openplanning

RESTClient công cụ gỡ rối cho RESTful Web Service

  1. RESTClient add-ons là gì?
  2. Cài đặt RESTClient vào Firefox
  3. Sử dụng RESTClient (Firefox)
  4. Cài đặt Advanced RESTClient vào Chrome
  5. Sử dụng Advanced RESTClient (Chrome)

1. RESTClient add-ons là gì?

RESTClient addons là một bộ công cụ mở rộng nó được cài đặt vào các trình duyệt giúp bạn có thể tùy chỉnh các request gửi tới một RESTful serivce. Nó giúp các lập trình viên phát triển ứng dụng RESTful Service test các service của họ.
Firefox:
Nếu bạn sử dụng Firefox, bạn có thể cài đặt thêm Addons có tên RESTClient.
Chrome:
Nếu bạn sử dụng Chrome, bạn có thể cài đặt Advanced RESTClient.

2. Cài đặt RESTClient vào Firefox

Nhập vào từ khóa "RESTClient" để tìm kiếm.
Sau khi cài đặt xong, start lại firefox.
Bạn có thể nhìn thấy biểu tượng RESTClient trên Firefox:

3. Sử dụng RESTClient (Firefox)

Nhập vào đường dẫn của RESTful Web Service. Ví dụ:
  • http://localhost:8080/HelloRESTful/rest/weather/chicago/2016-08-27
Xem thêm tạo ứng dụng Java RESTful Web Service cho người mới bắt đầu tại:
Tùy biến thông tin Headers:

4. Cài đặt Advanced RESTClient vào Chrome

Seach: Advanced RESTClient
  • chrome://apps/

5. Sử dụng Advanced RESTClient (Chrome)

Nhập vào URL của RESTful service, và chỉ định các tham số cho Header.
Kết quả nhận được: