openplanning

Tạo nội dung động trong Oracle APEX (PL/SQL Dynamic Content)

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Oracle APEX 5.0

Với việc sử dụng Region có kiểu PL/SQL Dynamic Content bạn có thể tạo ra môt Region với nội dung HTML bất kỳ.

2- Tạo Region với nội dung HTML động

Tạo một trang trắng (blank page).
 • !
Tạo mới một Region:
 • !
 • PL/SQL Code

Declare
  Cursor c_Dept Is
   Select Deptno
      ,Dname
      ,Loc
   From  Dept;
  --
  Cursor c_Emp(p_Deptno Number) Is
   Select Empno
      ,Ename
      ,Job
   From  Emp
   Where Emp.Deptno = p_Deptno;
Begin  
  Htp.p('<div class="mytree-container">');
  --
  For Rec_d In c_Dept Loop
   Htp.p('<ul>');
   Htp.p('<h4>' || Rec_d.Dname || '</h4>');
   --
   For Rec_e In c_Emp(Rec_d.Deptno) Loop
     Htp.p('<li>' || Rec_e.Ename || '</li>');
   End Loop;
   --
   Htp.p('</ul>');
  End Loop;
  -- 
  Htp.p('</div>');
End;
Chạy ví dụ:
Tùy chỉnh Style (CSS)
 • TODO

Xem thêm các chuyên mục: