openplanning

Java JAVE Chuyển đổi audio và video sang định dạng mp3

 1. Thư viện
 2. Ví dụ
 3. Các ví dụ khác
 4. Tham khảo
JAVE (Java Audio Video Encoder) là một thư viện Java mã nguồn mở cho phép chuyển đổi các audio hoặc video sang các định dạng khác nhau. Chẳng hạn giúp bạn chuyển đổi audio hoặc video sang định dạng MP3.
Về cơ bản, JAVE là một trình bao bọc (Wraper) gọi tới các lệnh của FFMPEG để thực thi việc chuyển đổi định dạng.
FFmpeg là nền tảng đa phương tiện hàng đầu, có thể decode (giải mã ), encode (mã hóa), transcode (chuyển mã), mux , demux , stream (truyền phát), filter (lọc) và chơi hầu hết mọi thứ mà con người và máy móc đã tạo ra. Nó hỗ trợ các định dạng cổ xưa khó hiểu nhất cho đến những định dạng tiên tiến nhất. Bất kể chúng được thiết kế bởi ủy ban tiêu chuẩn nào đó, cộng đồng hay một tập đoàn nào.
FFmpeg có tính di động cao, nó có thể được biên dịch và chạy được trên hầu hết các hệ điều hành như Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, BSD, Solaris, v.v.
 • Giới thiệu về FFMpeg
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Java JAVE để chuyển đổi bất kỳ một video hoặc một audio nào sang định dạng MP3.

1. Thư viện

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/ws.schild/jave-all-deps --> 
<dependency>
 <groupId>ws.schild</groupId>
 <artifactId>jave-all-deps</artifactId>
 <version>3.3.1</version>
</dependency> 


<!-- https://mvnrepository.com/artifact/ws.schild/jave-core --> 
<dependency>
  <groupId>ws.schild</groupId>
  <artifactId>jave-core</artifactId>
  <version>3.3.1</version>
</dependency>  

<!-- Log library used by JAVE -->
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.slf4j/slf4j-api -->
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-api</artifactId>
  <version>2.0.9</version>
</dependency>

<!-- Log library used by JAVE -->
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.slf4j/slf4j-simple -->
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
  <version>2.0.9</version>
</dependency>

2. Ví dụ

libmp3lame là một thư viện MP3 nằm trong dự án FFmpeg, được sử dụng để chuyển đổi bất kỳ một định dạng video hoặc audio nào sang định dạng MP3.
ConvertToMp3.java
package org.o7planning.java_14173_mp3;

import java.io.File;

import ws.schild.jave.Encoder;
import ws.schild.jave.MultimediaObject;
import ws.schild.jave.encode.AudioAttributes;
import ws.schild.jave.encode.EncodingAttributes; 

// Convert any video (or audio) to MP3.
public class ConvertToMp3 {

	private static void convertToMP3(File source, File target) throws Exception {
		// Audio Attributes
		AudioAttributes audio = new AudioAttributes();
		audio.setCodec("libmp3lame");
		audio.setBitRate(128000);
		audio.setChannels(2);
		audio.setSamplingRate(44100);

		// Encoding attributes
		EncodingAttributes attrs = new EncodingAttributes();
		attrs.setOutputFormat("mp3");
		attrs.setAudioAttributes(audio);

		// Encode
		Encoder encoder = new Encoder();
		encoder.encode(new MultimediaObject(source), target, attrs);
	}

	public static void main(String[] args) throws Exception {
		File wavFile = new File("/Volumes/New/Test/wavFile.wav");
		File outputMp3File = new File("/Volumes/New/Test/output/outputFile.mp3");

		convertToMP3(wavFile, outputMp3File);
		System.out.println("Done!");
	}
}
Tiếp theo là một ví dụ nâng cao, chuyển đổi một video MP4 thành MP3 với các thông tin trạng thái trong quá trình chuyển đổi, bằng cách này bạn có thể quan sát phần trăm công việc đã được hoàn thành.
AdvancedExample.java
package org.o7planning.java_14173_mp3;

import java.io.File;

import ws.schild.jave.Encoder;
import ws.schild.jave.MultimediaObject;
import ws.schild.jave.encode.AudioAttributes;
import ws.schild.jave.encode.EncodingAttributes;
import ws.schild.jave.info.MultimediaInfo;
import ws.schild.jave.progress.EncoderProgressListener;

public class AdvancedExample {

	private static void convertToMP3(File source, File target, //
			EncoderProgressListener listener) throws Exception {
		// Audio Attributes
		AudioAttributes audio = new AudioAttributes();
		audio.setCodec("libmp3lame");
		audio.setBitRate(128000);
		audio.setChannels(2);
		audio.setSamplingRate(44100);

		// Encoding attributes
		EncodingAttributes attrs = new EncodingAttributes();
		attrs.setOutputFormat("mp3");
		attrs.setAudioAttributes(audio);

		// Encode
		Encoder encoder = new Encoder();
		encoder.encode(new MultimediaObject(source), target, attrs, listener);
	}

	public static void main(String[] args) throws Exception {
		Runnable runnable = new Runnable() {
			public void run() {
				// Video File:
				File wavFile = new File("/Volumes/New/Test/sample-16m.mp4");

				File outputFile = new File("/Volumes/New/Test/output/output2.mp3");

				EncoderProgressListener listener = new ConvertProgressListener();
				try {
					convertToMP3(wavFile, outputFile, listener);
				} catch (Exception e) {
					System.err.println("Error: " + e);
				}
				System.out.println("Done!");
			}
		};
		Thread thread = new Thread(runnable);
		thread.start();
	}
}

class ConvertProgressListener implements EncoderProgressListener {

	public ConvertProgressListener() {
	}

	public void message(String m) {
		System.out.println("Message: " + m);
	}

	public void progress(int p) {
		// Find %100 progress
		double progress = p / 1000.00;
		System.out.println(progress);
	}

	public void sourceInfo(MultimediaInfo m) {
		int videoHeight = m.getVideo().getSize().getHeight();
		int videoWidth = m.getVideo().getSize().getWidth();
		System.out.println("Video Size: " + videoWidth + "/" + videoHeight);
		long duration = m.getDuration();
		System.out.println("Duration: " + duration + " milliseconds");
	}
}
Output:
Video Size: 1280/720
Duration: 997880 milliseconds
0.0
0.03
0.074
0.114
0.156
0.201
0.247
0.293
0.342
0.388
0.436
0.479
0.524
0.567
0.613
0.659
0.705
0.75
0.796
0.843
0.888
0.935
0.981
1.0
Done!

3. Các ví dụ khác

Thông qua JAVE bạn có thể lấy được các EncoderDecoder được hỗ trợ
JAVESupportedInfo.java
package org.o7planning.java_14173_mp3;

import ws.schild.jave.Encoder;
import ws.schild.jave.EncoderException;

public class JAVESupportedInfo {

	public static void showEncodersDecoders() throws EncoderException {
		Encoder encoder = new Encoder();
		// aac  aac_at  ac3  ac3_fixed  adpcm_adx  adpcm_argo ...
		String[] audioEncoders = encoder.getAudioEncoders();
		System.out.println("=== Audio Encoders: ====================\n");
		print(audioEncoders);
		// 8svx_exp  8svx_fib  aac  aac_fixed  aac_at  aac_latm ...
		String[] audioDecoders = encoder.getAudioDecoders();
		System.out.println("\n\n=== Audio Decoders: ====================\n");
		print(audioDecoders);

		// a64multi  a64multi5  alias_pix  amv  apng  asv1 ...
		String[] videoEncoders = encoder.getVideoEncoders();
		System.out.println("\n\n=== Video Encoders: ====================\n");
		print(videoEncoders);
		// 012v  4xm  8bps  aasc  agm  aic ...
		String[] videoDecoders = encoder.getVideoDecoders();
		System.out.println("\n\n=== VideoVideo Decoders: ====================\n");
		print(videoDecoders);
	}

	public static void showSupportedFormats() throws EncoderException {
		Encoder encoder = new Encoder();
		// 3g2  3gp  a64  ac3  adts  adx ...
		String[] supportedEncodingFormats = encoder.getSupportedEncodingFormats();
		System.out.println("\n\n=== Supported Encoding Formats: ====================\n");
		print(supportedEncodingFormats);
		// 3dostr  4xm  aa  aac  aax  ac3 ... 
		String[] supportedDecodingFormats = encoder.getSupportedDecodingFormats();
		System.out.println("\n\n=== Supported Decoding Formats: ====================\n");
		print(supportedDecodingFormats);
	}

	private static void print(String[] array) {
		int i = 0;
		for (String s : array) {
			i++;
			System.out.print(s + "  ");
			if (i % 6 == 0) {
				System.out.println();
			}
		}
	}

	public static void main(String[] args) throws EncoderException {
		showEncodersDecoders();
		showSupportedFormats();
	}
}
Output:
=== Audio Encoders: ====================

aac  aac_at  ac3  ac3_fixed  adpcm_adx  adpcm_argo  
g722  g726  g726le  adpcm_ima_alp  adpcm_ima_amv  adpcm_ima_apm  
adpcm_ima_qt  adpcm_ima_ssi  adpcm_ima_wav  adpcm_ms  adpcm_swf  adpcm_yamaha  
alac  alac_at  aptx  aptx_hd  comfortnoise  dca  
eac3  flac  g723_1  ilbc_at  mlp  mp2  
mp2fixed  libmp3lame  nellymoser  opus  libopus  pcm_alaw  
pcm_alaw_at  pcm_dvd  pcm_f32be  pcm_f32le  pcm_f64be  pcm_f64le  
pcm_mulaw  pcm_mulaw_at  pcm_s16be  pcm_s16be_planar  pcm_s16le  pcm_s16le_planar  
pcm_s24be  pcm_s24daud  pcm_s24le  pcm_s24le_planar  pcm_s32be  pcm_s32le  
pcm_s32le_planar  pcm_s64be  pcm_s64le  pcm_s8  pcm_s8_planar  pcm_u16be  
pcm_u16le  pcm_u24be  pcm_u24le  pcm_u32be  pcm_u32le  pcm_u8  
pcm_vidc  real_144  roq_dpcm  s302m  sbc  sonic  
sonicls  truehd  tta  vorbis  libvorbis  wavpack  
wmav1  wmav2  

=== Audio Decoders: ====================

8svx_exp  8svx_fib  aac  aac_fixed  aac_at  aac_latm  
ac3  ac3_fixed  ac3_at  acelp.kelvin  adpcm_4xm  adpcm_adx  
adpcm_afc  adpcm_agm  adpcm_aica  adpcm_argo  adpcm_ct  adpcm_dtk  
adpcm_ea  adpcm_ea_maxis_xa  adpcm_ea_r1  adpcm_ea_r2  adpcm_ea_r3  adpcm_ea_xas  
g722  g726  g726le  adpcm_ima_alp  adpcm_ima_amv  adpcm_ima_apc  
adpcm_ima_apm  adpcm_ima_cunning  adpcm_ima_dat4  adpcm_ima_dk3  adpcm_ima_dk4  adpcm_ima_ea_eacs  
adpcm_ima_ea_sead  adpcm_ima_iss  adpcm_ima_moflex  adpcm_ima_mtf  adpcm_ima_oki  adpcm_ima_qt  
adpcm_ima_qt_at  adpcm_ima_rad  adpcm_ima_smjpeg  adpcm_ima_ssi  adpcm_ima_wav  adpcm_ima_ws  
adpcm_ms  adpcm_mtaf  adpcm_psx  adpcm_sbpro_2  adpcm_sbpro_3  adpcm_sbpro_4  
adpcm_swf  adpcm_thp  adpcm_thp_le  adpcm_vima  adpcm_xa  adpcm_yamaha  
adpcm_zork  alac  alac_at  amrnb  amr_nb_at  amrwb  
ape  aptx  aptx_hd  atrac1  atrac3  atrac3al  
atrac3plus  atrac3plusal  atrac9  on2avc  binkaudio_dct  binkaudio_rdft  
bmv_audio  comfortnoise  cook  derf_dpcm  dolby_e  dsd_lsbf  
dsd_lsbf_planar  dsd_msbf  dsd_msbf_planar  dsicinaudio  dss_sp  dst  
dca  dvaudio  eac3  eac3_at  evrc  fastaudio  
flac  g723_1  g729  gremlin_dpcm  gsm  gsm_ms  
gsm_ms_at  hca  hcom  iac  ilbc  ilbc_at  
imc  interplay_dpcm  interplayacm  mace3  mace6  metasound  
mlp  mp1  mp1float  mp1_at  mp2  mp2float  
mp2_at  mp3float  mp3  mp3_at  mp3adufloat  mp3adu  
mp3on4float  mp3on4  als  mpc7  mpc8  nellymoser  
opus  libopus  paf_audio  pcm_alaw  pcm_alaw_at  pcm_bluray  
pcm_dvd  pcm_f16le  pcm_f24le  pcm_f32be  pcm_f32le  pcm_f64be  
pcm_f64le  pcm_lxf  pcm_mulaw  pcm_mulaw_at  pcm_s16be  pcm_s16be_planar  
pcm_s16le  pcm_s16le_planar  pcm_s24be  pcm_s24daud  pcm_s24le  pcm_s24le_planar  
pcm_s32be  pcm_s32le  pcm_s32le_planar  pcm_s64be  pcm_s64le  pcm_s8  
pcm_s8_planar  pcm_sga  pcm_u16be  pcm_u16le  pcm_u24be  pcm_u24le  
pcm_u32be  pcm_u32le  pcm_u8  pcm_vidc  qcelp  qdm2  
qdm2_at  qdmc  qdmc_at  real_144  real_288  ralf  
roq_dpcm  s302m  sbc  sdx2_dpcm  shorten  sipr  
siren  smackaud  sol_dpcm  sonic  tak  truehd  
truespeech  tta  twinvq  vmdaudio  vorbis  libvorbis  
wavesynth  wavpack  ws_snd1  wmalossless  wmapro  wmav1  
wmav2  wmavoice  xan_dpcm  xma1  xma2  

=== Video Encoders: ====================

a64multi  a64multi5  alias_pix  amv  apng  asv1  
asv2  libaom-av1  libsvtav1  avrp  avui  ayuv  
bmp  cfhd  cinepak  cljr  vc2  dnxhd  
dpx  dvvideo  exr  ffv1  ffvhuff  fits  
flashsv  flashsv2  flv  gif  h261  h263  
h263p  libx264  libx264rgb  h264_videotoolbox  hap  libx265  
hevc_videotoolbox  huffyuv  jpeg2000  libopenjpeg  jpegls  ljpeg  
magicyuv  mjpeg  mpeg1video  mpeg2video  mpeg4  msmpeg4v2  
msmpeg4  msvideo1  pam  pbm  pcx  pfm  
pgm  pgmyuv  png  ppm  prores  prores_aw  
prores_ks  qtrle  r10k  r210  rawvideo  roqvideo  
rpza  rv10  rv20  sgi  snow  speedhq  
sunrast  svq1  targa  libtheora  tiff  utvideo  
v210  v308  v408  v410  libvpx  libvpx-vp9  
libwebp_anim  libwebp  wmv1  wmv2  wrapped_avframe  xbm  
xface  xwd  y41p  yuv4  zlib  zmbv  


=== VideoVideo Decoders: ====================

012v  4xm  8bps  aasc  agm  aic  
alias_pix  amv  anm  ansi  apng  arbc  
argo  asv1  asv2  aura  aura2  libaom-av1  
av1  avrn  avrp  avs  avui  ayuv  
bethsoftvid  bfi  binkvideo  bintext  bitpacked  bmp  
bmv_video  brender_pix  c93  cavs  cdgraphics  cdtoons  
cdxl  cfhd  cinepak  clearvideo  cljr  cllc  
eacmv  cpia  cri  camstudio  cyuv  dds  
dfa  dirac  dnxhd  dpx  dsicinvideo  dvvideo  
dxa  dxtory  dxv  escape124  escape130  exr  
ffv1  ffvhuff  fic  fits  flashsv  flashsv2  
flic  flv  fmvc  fraps  frwu  g2m  
gdv  gif  h261  h263  h263i  h263p  
h264  hap  hevc  hnm4video  hq_hqa  hqx  
huffyuv  hymt  idcinvideo  idf  iff  imm4  
imm5  indeo2  indeo3  indeo4  indeo5  interplayvideo  
ipu  jpeg2000  libopenjpeg  jpegls  jv  kgv1  
kmvc  lagarith  loco  lscr  m101  eamad  
magicyuv  mdec  mimic  mjpeg  mjpegb  mmvideo  
mobiclip  motionpixels  mpeg1video  mpeg2video  mpegvideo  mpeg4  
msa1  mscc  msmpeg4v1  msmpeg4v2  msmpeg4  msp2  
msrle  mss1  mss2  msvideo1  mszh  mts2  
mv30  mvc1  mvc2  mvdv  mvha  mwsc  
mxpeg  notchlc  nuv  paf_video  pam  pbm  
pcx  pfm  pgm  pgmyuv  pgx  photocd  
pictor  pixlet  png  ppm  prores  prosumer  
psd  ptx  qdraw  qpeg  qtrle  r10k  
r210  rasc  rawvideo  rl2  roqvideo  rpza  
rscc  rv10  rv20  rv30  rv40  sanm  
scpr  screenpresso  sga  sgi  sgirle  sheervideo  
simbiosis_imx  smackvid  smc  smvjpeg  snow  sp5x  
speedhq  srgc  sunrast  svq1  svq3  targa  
targa_y216  tdsc  eatgq  eatgv  theora  thp  
tiertexseqvideo  tiff  tmv  eatqi  truemotion1  truemotion2  
truemotion2rt  camtasia  tscc2  txd  ultimotion  utvideo  
v210  v210x  v308  v408  v410  vb  
vble  vc1  vc1image  vcr1  xl  vmdvideo  
vmnc  vp3  vp4  vp5  vp6  vp6a  
vp6f  vp7  vp8  libvpx  vp9  libvpx-vp9  
wcmv  webp  wmv1  wmv2  wmv3  wmv3image  
wnv1  wrapped_avframe  vqavideo  xan_wc3  xan_wc4  xbin  
xbm  xface  xpm  xwd  y41p  ylc  
yop  yuv4  zerocodec  zlib  zmbv  

=== Supported Encoding Formats: ====================

3g2  3gp  a64  ac3  adts  adx  
aiff  alaw  alp  amr  amv  apm  
apng  aptx  aptx_hd  argo_asf  asf  asf_stream  
ass  ast  au  audiotoolbox  avi  avm2  
avs2  bit  caf  cavsvideo  codec2  codec2raw  
crc  dash  data  daud  dirac  dnxhd  
dts  dv  dvd  eac3  f32be  f32le  
f4v  f64be  f64le  ffmetadata  fifo  fifo_test  
film_cpk  filmstrip  fits  flac  flv  framecrc  
framehash  framemd5  g722  g723_1  g726  g726le  
gif  gsm  gxf  h261  h263  h264  
hash  hds  hevc  hls  ico  ilbc  
image2  image2pipe  ipod  ircam  ismv  ivf  
jacosub  kvag  latm  lrc  m4v  matroska  
md5  microdvd  mjpeg  mkvtimestamp_v2  mlp  mmf  
mov  mp2  mp3  mp4  mpeg  mpeg1video  
mpeg2video  mpegts  mpjpeg  mulaw  mxf  mxf_d10  
mxf_opatom  null  nut  oga  ogg  ogv  
oma  opus  psp  rawvideo  rm  roq  
rso  rtp  rtp_mpegts  rtsp  s16be  s16le  
s24be  s24le  s32be  s32le  s8  sap  
sbc  scc  segment  singlejpeg  smjpeg  smoothstreaming  
sox  spdif  spx  srt  stream_segment  ssegment  
streamhash  sup  svcd  swf  tee  truehd  
tta  ttml  u16be  u16le  u24be  u24le  
u32be  u32le  u8  uncodedframecrc  vc1  vc1test  
vcd  vidc  vob  voc  w64  wav  
webm  webm_chunk  webm_dash_manifest  webp  webvtt  wtv  
wv  yuv4mpegpipe  

=== Supported Decoding Formats: ====================

3dostr  4xm  aa  aac  aax  ac3  
ace  acm  act  adf  adp  ads  
adx  aea  afc  aiff  aix  alaw  
alias_pix  alp  amr  amrnb  amrwb  anm  
apc  ape  apm  apng  aptx  aptx_hd  
aqtitle  argo_asf  argo_brp  asf  asf_o  ass  
ast  au  av1  avfoundation  avi  avr  
avs  avs2  avs3  bethsoftvid  bfi  bfstm  
bin  bink  binka  bit  bmp_pipe  bmv  
boa  brender_pix  brstm  c93  caf  cavsvideo  
cdg  cdxl  cine  codec2  codec2raw  concat  
cri_pipe  data  daud  dcstr  dds_pipe  derf  
dfa  dhav  dirac  dnxhd  dpx_pipe  dsf  
dsicin  dss  dts  dtshd  dv  dvbsub  
dvbtxt  dxa  ea  ea_cdata  eac3  epaf  
exr_pipe  f32be  f32le  f64be  f64le  ffmetadata  
film_cpk  filmstrip  fits  flac  flic  flv  
frm  fsb  fwse  g722  g723_1  g726  
g726le  g729  gdv  genh  gif  gif_pipe  
gsm  gxf  h261  h263  h264  hca  
hcom  hevc  hls  hnm  ico  idcin  
idf  iff  ifv  ilbc  image2  image2pipe  
ingenient  ipmovie  ipu  ircam  iss  iv8  
ivf  ivr  j2k_pipe  jacosub  jpeg_pipe  jpegls_pipe  
jv  kux  kvag  lavfi  live_flv  lmlm4  
loas  lrc  luodat  lvf  lxf  m4v  
matroska  webm  mca  mcc  mgsts  microdvd  
mjpeg  mjpeg_2000  mlp  mlv  mm  mmf  
mods  moflex  mov  mp4  m4a  3gp  
3g2  mj2  mp3  mpc  mpc8  mpeg  
mpegts  mpegtsraw  mpegvideo  mpjpeg  mpl2  mpsub  
msf  msnwctcp  msp  mtaf  mtv  mulaw  
musx  mv  mvi  mxf  mxg  nc  
nistsphere  nsp  nsv  nut  nuv  obu  
ogg  oma  paf  pam_pipe  pbm_pipe  pcx_pipe  
pgm_pipe  pgmyuv_pipe  pgx_pipe  photocd_pipe  pictor_pipe  pjs  
pmp  png_pipe  pp_bnk  ppm_pipe  psd_pipe  psxstr  
pva  pvf  qcp  qdraw_pipe  r3d  rawvideo  
realtext  redspark  rl2  rm  roq  rpl  
rsd  rso  rtp  rtsp  s16be  s16le  
s24be  s24le  s32be  s32le  s337m  s8  
sami  sap  sbc  sbg  scc  sdp  
sdr2  sds  sdx  ser  sga  sgi_pipe  
shn  siff  simbiosis_imx  sln  smjpeg  smk  
smush  sol  sox  spdif  srt  stl  
subviewer  subviewer1  sunrast_pipe  sup  svag  svg_pipe  
svs  swf  tak  tedcaptions  thp  tiertexseq  
tiff_pipe  tmv  truehd  tta  tty  txd  
ty  u16be  u16le  u24be  u24le  u32be  
u32le  u8  v210  v210x  vag  vc1  
vc1test  vidc  vividas  vivo  vmd  vobsub  
voc  vpk  vplayer  vqf  w64  wav  
wc3movie  webm_dash_manifest  webp_pipe  webvtt  wsaud  wsd  
wsvqa  wtv  wv  wve  xa  xbin  
xbm_pipe  xmv  xpm_pipe  xvag  xwd_pipe  xwma  
yop  yuv4mpegpipe