openplanning

Cài đặt công cụ phát triển C/C++ cho Eclipse

 1. CDT là gì?
 2. Cài đặt CDT vào Eclipse
 3. Cấu hình cho C/C++ trên Eclipse
 4. Hướng dẫn lập trình C cho người mới bắt đầu

1. CDT là gì?

CDT (C/C++ Development Tooling) là một plugin sử dụng để cài đặt vào Eclipse IDE giúp bạn có thể lập trình các ứng dụng C/C++ trên Eclipse.

2. Cài đặt CDT vào Eclipse

Nếu bạn đang sử dụng gói Eclipse khác với Eclipse IDE for C/C++ Developers. Trong trường hợp này bạn cần phải cài đặt một thêm một plugin mở rộng vào phiên bản Eclipse hiện tại của bạn để có thể lập trình được với C/C++

Đó chính là CDT (C Development Tool) (Công cụ phát triển C).

Nếu bạn đang sử dụng gói Eclipse IDE for C/C++ Developers bạn có thể bỏ qua tài liệu này.

Truy cập địa chỉ:
Trên Eclipse chọn:
 • Help/Install new Software...
Nhập vào:
 • Name: CDT for Eclipse OXYGEN
 • Location: http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/9.3/
Sau khi cài đặt xong, bạn cần phải khởi động lại Eclipse.

3. Cấu hình cho C/C++ trên Eclipse

Trên Eclipse chọn:
 • Window/References
Chọn:
 • C/C++ > New C/C++ Project Wizad > Makefile Project
Chú ý:
 • Chọn Windows PE Parser nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows.
 • Chọn Cygwin PE Parser nếu bạn sử dụng Cygwin
  • Ở đây chúng ta sử dụng MinGW vì vậy không cần check cái này.
Cấu hình biến môi trường PATH:
Trên Windows, bạn cần thêm vào phía sau của biến môi trường PATH đường dẫn tới thư mục bin của MinGW:
 • ;C:\MinGW\bin

4. Hướng dẫn lập trình C cho người mới bắt đầu

Xem thêm: