openplanning

Cài đặt Oracle APEX 5.0

 1. Các cài đặt đòi hỏi
 2. Download Oracle APEX
 3. Cài đặt Oracle APEX
 4. Cấu hình APEX
 5. Chạy Oracle APEX admin
 6. Bắt đầu lập trình với Oracle APEX
 • Oracle APEX 5.0

1. Các cài đặt đòi hỏi

Trước khi cài đặt Oracle Application Express (Oracle APEX) bạn cần phải:
 1. Cài đặt Oracle Database (10g, 11g hoặc 12c)
Bạn có thể tham khảo cài đặt Oracle Database tại:

2. Download Oracle APEX

Để download, bạn cần phải đăng nhập với tài khoản của Oracle, nếu không có bạn có thể đăng ký miễn phí một tài khoản.

3. Cài đặt Oracle APEX

Giải nén file zip bạn vừa download được ra một vị trí nào đó trên ổ cứng. Ở đây tôi giải nén ra C:/DevPrograms.
Chú ý: Thư mục của bạn cần phải có tên apex. Đây là điều bắt buộc.
Mở CMD CD tới thư mục apex:
Tiếp theo gõ lệnh sqlplus để vào sqlplus (Chú ý: Không mở sqlplus trực tiếp, nên thông qua CMD sau khi đã đứng tại vị trí thư mục apex).
Đăng nhập vào user sys với quyền sysdba.
Đăng nhập thành công:
Chạy file apexins.sql
--
-- Chạy script apexins.sql với các tham số:
--
-- @apexins.sql tablespace_apex tablespace_files tablespace_temp images
--
-- Trong đó:
-- tablespace_apex là tên của tablespace cho Oracle APEX application user.
-- tablespace_files là tên của tablespace cho Oracle APEX files user.
-- tablespace_temp là tên của tablespace tạm hoặc tablespace group.
-- images là thư mục ảo cho Oracle APEX images.
-- (Để hỗ trợ cho các nâng cấp Oracle APEX trong tương lai, nên để là /i/. )
--

@apexins.sql sysaux sysaux temp /i/
Đợi khoảng 30 phút cho tới khi lệnh trên được hoàn tất.
Script trên tạo ra một số SCHEMA trên Database, bạn có thể kiểm tra bằng cách truy vấn viewALL_USERS trên SQLPlus:

4. Cấu hình APEX

Bạn cần vào lại SQLPlus từ CMD và đăng nhập vào user sys với quyền sysdba.
apex_egp_config.sql
Script này làm nhiệm vụ tải các ảnh của Application Express vào XDB và cấu hình DAD để sử dụng bởi Application Express trong Embedded PL/SQL Gateway.
--
-- Chạy script apex_epg_config.sql với tham số là thư mục chứa thư mục apex
-- @apex_epg_config.sql <parent of apex directory>
--

@apex_epg_config.sql C:\DevPrograms
Mở khóa user anonymous:
-- Mở khóa cho user anonymous:

alter user anonymous account unlock;
apexconf.sql
Chạy script apexconf.sql

Được sử dụng để thực hiện các bước cấu hình cuối cùng cho Oracle Application Express, bao gồm thiết lập cổng cho XDB HTTP Listener và mật khẩu ADMIN.
--
-- Chạy script: @apxconf.sql
-- Để thiết lập mật khẩu ADMIN quản trị hệ thống APEX
-- Và cấu hình cổng cho XDB Http
--

@apxconf.sql
Với tên cho User bạn có thể đặt mặc định là ADMIN, email có thể bỏ qua.
Đối với mật khẩu, hệ thống đòi hỏi bạn phải nhập vào một mật khẩu mạnh:
Mật khẩu phải có các tiêu chí sau:
 • Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.
 • Mật khẩu phải chứa ít nhất một ký tự chữ cái (abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ).
 • Mật khẩu phải chứa ít nhất một ký tự đặc biệt (!"#$%&()``*+,-/:;?_).
 • Mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ cái hoa.
 • Mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ cái thường.
Cổng cho hệ thống web quản trị đặt mặc định là 8080:
Đến đây việc cấu hình hoàn thành.

5. Chạy Oracle APEX admin

Bạn đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị của Oracle APEX:

6. Bắt đầu lập trình với Oracle APEX

Tiếp theo bạn có thể sẵn sàng lập trình với Oracle APEX, bạn có thể xem tiếp tài liệu: