openplanning

Ví dụ Java đơn giản bắt đầu với DOM

 1. Ví dụ

1. Ví dụ

Ví dụ đơn giản
xml-file01.xml
<?xml version="1.0" ?>

<rootOfXml>
  
  This is text 01
  
  <myElement1>This is text in myElement1</myElement1>
  
  <!--This is Comment -->
  
  This is text 02
  
  <?myTarget01 This is My ProcessingInstruction ?>
  
</rootOfXml>
BeginDOMExample.java
package org.o7planning.tutorial.xmldom.example01;

import java.io.InputStream;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.xml.sax.InputSource;

public class BeginDOMExample {

  private void parseNow() throws Exception {

    DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();

    // Sét đặt việc kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu sẽ phân tích sau này
    factory.setValidating(true);

    DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

    InputStream inputStream = BeginDOMExample.class
        .getResourceAsStream("/org/o7planning/tutorial/xmldom/xml/xml-file01.xml");

    InputSource inputSource = new InputSource(inputStream);
    // Lấy ra đối tượng Document bằng cách phân tích InputSource
    Document doc = builder.parse(inputSource);

    // Lấy ra phần tử gốc của tài liệu.
    Element root = (Element) doc.getDocumentElement();
    // In ra man hinh ten cua phan tu goc cua tai lieu XML xmlFile.xml la gi
    System.out.println("Root name:" + root.getNodeName());
  }

  /** Main Method */
  public static void main(String[] args) {
    BeginDOMExample f = new BeginDOMExample();
    try {
      f.parseNow();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

}
Kết quả chạy ví dụ:
Root name:rootOfXml