openplanning

Cài đặt RoboMongo trên Windows

  1. RoboMongo là gì?
  2. Download RoboMongo
  3. Cài đặt RoboMongo
  4. Chạy RoboMongo
  5. Thêm mới database

1. RoboMongo là gì?

RoboMongo là một công cụ trực quan giúp bạn quản lý Database MongoDB. Nó là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí, hỗ trợ cả 3 loại hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS.

3. Cài đặt RoboMongo

4. Chạy RoboMongo

Chạy RoboMongo, và tạo một kết nối (connection).
Tạo một kết nối tới máy địa phương (localhost).
Kết nối thành công!

5. Thêm mới database

Tạo một Collection (bộ sưu tập), nó tương ứng với một bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database).
Trèn các Document (tài liệu) vào Collection, nó tương ứng với các bản ghi trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
{
dept_id : 10,
dept_no : "D10",
dept_name : "ACCOUNTING",
location : "NEW YORK"
}


{
dept_id : 20,
dept_no : "D20",
dept_name : "RESEARCH",
location : "DALLAS",
description : "First department"    
}

{
dept_id : 30,
dept_no : "D30",
dept_name : "SALES",
location : "CHICAGO"
}


{
dept_id : 40,
dept_no : "D40",
dept_name : "OPERATIONS",
location : "BOSTON"    
}