openplanning

Đăng ký Google Map API Key

  1. Google Developers API
  2. Đăng ký Google Map API cho Android

1. Google Developers API

Bạn cần phải có một tài khoản Gmail, hãy đăng nhập vào gmail sau đó truy cập URL:
Trên Google Developers Console bạn cần tạo một Project.
Chú ý: Bạn có thể tạo một hoặc nhiều Project cho các mục đích khác nhau.
Tên project nên đặt theo tên công ty của bạn, ở đây tôi đặt là MyGoogleMap.
Project của bạn đã được tạo ra:

2. Đăng ký Google Map API cho Android

Trước hết bạn cần chọn project, ví dụ tôi đang đứng ở project MyGoogleMap.
Nếu chưa kích hoạt APIs bạn cần phải kích hoạt nó:
Tìm kiếm với từ khóa "Map":
Click vào "Maps SDK for Android".
Kích hoạt "Google Maps Android API".
Google Maps Android API đã được kích hoạt, nếu project của bạn chưa tạo giấy giới thiệu (Credentials) thì project của bạn chưa sử dụng được. Trong trường hợp đó bạn cần tạo giấy giới thiệu.
API Key đã được tạo ra:
Đặt tên cho Android API Key của bạn là "My Android API Key for Tutorial".