openplanning

Cài đặt Oracle WebLogic Server

 1. Giới thiệu
 2. WebLogic Server là gì?
 3. Download WebLogic Server
 4. Cài đặt WebLogic Server
 5. Chạy WebLogic
 6. Tạo Windows Service cho WebLogic

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • WebLogic 12.x (12.1.3)

2. WebLogic Server là gì?

Oracle WebLogic Server là một server ứng dụng Java EE hiện được phát triển bởi tập đoàn Oracle. Oracle đã mua lại WebLogic Server từ BEA Systems từ năm 2008.

Oracle WebLogic Server là một phần trong Oracle Fusion Middleware, nó hỗ trợ các Database Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL Enterprise và các database tương thích JDBC.
Giống như các Web Server khác như Tomcat, Glassfish. WebLogic để triển khai các ứng dụng web viết trên Java. Nó thực sự là một Web Server hạng nặng, dùng để triển khai các ứng dụng lớn và phức tạp.

3. Download WebLogic Server

Chú ý: Việc download đòi hỏi bạn phải đăng nhập với tài khoản của Oracle, nếu không có bạn có thể đăng ký miễn phí một tài khoản.

Kết quả download được:

4. Cài đặt WebLogic Server

Mở CMD với quyền Administrator.
CD tới thư mục chứa bộ cài WebLogic
Đảm bảo rằng trên máy tính của bạn đã cài Java.
Sét đặt biến môi trường path tới thư mục bin của JDK.
set path="C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_40\bin"
Cài đặt:
java -jar fmw_12.1.3.0.0_wls.jar

# or

C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_40\bin\java.exe -jar fmw_12.1.3.0.0_wls.jar
Tới đây bạn có 3 lựa chọn.
 1. Cài đặt WebLogic Server
 2. Cài đặt Coherence
 3. Cài đặt WebLogic Server + Coherence + Example.
Nếu bạn chỉ cần Web Server bạn có thể chọn lựa chọn 1. Ở đây tôi cài đặt (1).
TODO:
 • Explanation of Coherence
Cấu hình Weblogic:
Nhấn nút Finish (hoàn thành).
Tới đây việc cài đặt đã hoàn thành:

5. Chạy WebLogic

Để chạy Weblogic, bạn chạy file startWebLogic.cmd:
Chú ý: Để dừng weblogic chạy file stopWebLogic.cmd.
Weblogic đã được start.
Bạn có thể truy cập vào Weblogic theo URL: