openplanning

Làm sao copy và paste giữa máy tính của bạn và VirtualBox

  1. Cài đặt phần mềm bổ xung
  2. Shared Clipboard + Drag & Drop

1. Cài đặt phần mềm bổ xung

Sau khi bạn cài đặt VirtualBox và cài đặt một máy ảo, bạn muốn Copy & Paste giữa máy tính của bạn và máy ảo, bạn cần phải cài đặt một phần mềm bổ xung, đó là "Guest Additions".
Trên của sổ VirtualBox vào chức năng Devices/Insert Guest Additions CD Image.. để trèn đĩa CD ảo để cài đặt phần mềm này.
Sau khi cài đặt xong, khởi động lại máy ảo của bạn.

2. Shared Clipboard + Drag & Drop

Tắt máy ảo của bạn và trở về màn hình VirtualBox Manager.
Trên Tab "General -> Advanced" chọn:
  • Shared Clipboard: Bidirectional
  • Drag & Drop: Bidirectional
Với lựa chọn trên bạn có thể copy văn bản trên máy tính của bạn và paste vào trong máy ảo và ngược lại. Đồng thời bạn cũng có thể kéo thả (drag & drop) các tập tin giữa 2 máy tính.