openplanning

Thao tác với tập tin và thư mục trên Google Drive sử dụng Java

 1. Mục tiêu của bài học
 2. Tạo Credentials
 3. Java Google Drive API
 4. Bắt đầu nhanh với một ví dụ
 5. Cấu trúc File và Directory của Google Drive
 6. Lớp GoogleDriveUtils
 7. SubFolder & RootFolder
 8. Search Files
 9. Tạo thư mục trên Google Drive
 10. Tạo File trên Google Drive
 11. Chia sẻ Google File/Folder

1. Mục tiêu của bài học

Đã bao giờ bạn xây dựng một ứng dụng Web mà ứng dụng đó cho phép người dùng upload ảnh hoặc các file đính kèm (attachments)? OK nếu có, trong trường hợp này các tập tin mà người dùng Upload lên sẽ được lưu trữ trên ổ cứng của máy chủ của bạn. Và một khi dữ liệu đó ngày càng nhiều bạn cần phải tìm đến một dịch vụ cho thuê nơi lưu trữ thay vì mở rộng thêm kích thước ổ cứng của bạn.

Google Drive chính là một dịch vụ như vậy, nó cung cấp cho bạn khả năng lưu trữ và chia sẻ file. Và quan trọng hơn nó cung cấp API cho phép ứng dụng của bạn thao tác (Manipulate) với các tập tin trên Google Drive.
Trong bài học này tôi hướng dẫn bạn thao tác với Google Drive thông qua Google Drive Java API. Các chủ đề sẽ được thảo luận trong bài học này bao gồm:
 • Tạo một ứng dụng Java và khai báo các thư viện để sử dụng Google Drive API.
 • Tạo chứng chỉ (Credentials) để có thể tương tác với Google Drive.
 • Thao tác với các tập tin và thư mục trên Google Drive thông qua Google Drive API.

2. Tạo Credentials

Giả sử bạn có một tài khoản Gmailabc@gmail.com, khi đó Google sẽ cung cấp cho bạn 15GB dung lượng ổ cứng miễn phí trên Google Drive. Bạn có thể lưu trữ các tập tin của bạn trên đó. Để ứng dụng của bạn có thể thao tác với các tập tin trên Google Drive, nó cần có một Credentials (giấy ủy nhiệm). Credentials đơn giản là một file, nó sẽ được đặt trên máy tính mà ứng dụng của bạn đang được triển khai. Giống như hình minh họa dưới đây:
Để có một Credentials (Giấy ủy nhiệm) nói trên, bạn cần tạo một Project trên Google Developer Console, và download về file client_secret.json.

3. Java Google Drive API

Với các project sử dụng Maven, bạn cần khai báo các phụ thuộc (dependencies) sau:
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.apis/google-api-services-drive -->
<dependency>
  <groupId>com.google.apis</groupId>
  <artifactId>google-api-services-drive</artifactId>
  <version>v3-rev105-1.23.0</version>
</dependency>


<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.api-client/google-api-client -->
<dependency>
  <groupId>com.google.api-client</groupId>
  <artifactId>google-api-client</artifactId>
  <version>1.23.0</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.google.oauth-client/google-oauth-client-jetty -->
<dependency>
  <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
  <artifactId>google-oauth-client-jetty</artifactId>
  <version>1.23.0</version>
</dependency>

4. Bắt đầu nhanh với một ví dụ

Tạo một dự án Maven, và tạo lớp DriveQuickstart để bắt đầu nhanh với Google Drive API.
DriveQuickstart.java
package org.o7planning.googledrive.quickstart;

import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.JsonFactory;
import com.google.api.client.json.jackson2.JacksonFactory;
import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.security.GeneralSecurityException;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class DriveQuickstart {

  private static final String APPLICATION_NAME = "Google Drive API Java Quickstart";

  private static final JsonFactory JSON_FACTORY = JacksonFactory.getDefaultInstance();

  // Directory to store user credentials for this application.
  private static final java.io.File CREDENTIALS_FOLDER //
      = new java.io.File(System.getProperty("user.home"), "credentials");

  private static final String CLIENT_SECRET_FILE_NAME = "client_secret.json";

  //
  // Global instance of the scopes required by this quickstart. If modifying these
  // scopes, delete your previously saved credentials/ folder.
  //
  private static final List<String> SCOPES = Collections.singletonList(DriveScopes.DRIVE);

  private static Credential getCredentials(final NetHttpTransport HTTP_TRANSPORT) throws IOException {

    java.io.File clientSecretFilePath = new java.io.File(CREDENTIALS_FOLDER, CLIENT_SECRET_FILE_NAME);

    if (!clientSecretFilePath.exists()) {
      throw new FileNotFoundException("Please copy " + CLIENT_SECRET_FILE_NAME //
          + " to folder: " + CREDENTIALS_FOLDER.getAbsolutePath());
    }

    // Load client secrets.
    InputStream in = new FileInputStream(clientSecretFilePath);

    GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, new InputStreamReader(in));

    // Build flow and trigger user authorization request.
    GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY,
        clientSecrets, SCOPES).setDataStoreFactory(new FileDataStoreFactory(CREDENTIALS_FOLDER))
            .setAccessType("offline").build();

    return new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");
  }

  public static void main(String... args) throws IOException, GeneralSecurityException {

    System.out.println("CREDENTIALS_FOLDER: " + CREDENTIALS_FOLDER.getAbsolutePath());

    // 1: Create CREDENTIALS_FOLDER
    if (!CREDENTIALS_FOLDER.exists()) {
      CREDENTIALS_FOLDER.mkdirs();

      System.out.println("Created Folder: " + CREDENTIALS_FOLDER.getAbsolutePath());
      System.out.println("Copy file " + CLIENT_SECRET_FILE_NAME + " into folder above.. and rerun this class!!");
      return;
    }

    // 2: Build a new authorized API client service.
    final NetHttpTransport HTTP_TRANSPORT = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();

    // 3: Read client_secret.json file & create Credential object.
    Credential credential = getCredentials(HTTP_TRANSPORT);

    // 5: Create Google Drive Service.
    Drive service = new Drive.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, credential) //
        .setApplicationName(APPLICATION_NAME).build();

    // Print the names and IDs for up to 10 files.
    FileList result = service.files().list().setPageSize(10).setFields("nextPageToken, files(id, name)").execute();
    List<File> files = result.getFiles();
    if (files == null || files.isEmpty()) {
      System.out.println("No files found.");
    } else {
      System.out.println("Files:");
      for (File file : files) {
        System.out.printf("%s (%s)\n", file.getName(), file.getId());
      }
    }
  }
}
Trong lần đầu tiên chạy lớp DriveQuickstart, một thư mục {user_home}/credentials sẽ được tạo ra nếu nó không tồn tại.
Windows
C:\Users\{user}\credentials
Linux
/home/{user}/credentials
Đảm bảo rằng bạn đã có tập tin client_secret.json, nếu không hãy xem hướng dẫn dưới đây:
Copy tập tin client_secret.json vào thư mục nói trên:
Chạy lại lớp DriveQuickstart một lần nữa. Trên cửa sổ Console copy đường Link và truy cập vào nó trên trình duyệt.
Khi bạn truy cập vào liên kết (Link) đó trên trình duyệt, nó sẽ yêu cầu bạn đăng nhập với một tài khoản Gmail. Lúc này bạn cần đăng nhập với tài khoản Gmail mà bạn đã tạo ra tập tin client_secret.json.
Lúc này một file có tên StoredCredential sẽ được tạo ra trên thư mục {user_home}/credential.
Credential (Giấy ủy quyền) đã được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn. Từ bây giờ làm việc với Google Drive bạn không phải trải qua các bước như trên nữa.
Chạy lại lớp DriveQuickstart một lần nữa, và xem kết quả trên cửa sổ Console, chương trình sẽ in ra danh sách các tập tin và thư mục trên Google Drive của bạn.

5. Cấu trúc File và Directory của Google Drive

Khái niệm về thư mục (Directory) và tập tin (File) trong Google Drive hơi khác biệt so với khái niệm Directory & File trên các hệ điều hành. Sau đây là các đặc điểm cơ bản:
 • Trong Google Drive một File/Directory có thể có một hoặc nhiều Directory cha.
 • Trong cùng một thư mục, các file có thể có tên giống nhau, nhưng ID khác nhau.
 • Lớp com.google.api.services.drive.model.File đại diện cho cả hai, FileDirectory.
Lớp com.google.api.services.drive.model.File có rất nhiều trường (field) như hình minh họa dưới đây:
Có 2 trường (field) quan trọng đó là mineType & parents:
parents
Danh sách ID của các thư mục cha của tập tin (thư mục) hiện tại. Các thư mục gốc (root) hoặc tập tin gốc có thư mục cha với ID = "root".
mineType
application/vnd.google-apps.audio
application/vnd.google-apps.document
Google Docs
application/vnd.google-apps.drawing
Google Drawing
application/vnd.google-apps.file
Google Drive file
application/vnd.google-apps.folder
Google Drive folder
application/vnd.google-apps.form
Google Forms
application/vnd.google-apps.fusiontable
Google Fusion Tables
application/vnd.google-apps.map
Google My Maps
application/vnd.google-apps.photo
application/vnd.google-apps.presentation
Google Slides
application/vnd.google-apps.script
Google Apps Scripts
application/vnd.google-apps.site
Google Sites
application/vnd.google-apps.spreadsheet
Google Sheets
application/vnd.google-apps.unknown
application/vnd.google-apps.video
application/vnd.google-apps.drive-sdk
3rd party shortcut
.....
Các toán tử sử dụng cho các trường (field):
name
string
contains, =, !=
Name of the file.
fullText
string
contains
Full text of the file including name, description, content, and indexable text.
mimeType
string
contains, =, !=
MIME type of the file.
modifiedTime
date
<=, <, =, !=, >, >=
Date of the last modification of the file.
viewedByMeTime
date
<=, <, =, !=, >, >=
Date that the user last viewed a file.
trashed
boolean
=, !=
Whether the file is in the trash or not.
starred
boolean
=, !=
Whether the file is starred or not.
parents
collection
in
Whether the parents collection contains the specified ID.
owners
collection
in
Users who own the file.
writers
collection
in
Users or groups who have permission to modify the file.
readers
collection
in
Users or groups who have permission to read the file.
sharedWithMe
boolean
=, !=
Files that are in the user's "Shared with me" collection.
properties
collection
has
Public custom file properties.
appProperties
collection
has
Private custom file properties.
visibility
string
=, '!='
The visibility level of the file. Valid values are anyoneCanFind, anyoneWithLink, domainCanFind, domainWithLink, and limited.

6. Lớp GoogleDriveUtils

GoogleDriveUtils.java
package org.o7planning.googledrive.utils;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.http.HttpTransport;
import com.google.api.client.json.JsonFactory;
import com.google.api.client.json.jackson2.JacksonFactory;
import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;

public class GoogleDriveUtils {

  private static final String APPLICATION_NAME = "Google Drive API Java Quickstart";

  private static final JsonFactory JSON_FACTORY = JacksonFactory.getDefaultInstance();

  // Directory to store user credentials for this application.
  private static final java.io.File CREDENTIALS_FOLDER //
      = new java.io.File(System.getProperty("user.home"), "credentials");

  private static final String CLIENT_SECRET_FILE_NAME = "client_secret.json";

  private static final List<String> SCOPES = Collections.singletonList(DriveScopes.DRIVE);

  // Global instance of the {@link FileDataStoreFactory}.
  private static FileDataStoreFactory DATA_STORE_FACTORY;

  // Global instance of the HTTP transport.
  private static HttpTransport HTTP_TRANSPORT;

  private static Drive _driveService;

  static {
    try {
      HTTP_TRANSPORT = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
      DATA_STORE_FACTORY = new FileDataStoreFactory(CREDENTIALS_FOLDER);
    } catch (Throwable t) {
      t.printStackTrace();
      System.exit(1);
    }
  }

  public static Credential getCredentials() throws IOException {

    java.io.File clientSecretFilePath = new java.io.File(CREDENTIALS_FOLDER, CLIENT_SECRET_FILE_NAME);

    if (!clientSecretFilePath.exists()) {
      throw new FileNotFoundException("Please copy " + CLIENT_SECRET_FILE_NAME //
          + " to folder: " + CREDENTIALS_FOLDER.getAbsolutePath());
    }

    InputStream in = new FileInputStream(clientSecretFilePath);

    GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, new InputStreamReader(in));

    // Build flow and trigger user authorization request.
    GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY,
        clientSecrets, SCOPES).setDataStoreFactory(DATA_STORE_FACTORY).setAccessType("offline").build();
    Credential credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");

    return credential;
  }

  public static Drive getDriveService() throws IOException {
    if (_driveService != null) {
      return _driveService;
    }
    Credential credential = getCredentials();
    //
    _driveService = new Drive.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, credential) //
        .setApplicationName(APPLICATION_NAME).build();
    return _driveService;
  }

}

7. SubFolder & RootFolder

Nếu bạn biết ID của một thư mục (Directory) bạn có thể lấy được danh sách các thư mục con của thư mục này. Hãy chú ý trong Google Drive một tập tin (hoặc thư mục) có thể có một hoặc nhiều thư mục cha.
Bây giờ, hãy xem ví dụ lấy danh sách các thư mục con của một thư mục, và ví dụ lấy ra danh sách các thư mục gốc.
GetSubFolders.java
package org.o7planning.googledrive.example;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.googledrive.utils.GoogleDriveUtils;

import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;

public class GetSubFolders {

  // com.google.api.services.drive.model.File
  public static final List<File> getGoogleSubFolders(String googleFolderIdParent) throws IOException {

    Drive driveService = GoogleDriveUtils.getDriveService();

    String pageToken = null;
    List<File> list = new ArrayList<File>();

    String query = null;
    if (googleFolderIdParent == null) {
      query = " mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder' " //
          + " and 'root' in parents";
    } else {
      query = " mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder' " //
          + " and '" + googleFolderIdParent + "' in parents";
    }

    do {
      FileList result = driveService.files().list().setQ(query).setSpaces("drive") //
          // Fields will be assigned values: id, name, createdTime
          .setFields("nextPageToken, files(id, name, createdTime)")//
          .setPageToken(pageToken).execute();
      for (File file : result.getFiles()) {
        list.add(file);
      }
      pageToken = result.getNextPageToken();
    } while (pageToken != null);
    //
    return list;
  }

  // com.google.api.services.drive.model.File
  public static final List<File> getGoogleRootFolders() throws IOException {
    return getGoogleSubFolders(null);
  }

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    List<File> googleRootFolders = getGoogleRootFolders();
    for (File folder : googleRootFolders) {

      System.out.println("Folder ID: " + folder.getId() + " --- Name: " + folder.getName());
    }
  }

}
Chú ý: Bạn có một đối tượng com.google.api.services.drive.model.File, nhưng không phải tất cả các trường (field) của nó đều được gán giá trị. Chỉ các trường bạn quan tâm mới được gán giá trị, ngược lại nó có giá trị null.
FileList result = driveService.files().list().setQ(query).setSpaces("drive") //
          // Fields will be assigned values: id, name, createdTime
          .setFields("nextPageToken, files(id, name, createdTime)")//
          .setPageToken(pageToken).execute();
Một ví dụ tiếp theo, tìm kiếm các thư mục theo tên, là thư mục con của một thư mục nào đó.
GetSubFoldersByName.java
package org.o7planning.googledrive.example;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.googledrive.utils.GoogleDriveUtils;

import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;

public class GetSubFoldersByName {

  // com.google.api.services.drive.model.File
  public static final List<File> getGoogleSubFolderByName(String googleFolderIdParent, String subFolderName)
      throws IOException {

    Drive driveService = GoogleDriveUtils.getDriveService();

    String pageToken = null;
    List<File> list = new ArrayList<File>();

    String query = null;
    if (googleFolderIdParent == null) {
      query = " name = '" + subFolderName + "' " //
          + " and mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder' " //
          + " and 'root' in parents";
    } else {
      query = " name = '" + subFolderName + "' " //
          + " and mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder' " //
          + " and '" + googleFolderIdParent + "' in parents";
    }

    do {
      FileList result = driveService.files().list().setQ(query).setSpaces("drive") //
          .setFields("nextPageToken, files(id, name, createdTime)")//
          .setPageToken(pageToken).execute();
      for (File file : result.getFiles()) {
        list.add(file);
      }
      pageToken = result.getNextPageToken();
    } while (pageToken != null);
    //
    return list;
  }

  // com.google.api.services.drive.model.File
  public static final List<File> getGoogleRootFoldersByName(String subFolderName) throws IOException {
    return getGoogleSubFolderByName(null,subFolderName);
  }

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    List<File> rootGoogleFolders = getGoogleRootFoldersByName("TEST");
    for (File folder : rootGoogleFolders) {

      System.out.println("Folder ID: " + folder.getId() + " --- Name: " + folder.getName());
    }
  }
  
}

8. Search Files

Để tìm các File trên Google Drive, bạn nên sử dụng điều kiện truy vấn sau:
 • mimeType != 'application/vnd.google-apps.folder'
FindFilesByName.java
package org.o7planning.googledrive.example;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.googledrive.utils.GoogleDriveUtils;

import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;

public class FindFilesByName {

  // com.google.api.services.drive.model.File
  public static final List<File> getGoogleFilesByName(String fileNameLike) throws IOException {

    Drive driveService = GoogleDriveUtils.getDriveService();

    String pageToken = null;
    List<File> list = new ArrayList<File>();

    String query = " name contains '" + fileNameLike + "' " //
        + " and mimeType != 'application/vnd.google-apps.folder' ";

    do {
      FileList result = driveService.files().list().setQ(query).setSpaces("drive") //
          // Fields will be assigned values: id, name, createdTime, mimeType
          .setFields("nextPageToken, files(id, name, createdTime, mimeType)")//
          .setPageToken(pageToken).execute();
      for (File file : result.getFiles()) {
        list.add(file);
      }
      pageToken = result.getNextPageToken();
    } while (pageToken != null);
    //
    return list;
  }

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    List<File> rootGoogleFolders = getGoogleFilesByName("u");
    for (File folder : rootGoogleFolders) {

      System.out.println("Mime Type: " + folder.getMimeType() + " --- Name: " + folder.getName());
    }

    System.out.println("Done!");
  }
  
}

9. Tạo thư mục trên Google Drive

CreateFolder.java
package org.o7planning.googledrive.example;

import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import org.o7planning.googledrive.utils.GoogleDriveUtils;

import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.model.File;

public class CreateFolder {

  public static final File createGoogleFolder(String folderIdParent, String folderName) throws IOException {

    File fileMetadata = new File();

    fileMetadata.setName(folderName);
    fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.folder");

    if (folderIdParent != null) {
      List<String> parents = Arrays.asList(folderIdParent);

      fileMetadata.setParents(parents);
    }
    Drive driveService = GoogleDriveUtils.getDriveService();

    // Create a Folder.
    // Returns File object with id & name fields will be assigned values
    File file = driveService.files().create(fileMetadata).setFields("id, name").execute();

    return file;
  }

  public static void main(String[] args) throws IOException {

    // Create a Root Folder
    File folder = createGoogleFolder(null, "TEST-FOLDER");
    
    System.out.println("Created folder with id= "+ folder.getId());
    System.out.println("          name= "+ folder.getName());

    System.out.println("Done!");
  }
  
}

10. Tạo File trên Google Drive

Có 3 cách thông dụng để bạn tạo một File trên Google Driver:
  • Upload File
  • byte[]
  • InputStream
  CreateGoogleFile.java
  package org.o7planning.googledrive.example;
  
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.util.Arrays;
  import java.util.List;
  
  import org.o7planning.googledrive.utils.GoogleDriveUtils;
  
  import com.google.api.client.http.AbstractInputStreamContent;
  import com.google.api.client.http.ByteArrayContent;
  import com.google.api.client.http.FileContent;
  import com.google.api.client.http.InputStreamContent;
  import com.google.api.services.drive.Drive;
  import com.google.api.services.drive.model.File;
  
  public class CreateGoogleFile {
  
    // PRIVATE!
    private static File _createGoogleFile(String googleFolderIdParent, String contentType, //
        String customFileName, AbstractInputStreamContent uploadStreamContent) throws IOException {
  
      File fileMetadata = new File();
      fileMetadata.setName(customFileName);
  
      List<String> parents = Arrays.asList(googleFolderIdParent);
      fileMetadata.setParents(parents);
      //
      Drive driveService = GoogleDriveUtils.getDriveService();
  
      File file = driveService.files().create(fileMetadata, uploadStreamContent)
          .setFields("id, webContentLink, webViewLink, parents").execute();
  
      return file;
    }
  
    // Create Google File from byte[]
    public static File createGoogleFile(String googleFolderIdParent, String contentType, //
        String customFileName, byte[] uploadData) throws IOException {
      //
      AbstractInputStreamContent uploadStreamContent = new ByteArrayContent(contentType, uploadData);
      //
      return _createGoogleFile(googleFolderIdParent, contentType, customFileName, uploadStreamContent);
    }
  
    // Create Google File from java.io.File
    public static File createGoogleFile(String googleFolderIdParent, String contentType, //
        String customFileName, java.io.File uploadFile) throws IOException {
  
      //
      AbstractInputStreamContent uploadStreamContent = new FileContent(contentType, uploadFile);
      //
      return _createGoogleFile(googleFolderIdParent, contentType, customFileName, uploadStreamContent);
    }
  
    // Create Google File from InputStream
    public static File createGoogleFile(String googleFolderIdParent, String contentType, //
        String customFileName, InputStream inputStream) throws IOException {
  
      //
      AbstractInputStreamContent uploadStreamContent = new InputStreamContent(contentType, inputStream);
      //
      return _createGoogleFile(googleFolderIdParent, contentType, customFileName, uploadStreamContent);
    }
  
    public static void main(String[] args) throws IOException {
  
      java.io.File uploadFile = new java.io.File("/home/tran/Downloads/test.txt");
  
      // Create Google File:
  
      File googleFile = createGoogleFile(null, "text/plain", "newfile.txt", uploadFile);
  
      System.out.println("Created Google file!");
      System.out.println("WebContentLink: " + googleFile.getWebContentLink() );
      System.out.println("WebViewLink: " + googleFile.getWebViewLink() );
  
      System.out.println("Done!");
    }
    
  }

  11. Chia sẻ Google File/Folder

  ShareGoogleFile.java
  package org.o7planning.googledrive.example;
  
  import java.io.IOException;
  
  import org.o7planning.googledrive.utils.GoogleDriveUtils;
  
  import com.google.api.services.drive.Drive;
  import com.google.api.services.drive.model.Permission;
  
  public class ShareGoogleFile {
  
    // Public a Google File/Folder.
    public static Permission createPublicPermission(String googleFileId) throws IOException {
      // All values: user - group - domain - anyone
      String permissionType = "anyone";
      // All values: organizer - owner - writer - commenter - reader
      String permissionRole = "reader";
  
      Permission newPermission = new Permission();
      newPermission.setType(permissionType);
      newPermission.setRole(permissionRole);
  
      Drive driveService = GoogleDriveUtils.getDriveService();
      return driveService.permissions().create(googleFileId, newPermission).execute();
    }
  
    public static Permission createPermissionForEmail(String googleFileId, String googleEmail) throws IOException {
      // All values: user - group - domain - anyone
      String permissionType = "user"; // Valid: user, group
      // organizer - owner - writer - commenter - reader
      String permissionRole = "reader";
  
      Permission newPermission = new Permission();
      newPermission.setType(permissionType);
      newPermission.setRole(permissionRole);
  
      newPermission.setEmailAddress(googleEmail);
  
      Drive driveService = GoogleDriveUtils.getDriveService();
      return driveService.permissions().create(googleFileId, newPermission).execute();
    }
  
    public static void main(String[] args) throws IOException {
  
      String googleFileId1 = "some-google-file-id-1";
      String googleEmail = "test.o7planning@gmail.com";
  
      // Share for a User
      createPermissionForEmail(googleFileId1, googleEmail);
  
      String googleFileId2 = "some-google-file-id-2";
  
      // Share for everyone
      createPublicPermission(googleFileId2);
  
      System.out.println("Done!");
    }
  
  }