openplanning

Cài đặt Tomcat Server cho Eclipse

  1. Giới thiệu
  2. Download Tomcat
  3. Khai báo tomcat với Eclipse

1. Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 (NEON)
  • Tomcat 8.x

2. Download Tomcat

Chuyển tới URL:
Và download file zip như hình minh họa dưới đây.
Giải nén Tomcat ra một thư mục nào đó tại ổ cứng, chẳng hạn
  • D:/DevPrograms

3. Khai báo tomcat với Eclipse

Trên Eclipse chọn Window/References
Thêm mới một Runtime Server
Chọn kiểu WebServer Tomcat 8
Khai báo vị trí Tomcat bạn vừa giải nén trên ổ cứng
Nhấn OK để hoàn thành.

Hướng dẫn lập trình Java Servlet/JSP

Show More