   <!-- Use locale_de-de -->
   <!-- https://cdnjs.com/libraries/angular-i18n -->
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular-i18n/1.7.4/angular-locale_de-de.js"></script>

   <script src="currency-locale-example.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
     <h3>Filter: currency (LOCALE: de-de)</h3>
     Enter Amount:
     <input type="number" ng-model="myAmount" />
     <p>
      <b ng-non-bindable>{{ myAmount | currency }}</b>:
      <span>{{ myAmount | currency }}</span>
     </p>
     <p>
      <b ng-non-bindable>{{ myAmount | currency : '$' : 2 }}</b>:
      <span>{{ myAmount | currency : '$' : 2 }}</span>
     </p>
     <p>
      <b ng-non-bindable>{{ myAmount | currency : '€' : 1 }}</b>:
      <span>{{ myAmount | currency : '€' : 1 }}</span>
     </p>
   </div>

  </body>
</html>

5- date

Bộ lọc date được sử dụng để định dạng một đối tượng Date thành một chuỗi.
Cách sử dụng bộ lọc date trong HTML:


{{ date_expression | aDate : format : timezone}}
Cách sử dụng bộ lọc date trong Javascript:


$filter('date')(aDate, format, timezone)
Các tham số:
 • TODO

Ví dụ:
date-example.js

var app = angular.module("myApp", []);

app.controller("myCtrl", function($scope) {

  $scope.myDate = new Date();

});
date-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>AngularJS Filters</title>
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.2/angular.min.js"></script>
   <script src="date-example.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
     <h3>Filter: date</h3>

     <p>
      <!-- $scope.myDate = new Date() -->
      <b ng-non-bindable>{{ myDate | date: 'yyyy-MM-dd HH:mm'}}</b>:
      <span>{{ myDate | date: 'yyyy-MM-dd HH:mm'}}</span>
     </p>

     <p>
      <b ng-non-bindable>{{1288323623006 | date:'medium'}}</b>:
      <span>{{1288323623006 | date:'medium'}}</span>
     </p>
     <p>
      <b ng-non-bindable>{{1288323623006 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss Z'}}</b>:
      <span>{{1288323623006 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss Z'}}</span>
     </p>
     <p>
      <b ng-non-bindable>{{1288323623006 | date:'MM/dd/yyyy @ h:mma'}}</b>:
      <span>{{'1288323623006' | date:'MM/dd/yyyy @ h:mma'}}</span>
     </p>
     <p>
      <b ng-non-bindable>{{1288323623006 | date:"MM/dd/yyyy 'at' h:mma"}}</b>:
      <span>{{'1288323623006' | date:"MM/dd/yyyy 'at' h:mma"}}</span>
     </p>
   </div>
  </body>
</html>
 

6- json

Bộ lọc json được sử dụng để chuyển đổi một đối tượng (object) thành một chuỗi định dạng JSON.
Cách sử dụng trong HTML:

{{ json_expression | json : spacing}}
Cách sử dụng trong Javascript:


$filter('json')(object, spacing)
Các tham số:
Tham số Kiểu Mô tả
object *

Một đối tượng JavaScript bất kỳ (bao gồm mảng và các kiểu nguyên thủy (primitive) )

spacing
(optional)
number

Số khoảng trắng được sử dụng cho mỗi thụt lề (indentation), mặc định là 2.

Ví dụ:
json-example.js

var app = angular.module("myApp", []);

app.controller("myCtrl", function($scope) {

  $scope.department = {
    id : 1,
    name: "Sales",

    employees : [
      {id: 1, fullName: "Tom", gender: "Male"},
      {id: 2, fullName: "Jerry", gender: "Male"}
    ]
  };
});
json-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>AngularJS Filters</title>
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.2/angular.min.js"></script>
   <script src="json-example.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
     <h3>Filter: json</h3>

     <p>
      <b ng-non-bindable>{{ department | json : 5 }}</b>:
      <pre>{{ department | json : 5}}</pre>
     </p>

     <p>
      <b ng-non-bindable>{{ department | json }}</b>:
      <pre>{{ department | json }}</pre>
     </p>

   </div>
  </body>
</html>

7- limitTo

Bộ lọc limitTo được sử dụng cho một mảng, một chuỗi (string) hoặc một số.
 • limitTo được sử dụng cho một mảng để trả về một mảng mới bao gồm các phần tử đầu tiên của mảng đó. Hoặc trả về một mảng mới bao gồm các phần tử ở cuối của mảng ban đầu.
 • limitTo được sử dụng cho một chuỗi để trả về một chuỗi mới bao gồm các ký tự đầu tiên của chuỗi đó. Hoặc trả về một chuỗi mới bao gồm các ký tự cuối cùng của chuỗi ban đầu.
 • litmitTo được sử dụng cho một số để trả về một số mới bao gồm các chữ số (digit) đầu tiên của số đó. Hoặc trả về một số mới bao gồm các chữ số (digit) cuối của số ban đầu.
Cách sử dụng trong HTML:


{{ input | limitTo : limit : begin}}
 
Cách sử dụng trong Javascript:


$filter('limitTo')(input, limitLength, startIndex)
Các tham số:
Tham số Kiểu Mô tả
input Array
ArrayLike
string
number

Một tham số đầu vào, có thể là một mảng, một chuỗi, hoặc một số.

limitLength string
number

Nếu input là một mảng. Nếu limitLength >=0 nghĩa là mảng mới gồm các phần tử đầu tiên của mảng ban đầu, ngược lại mảng mới bao gồm các phần tử ở cuối của mảng ban đầu. Số phần tử của mảng mới là limitLength (hoặc nhỏ hơn nếu số phần tử của mảng ban đầu không đủ).
(Tương tự nếu input là một chuỗi).

startIndex
(optional)
string
number

Ví trí bắt đầu để tìm các phần tử cho mảng mới. Nếu startIndex >=0 nghĩa là vị trí bắt đầu tính từ đầu mảng. Ngược lại nghĩa là vị trí bắt đầu tính từ cuối của mảng.

Ví dụ:
limitTo-example.js

var app = angular.module("myApp", [ ]);

app.controller("myCtrl", function($scope) {

  $scope.anArray = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
  $scope.aString = "ABCDEFGHIJK";
  $scope.aNumber = 12345678;

  $scope.arrayLimit = 3;
  $scope.stringLimit = 3;
  $scope.numberLimit = 3;

});
limitTo-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>AngularJS Filters</title>
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.2/angular.min.js"></script>
   <script src="limitTo-example.js"></script>
   <style>
     p {color: blue;}
   </style>
  </head>
  <body>
   <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
     <h3>Filter: limitTo</h3>

     <p>
      Limit {{anArray}} to:
      <input type="number" step="1" ng-model="arrayLimit">
     </p>
     <b>Output Array: {{ anArray | limitTo: arrayLimit }}</b>
     <p>
      Limit {{aString}} to:
      <input type="number" step="1" ng-model="stringLimit">
     </p>
     <b>Output String: {{ aString | limitTo: stringLimit }}</b>
     <p>
      Limit {{aNumber}} to:
      <input type="number" step="1" ng-model="numberLimit">
     </p>
     <b>Output Number: {{ aNumber | limitTo: numberLimit }}</b>
   </div>

  </body>
</html>

8- filter

Bộ lọc filter được sử dụng để lựa chọn ra một tập con (subset) trong một mảng và trả về một mảng mới.
Cách sử dụng trong HTML:


{{ inputArray | filter : expression : comparator : anyPropertyKey}}
 
Cách sử dụng trong Javascript:


$filter('filter')(inputArray, expression, comparator, anyPropertyKey)
 

9- orderBy (TODO)

Xem thêm các chuyên mục: