openplanning

Cài đặt cơ sở dữ liệu MongoDB trên Windows

Xem thêm các chuyên mục:

1- Giới thiệu

Tài liệu viết dựa trên:
  •  MongoDB 3.6.0

2- Một số chú ý về phiên bản

MongoDB dành cho Windows Server 2008 R2 edition (Ví dụ: 2008R2) chỉ chạy trên Windows Server 2008 R2, Windows 7 64-bit, và các phiên bản mới hơn của Windows. Các phiên bản này tận dụng các cải tiến gần đây cho nền tảng Windows và không thể hoạt động trên các phiên bản cũ của Windows.

MongoDB dành cho Windows 64-bit chạy trên bất kỳ phiên bản 64-bit của Windows mới hơn so với Windows XP, bao gồm Windows Server 2008 R2 và Windows 7 64-bit.

MongoDB dành cho Windows 32-bit chạy trên bất kỳ phiên bản 32-bit của Windows mới hơn so với Windows XP. Phiên bản 32-bit của MongoDB chỉ được dành cho hệ thống cũ và để sử dụng trong thử nghiệm và phát triển hệ thống. Phiên bản 32-bit của MongoDB chỉ hỗ trợ cơ sở dữ liệu nhỏ hơn 2GB.

3- Download

Bạn có thể download file cài đặt (msi hoặc zip), trong trường hợp download file zip bạn chỉ cần giải nén ra không cần cài đặt gì, sau đó bắt đầu cấu hình.
Chú ý: MongoDB có 2 phiên bản, Community ServerEnterprice Server. Trong đó Community là phiên bản miễn phí, còn Enterprice là phiên bản thương mại, bạn cần phải trả tiền để sử dụng nó. Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình phiên bản miễn phí.
Kết quả download được:

4- Cài đặt

Lựa chọn để cài đặt Mongo Compass, đây là một công cụ trực quan giúp bạn làm việc với MongoDB.
OK, bạn vừa cài đặt xong MongoDBMongo Compass.

5- Cấu hình MongoDB

Đây là hình ảnh thư mục vừa cài đặt (Hoặc giải nén ra)
Chúng ta tạo một thư mục chứa dữ liệu của Database, thư mục chứa file log, file cấu hình,.... Tốt nhất hãy để nó ở một ổ an toàn, không nên để ở ổ C.
Tạo thư mục:
  • D:/MongoStore
Sau đó tạo 2 thư mục con
  • data
  • log
Và một file cấu hình:
  • config.txt
config.txt
##store data
dbpath=D:\MongoStore\data

##all output go here
logpath=D:\MongoStore\log\mongo.log
Tới đây việc cấu hình MongoDB thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ chạy MongoDB.

6- Chạy MongoDB

Ở đây chúng ta chạy MongoDB bằng lệnh CMD, bạn có thể tạo một Service (dịch vụ) của windows để nó tự động khởi động (Start) mỗi khi windows chạy (Xem thêm phụ lục)
Mở CMD và CD tới thư mục bin của mongodb.
cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin
Chạy lệnh sau để khởi đông (start) mongodb:
mongod.exe --config D:\MongoStore\config.txt
Nếu bạn nhận được lỗi dưới đây, bạn hãy xem cách khắc phục ở phần phụ lục phía cuối bài viết.
Giữ nguyên màn hình CMD đừng tắt đi.

7- Bắt đầu với MongoDB

Sau khi đã chạy MongoDB như bước trên (Hoặc để tự động chạy như một service của Window)
Mở một cửa sổ CMD khác để kết nối vào Database. Thực tế là bạn cần một công cụ trực quan, nhưng hãy thử bắt đầu với MongoDB bằng cửa sổ lệnh CMD.
cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin
Chạy lệnh mongo:
OK bây giờ bạn đã kết nối vào cơ sở dữ liệu test.
Thực hiện các lệnh trên CMD làm việc với MongoDB:

8- Công cụ trực quan để làm việc với MongoDB

Bạn cần cài một công cụ trực quan để làm việc với Database MongoDB:

9- Cơ sở dữ liệu học NoSQL (MongoDB)

Bạn cần một cơ sở dữ liệu ví dụ để học NoSQL? Hãy xem hướng dẫn tạo Database này tại:

10- Phụ lục: Cấu hình Mongodb như một service của window

Mở CMD và cd vào thư mục bin của Mongodb. Bạn cần phải mở CMD với quyền ADMIN.
cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin
Tiếp theo chạy lệnh:
mongod.exe --config D:\MongoStore\config.txt --install
Tiếp theo bạn mở file mongo.log:
Trên Window Service lúc này đã có dịch vụ MongoDB.
Bạn có thể khởi động (start) dịch vụ này trên Explorer hoặc có thể khởi động nó bằng CMD:
net start MongoDB

11- Phụ lục: Fix Error!

Để sửa lỗi trên bạn cần cài đặt "Visual C++ Redistributable", bạn có thể download nó theo địa chỉ dưới đây:

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.