openplanning

Tùy chỉnh xác thực trong Oracle APEX

 1. Giới thiệu
 2. Xác thực mặc định của APEX
 3. SQL Script
 4. Khai báo Application Items
 5. Tùy biến xác thực

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Oracle APEX 5.0

2. Xác thực mặc định của APEX

Khi bạn tạo một ứng dụng Oracle APEX, mặc định trang login được tạo ra với mã số trang (page number) là 101. Mặc định việc login sử dụng cách xác thực của APEX (APEX authentication), nghĩa là bạn phải nhập vào username password được tạo ra bởi APEX Admin. Trong trường hợp bạn có một bảng riêng để tạo lưu thông tin người dùng, bạn cần phải tùy biến xác thực.
OK đây là trang login mặc định được tạo ra:

3. SQL Script

Để bắt đầu ví dụ này, bạn cần chạy Script để tạo bảng lưu trữ người dùng và các package để xử lý đăng nhập (login).
Tạo bảng USER_ACCOUNT:
create table USER_ACCOUNT
(
 USER_NAME VARCHAR2(30) not null,
 PASSWORD VARCHAR2(30) not null,
 USER_TYPE VARCHAR2(10) not null,
 ACTIVE  VARCHAR2(1) not null,
 EMAIL   VARCHAR2(64) not null,
 FULL_NAME VARCHAR2(64) not null
) ;
 
alter table USER_ACCOUNT
 add constraint USER_ACCOUNT_PK primary key (USER_NAME) ;
alter table USER_ACCOUNT
 add constraint USER_ACCOUNT_UK unique (EMAIL) ;

-----------------------------------

insert into user_account (USER_NAME, PASSWORD, USER_TYPE,
 ACTIVE, EMAIL, FULL_NAME)
values ('tom', 'tom123', 'admin', 'Y', 'tom@example.com', 'Tom');

insert into user_account (USER_NAME, PASSWORD, USER_TYPE,
ACTIVE, EMAIL, FULL_NAME)
values ('jerry', 'jerry123', 'user', 'Y', 'jerry@example.com', 'Jerry');

insert into user_account (USER_NAME, PASSWORD, USER_TYPE,
ACTIVE, EMAIL, FULL_NAME)
values ('donald', 'donald123', 'guest', 'N', 'donald@example.com', 'Donald');

Commit;
PKG_SECURITY
Create Or Replace Package Pkg_Security Is

  Function Authenticate_User(p_User_Name Varchar2
               ,p_Password Varchar2) Return Boolean;

  -----
  Procedure Process_Login(p_User_Name Varchar2
             ,p_Password Varchar2
             ,p_App_Id  Number);

End Pkg_Security;
/
Create Or Replace Package Body Pkg_Security Is

  Function Authenticate_User(p_User_Name Varchar2
               ,p_Password Varchar2) Return Boolean As
   v_Password User_Account.Password%Type;
   v_Active  User_Account.Active%Type;
   v_Email  User_Account.Email%Type;
  Begin
   If p_User_Name Is Null Or p_Password Is Null Then
     -- Thông báo nhập user name và password.
     Apex_Util.Set_Session_State('LOGIN_MESSAGE'
                  ,'Please enter Username and password.');
     Return False;
   End If;
   ----
   Begin
     Select u.Active
        ,u.Password
        ,u.Email
     Into  v_Active
        ,v_Password
        ,v_Email
     From  User_Account u
     Where u.User_Name = p_User_Name;
   Exception
     When No_Data_Found Then
      -- Ghi vào Session user không tồn tại.
      Apex_Util.Set_Session_State('LOGIN_MESSAGE'
                    ,'User not found');
      Return False;
   End;
   If v_Password <> p_Password Then
     -- Thông báo mật khẩu không chính xác.
     Apex_Util.Set_Session_State('LOGIN_MESSAGE'
                  ,'Password incorrect');
     Return False;
   End If;
   If v_Active <> 'Y' Then
     Apex_Util.Set_Session_State('LOGIN_MESSAGE'
                  ,'User locked, please contact admin');
     Return False;
   End If;
   ---
   -- Ghi các thông tin người dùng vào Session (Để sử dụng về sau).
   --
   Apex_Util.Set_Session_State('SESSION_USER_NAME'
                 ,p_User_Name);
   Apex_Util.Set_Session_State('SESSION_EMAIL'
                 ,v_Email);
   ---
   ---
   Return True;
  End;

  --------------------------------------
  Procedure Process_Login(p_User_Name Varchar2
             ,p_Password Varchar2
             ,p_App_Id  Number) As
   v_Result Boolean := False;
  Begin
   v_Result := Authenticate_User(p_User_Name
                  ,p_Password);
   If v_Result = True Then
     -- Chuyển tới trang 1 theo mặc định (Trang HOME).
     Wwv_Flow_Custom_Auth_Std.Post_Login(p_User_Name -- p_User_Name
                      ,p_Password -- p_Password
                      ,v('APP_SESSION') -- p_Session_Id
                      ,p_App_Id || ':1' -- p_Flow_page
                       );
   Else
     -- Chuyển về trang login
     Owa_Util.Redirect_Url('f?p=&APP_ID.:101:&SESSION.');
   End If;
  End;

End Pkg_Security;
/

4. Khai báo Application Items

Click vào mục "Shared Component" ở đây cho phép bạn khai báo các "Application Items", nó là các items sẽ được sử dụng trong ứng dụng của bạn.
Nhập vào một Application Items với tên "LOGIN_MESSAGE", giá trị của nó chính là thuộc tính "LOGIN_MESSAGE" của Session, bạn có thể sét đặt giá trị của nó trong PL/SQL:
Apex_Util.Set_Session_State('LOGIN_MESSAGE'
                       ,'User not found');
Tương tự bạn tạo thêm 2 Application Items khác:
 • SESSION_USER_NAME
 • SESSION_EMAIL

5. Tùy biến xác thực

Mở trang LOGIN trên APEX Page Designer:
Thêm mới Region:
Thay đổi các thuộc tính cho Region vừa tạo ra.
Sét đặt điều kiện Region này hiển thị
Tiếp theo bạn phải sửa đổi code xử lý Process khi người dùng click vào nút Submit.
 • PL/SQL Code:
Pkg_Security.Process_Login(:P101_USERNAME,
              :P101_PASSWORD,
              :APP_ID);
Save và chạy lại ứng dụng: