openplanning

Cài đặt trình biên dịch C/C++ CygWin trên Windows

  1. C/C++ Compiler
  2. Download CygWin
  3. Cài đặt CygWin
  4. Khai báo Path

1. C/C++ Compiler

C Compiler là một trình biên dịch, nó dịch các mã C/C++ của bạn ra mã máy tính. Trong trường hợp bạn lập trình trên môi trường Window, bạn có 2 lựa chọn cài đặt C Compiler:
  • MinGW
  • CygWin
Bạn chỉ cần cài một trong 2 bộ Compiler này. Trong tài liệu này tôi hướng dẫn bạn cài đặt CygWin.

2. Download CygWin

Kiểm tra hệ điều hành của bạn là 32 hay 64bit để download cho đúng.
Kết quả download được:

3. Cài đặt CygWin

Chọn cách cài trực tiếp từ Internet

Chú ý: Bạn tuyệt đối không nên cài CygWin vào "Program files" bởi vì tên thư mục này có khoảng trắng. Nó sẽ gây nhiều phiền toái về sau. Tốt nhất hãy cài vào một thư mục nào đó mà tên không có khoảng trắng.

Chọn thư mục để nó download bộ cài đầy đủ xuống:
Chọn một site bất kỳ.
Cài đặt thành công.

4. Khai báo Path

Thêm đường dẫn vào biến môi trường Path của Windows: (Chú ý tùy vào vị trí cài của bạn).
  • ;C:\cygwin64\bin