openplanning

Ví dụ Java đơn giản bắt đầu với DOM

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Ví dụ

Ví dụ đơn giản
xml-file01.xml

<?xml version="1.0" ?>

<rootOfXml>
  
  This is text 01
  
  <myElement1>This is text in myElement1</myElement1>
  
  <!--This is Comment -->
  
  This is text 02
  
  <?myTarget01 This is My ProcessingInstruction ?>
  
</rootOfXml>
BeginDOMExample.java

package org.o7planning.tutorial.xmldom.example01;

import java.io.InputStream;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.xml.sax.InputSource;

public class BeginDOMExample {

  private void parseNow() throws Exception {

    DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();

    // Sét đặt việc kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu sẽ phân tích sau này
    factory.setValidating(true);

    DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

    InputStream inputStream = BeginDOMExample.class
        .getResourceAsStream("/org/o7planning/tutorial/xmldom/xml/xml-file01.xml");

    InputSource inputSource = new InputSource(inputStream);
    // Lấy ra đối tượng Document bằng cách phân tích InputSource
    Document doc = builder.parse(inputSource);

    // Lấy ra phần tử gốc của tài liệu.
    Element root = (Element) doc.getDocumentElement();
    // In ra man hinh ten cua phan tu goc cua tai lieu XML xmlFile.xml la gi
    System.out.println("Root name:" + root.getNodeName());
  }

  /** Main Method */
  public static void main(String[] args) {
    BeginDOMExample f = new BeginDOMExample();
    try {
      f.parseNow();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

}
 
Kết quả chạy ví dụ:

Root name:rootOfXml

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.