openplanning

Cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW trên Windows

  1. C/C++ Compiler
  2. Download MinGW
  3. Cài đặt MinGW

1. C/C++ Compiler

C Compiler là một trình biên dịch, nó dịch các mã C/C++ của bạn ra mã máy tính. Trong trường hợp bạn lập trình trên môi trường Window, bạn có 2 lựa chọn cài đặt C Compiler:
  • MinGW
  • CygWin
Bạn chỉ cần cài một trong 2 bộ Compiler này. Thực tế cho thấy MinGW được ưa chuộng hơn.

2. Download MinGW

Kết quả có được:

3. Cài đặt MinGW

Lựa chọn hết các package trong "Basic Setup".