openplanning

Sử dụng SVN Repository miễn phí XP-Dev

  1. Đăng ký user trên XP-Dev
  2. Tạo Repository
  3. Phân quyền sử dụng Repository
  4. Lập trình Java theo nhóm sử dụng Eclipse và SVN
  5. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tortoise SVN

1. Đăng ký user trên XP-Dev

Trước hết bạn cần đăng ký một tài khoản XP-DEV miễn phí tại:
Việc đăng ký là đơn giản, chỉ cần khai báo username/password và địa chỉ email, bạn cũng không cần phải kích hoạt tài khoản.
XP-DEV miễn phí cho bạn 1.5G dung lượng lưu trữ, con số đó là quá đủ để sử dụng.

2. Tạo Repository

Mỗi tài khoản được tạo tối đa 2 Project XP-DEV. Trong mỗi Project XP-DEV có thể khai báo một hoặc nhiều SVN Repository.
Đặt tên cho XP-DEV project tạo ra:
XP-DEV Project đã được tạo ra.
Tạo mới một SVN Repository.
Sau khi tạo xong SVN Repository, chúng ta có được một URL, đây chính là URL để chia sẻ và lấy dữ liệu về.

3. Phân quyền sử dụng Repository

Sau khi tạo được Repository bạn có thể gán quyền sử dụng cho các user khác. Đây là các tài khoản XP-DEV. Nếu làm việc theo nhóm, các thành viên khác cũng phải đăng ký tài khoản XP-DEV để có một username.

4. Lập trình Java theo nhóm sử dụng Eclipse và SVN

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn: Lập trình Java theo nhóm sử dụng Eclipse SVN:

5. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tortoise SVN

Trong trường hợp nhóm làm việc với nhau thông qua việc chia sẻ các file, và thao tác trên Window Explorer, bạn có thể cài đặt Tortoise SVN. Hướng dẫn coi tại: