openplanning

Sử dụng Java SAX phân tích tài liệu XML

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Đây là hình ảnh của Project sau khi đã hoàn thành:

2- Tạo Project

department-data.xml

<?xml version="1.0"?>
<department>

 <employee>
   <empNo>E01</empNo>
   <empName>KING</empName>
   <hireDate>17-11-1981</hireDate>
   <salary>100000</salary>
 </employee>

 <employee>
   <empNo>E02</empNo>
   <empName>JONES</empName>
   <hireDate>02-04-1981</hireDate>
   <salary>200000</salary>
 </employee>

</department>
MySaxHandler.java

package org.o7planning.tutorial.sax;

import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

public class MySaxHandler extends DefaultHandler {

  boolean foundEmpNo = false;
  boolean foundEmpName = false;
  boolean foundHireDate = false;
  boolean foundSalary = false;

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName,
      Attributes attributes) throws SAXException {
    
    System.out.println("---------------------------");
    System.out.println("Start Element :" + qName);

    if (qName.equals("empNo")) {
      foundEmpNo = true;
    }

    if (qName.equals("empName")) {
      foundEmpName = true;
    }

    if (qName.equals("hireDate")) {
      foundHireDate = true;
    }

    if (qName.equalsIgnoreCase("salary")) {
      foundSalary = true;
    }

  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName)
      throws SAXException {

    System.out.println("End Element :" + qName);
  }

  @Override
  public void characters(char ch[], int start, int length)
      throws SAXException {

    System.out.println("characters :");
    
    if (foundEmpNo) {
      System.out.println("Emp No : " + new String(ch, start, length));
      foundEmpNo = false;
    }

    if (foundEmpName) {
      System.out.println("Emp Name : " + new String(ch, start, length));
      foundEmpName = false;
    }

    if (foundHireDate) {
      System.out.println("Hire Date : " + new String(ch, start, length));
      foundHireDate = false;
    }

    if (foundSalary) {
      System.out.println("Salary : " + new String(ch, start, length));
      foundSalary = false;
    }

  }

}
 
MainReadXML.java

package org.o7planning.tutorial.sax;

import java.io.File;

import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;

import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

public class MainReadXML {

  public static void main(String[] args) {

    try {
      SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
      SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();

      DefaultHandler handler = new MySaxHandler();

      File file = new File("department-data.xml");
      saxParser.parse(file, handler);

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

}
Và đây là kết quả của việc chạy lớp MainReadXML

---------------------------
Start Element :department
characters :
---------------------------
Start Element :employee
characters :
---------------------------
Start Element :empNo
characters :
Emp No : E01
End Element :empNo
characters :
---------------------------
Start Element :empName
characters :
Emp Name : KING
End Element :empName
characters :
---------------------------
Start Element :hireDate
characters :
Hire Date : 17-11-1981
End Element :hireDate
characters :
---------------------------
Start Element :salary
characters :
Salary : 100000
End Element :salary
characters :
End Element :employee
characters :
---------------------------
Start Element :employee
characters :
---------------------------
Start Element :empNo
characters :
Emp No : E02
End Element :empNo
characters :
---------------------------
Start Element :empName
characters :
Emp Name : JONES
End Element :empName
characters :
---------------------------
Start Element :hireDate
characters :
Hire Date : 02-04-1981
End Element :hireDate
characters :
---------------------------
Start Element :salary
characters :
Salary : 200000
End Element :salary
characters :
End Element :employee
characters :
End Element :department

 

3- SAX đã làm việc thế nào?

Ở đây chúng ta sẽ giải thích SAX làm việc theo ví dụ ở trên:

Xem thêm các chuyên mục: