openplanning

Tạo nội dung động trong Oracle APEX (PL/SQL Dynamic Content)

 1. Giới thiệu
 2. Tạo Region với nội dung HTML động

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Oracle APEX 5.0

Với việc sử dụng Region có kiểu PL/SQL Dynamic Content bạn có thể tạo ra môt Region với nội dung HTML bất kỳ.

2. Tạo Region với nội dung HTML động

Tạo một trang trắng (blank page).
 • !
Tạo mới một Region:
 • !
 • PL/SQL Code
Declare
  Cursor c_Dept Is
   Select Deptno
      ,Dname
      ,Loc
   From  Dept;
  --
  Cursor c_Emp(p_Deptno Number) Is
   Select Empno
      ,Ename
      ,Job
   From  Emp
   Where Emp.Deptno = p_Deptno;
Begin  
  Htp.p('<div class="mytree-container">');
  --
  For Rec_d In c_Dept Loop
   Htp.p('<ul>');
   Htp.p('<h4>' || Rec_d.Dname || '</h4>');
   --
   For Rec_e In c_Emp(Rec_d.Deptno) Loop
     Htp.p('<li>' || Rec_e.Ename || '</li>');
   End Loop;
   --
   Htp.p('</ul>');
  End Loop;
  -- 
  Htp.p('</div>');
End;
Chạy ví dụ:
Tùy chỉnh Style (CSS)
 • TODO