openplanning

Cơ sở dữ liệu MongoDB mẫu để học NoSQL

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Đây là một cơ sở dữ liệu nhỏ, nó được sử dụng trong hướng dẫn học NoSQL (MongoDB). Sau khi tạo database theo hướng dẫn của tài liệu này, bạn có thể xem tiếp hướng dẫn học NoSQL tại:
  • TODO.

2- Download Database

Trước hết bạn cần phải download các file dump. Sau đó sẽ chạy dòng lệnh để import vào database MongoDB.
Sau khi download được một file zip bạn có thể giải nén ra một thư mục nào đó.
Các file dữ liệu trong thư mục dump:

3- Import vào mongodb

Chúng ta sẽ sử dụng lệnh mongorestore để import vào database.
Trước hết trên CMD chuyển tới thư mục bin của MongoDB:

cd C:\DevPrograms\MongoDB\bin
Thực thi lệnh mongorestore theo cú pháp:

mongorestore -d database_name path_to_dump
Ví dụ:

mongorestore -d LearningNoSQL D:\db-for-learning-nosql-master\example-db-mongodb\dump
Chạy lệnh mongorestore thành công.
Kết quả (Xem bằng công cụ trực quan RoboMongo)

Xem thêm các chuyên mục: