openplanning

Ví dụ CRUD đơn giản với Spring MVC RESTful Web Service

 1. Mục tiêu của tài liệu
 2. XML-Binding & JSON-Binding
 3. Tạo Maven Project
 4. Cấu hình web.xml & pom.xml
 5. Cấu hình Spring MVC
 6. Data Model
 7. Spring REST Controller
 8. Chạy ứng dụng

1. Mục tiêu của tài liệu

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng RESTful Web service với Spring MVC.
Trước hết, bạn nên tìm hiểu "RESTful Web Service là gì?":
Hãy chú ý rằng bạn có nhiều cách để tạo một ứng dụng RESTful Web Service, một trong các cách đó là sử dụng JAX-RS, Spring Boot, các hướng dẫn liên quan bạn có thể tìm thấy ở đây:

2. XML-Binding & JSON-Binding

JAVA <==> JSON
Spring MVC cần một JSON-Binding để chuyển đổi một đối tượng Java thành JSON và ngược lại. Và bạn có thể sử dụng Jackson (jackson-databind).
<!-- MAVEN -->

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.core/jackson-databind -->
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-databind</artifactId>
  <version>2.8.3</version>
</dependency>
JAVA <==> XML:
Spring MVC cần một XML-Binding để chuyển đổi một đối tượng Java thành XML, trong trường hợp này bạn có 2 lựa chọn.
 • Sử dụng Jackson: jackson-dataformat-xml
 • Hoặc sử dụng JAXB
-
 • JAXB (Java Architecture for XML Binding): Là một thư viện đã được tích hợp vào Java tiêu chuẩn, từ phiên bản 1.6.
 • jackson-dataformat-xml: Là một thư viện mở rộng của Jackson.
<!-- jackson-dataformat-xml -->

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.dataformat/jackson-dataformat-xml -->
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
  <version>2.8.3</version>
</dependency>
 • Jackson: Java Object ==> XML
jackson-dataformat-xml chuyển đổi một đối tượng Java thành XML mà không cần các Annotation gắn vào các lớp model.
 • JAXB (Java Architecture for XML Binding): Java ==> XML
Trong trường hợp bạn muốn Spring MVC sử dụng JAXB như là một XML-Binding mặc định. Bạn cần phải sử dụng @XmlRootElement chú thích lên trên các lớp model.
Trong tài liệu này tôi sẽ sử dụng thư viện Jackson để chuyển đổi các đối tượng Java sang XML JSON.
<!-- JSON-Binding -->
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.core/jackson-databind -->
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-databind</artifactId>
  <version>2.8.3</version>
</dependency> 
    
<!-- XML-Binding -->    
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.dataformat/jackson-dataformat-xml -->
 <dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
  <version>2.8.3</version>
</dependency>

3. Tạo Maven Project

Trên Eclipse tạo một Maven Web App rỗng có tên SpringMVCRESTful

4. Cấu hình web.xml & pom.xml

Sử dụng Web App >= 3.
web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
  http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
  id="WebApp_ID" version="3.0">
  
  <display-name>SpringMVCRESTful</display-name>
  
</web-app>
Maven:
pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
           http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
           
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>org.o7planning</groupId>
 <artifactId>SpringMVCRESTful</artifactId>
 <packaging>war</packaging>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <name>SpringMVCRESTful Maven Webapp</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 
 
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>3.8.1</version>
   <scope>test</scope>
  </dependency>
    <!-- Servlet Library -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <!-- Spring dependencies -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-core</artifactId>
      <version>4.3.1.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-web -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-web</artifactId>
      <version>4.3.1.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc -->
     <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>4.3.1.RELEASE</version>
    </dependency>


    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.core/jackson-databind -->
     <dependency>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
      <artifactId>jackson-databind</artifactId>
      <version>2.8.3</version>
    </dependency> 
    
    
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.dataformat/jackson-dataformat-xml -->
     <dependency>
      <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
      <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
      <version>2.8.3</version>
    </dependency> 

    
  </dependencies>
  

  <build>
    <finalName>SpringMVCRESTful</finalName>
    <plugins>
    
      <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
      <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <!-- Config: contextPath and Port (Default: /SpringMVCRESTful : 8080) -->
        <!--
        <configuration>
          <path>/</path>
          <port>8899</port>
        </configuration>
        -->  
      </plugin>
    </plugins>
  </build>  
  
</project>

5. Cấu hình Spring MVC

SpringWebAppInitializer.java
package org.o7planning.springmvcrestful.config;

import javax.servlet.FilterRegistration;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

public class SpringWebAppInitializer implements WebApplicationInitializer {

  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    AnnotationConfigWebApplicationContext appContext = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    appContext.register(ApplicationContextConfig.class);

    ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.addServlet("SpringDispatcher",
        new DispatcherServlet(appContext));
    dispatcher.setLoadOnStartup(1);
    dispatcher.addMapping("/");
    
    // UTF8 Charactor Filter.
    FilterRegistration.Dynamic fr = servletContext.addFilter("encodingFilter", CharacterEncodingFilter.class);

    fr.setInitParameter("encoding", "UTF-8");
    fr.setInitParameter("forceEncoding", "true");
    fr.addMappingForUrlPatterns(null, true, "/*");    
  }

}
ApplicationContextConfig.java
package org.o7planning.springmvcrestful.config;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration

@ComponentScan("org.o7planning.springmvcrestful.*")

public class ApplicationContextConfig {

  // Không cần ViewResolver
 
 
 
  // Các khai báo khác nếu cần thiết ...
 
}
WebMvcConfig.java
package org.o7planning.springmvcrestful.config;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;

@Configuration
@EnableWebMvc
public class WebMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {

  }

  @Override
  public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) {
    configurer.enable();
  }

}

6. Data Model

Employee.java
package org.o7planning.springmvcrestful.model;

public class Employee {

  private String empNo;
  private String empName;
  private String position;
 
  // Constructor mặc định này là bắt buộc nếu có thêm cấu tử khác.
  public Employee() {

  }

  public Employee(String empNo, String empName, String position) {
    this.empNo = empNo;
    this.empName = empName;
    this.position = position;
  }

  public String getEmpNo() {
    return empNo;
  }

  public void setEmpNo(String empNo) {
    this.empNo = empNo;
  }

  public String getEmpName() {
    return empName;
  }

  public void setEmpName(String empName) {
    this.empName = empName;
  }

  public String getPosition() {
    return position;
  }

  public void setPosition(String position) {
    this.position = position;
  }

}
Lớp EmployeeDAO mô phỏng việc lấy dữ liệu từ nguồn dữ liệu, và xử lý insert, update, delete.
EmployeeDAO.java
package org.o7planning.springmvcrestful.dao;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import org.o7planning.springmvcrestful.model.Employee;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public class EmployeeDAO {

  private static final Map<String, Employee> empMap = new HashMap<String, Employee>();

  static {
    initEmps();
  }

  private static void initEmps() {
    Employee emp1 = new Employee("E01", "Smith", "Clerk");
    Employee emp2 = new Employee("E02", "Allen", "Salesman");
    Employee emp3 = new Employee("E03", "Jones", "Manager");

    empMap.put(emp1.getEmpNo(), emp1);
    empMap.put(emp2.getEmpNo(), emp2);
    empMap.put(emp3.getEmpNo(), emp3);
  }

  public Employee getEmployee(String empNo) {
    return empMap.get(empNo);
  }

  public Employee addEmployee(Employee emp) {
    empMap.put(emp.getEmpNo(), emp);
    return emp;
  }

  public Employee updateEmployee(Employee emp) {
    empMap.put(emp.getEmpNo(), emp);
    return emp;
  }

  public void deleteEmployee(String empNo) {
    empMap.remove(empNo);
  }

  public List<Employee> getAllEmployees() {
    Collection<Employee> c = empMap.values();
    List<Employee> list = new ArrayList<Employee>();
    list.addAll(c);
    return list;
  }

}

7. Spring REST Controller

Spring sử dụng @RestController để chú thích trên một lớp, lớp đó sẽ là một RESTful Controller.
MainRESTController.java
package org.o7planning.springmvcrestful.controller;

import java.util.List;

import org.o7planning.springmvcrestful.dao.EmployeeDAO;
import org.o7planning.springmvcrestful.model.Employee;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class MainRESTController {

  @Autowired
  private EmployeeDAO employeeDAO;

  @RequestMapping("/")
  @ResponseBody
  public String welcome() {
    return "Welcome to RestTemplate Example.";
  }

  // URL:
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employees
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employees.xml
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employees.json
  @RequestMapping(value = "/employees", //
      method = RequestMethod.GET, //
      produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, MediaType.APPLICATION_XML_VALUE })
  @ResponseBody
  public List<Employee> getEmployees() {
    List<Employee> list = employeeDAO.getAllEmployees();
    return list;
  }

  // URL:
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employee/{empNo}
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employee/{empNo}.xml
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employee/{empNo}.json
  @RequestMapping(value = "/employee/{empNo}", //
      method = RequestMethod.GET, //
      produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, MediaType.APPLICATION_XML_VALUE })
  @ResponseBody
  public Employee getEmployee(@PathVariable("empNo") String empNo) {
    return employeeDAO.getEmployee(empNo);
  }

  // URL:
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employee
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employee.xml
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employee.json
  @RequestMapping(value = "/employee", //
      method = RequestMethod.POST, //
      produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, MediaType.APPLICATION_XML_VALUE })
  @ResponseBody
  public Employee addEmployee(@RequestBody Employee emp) {

    return employeeDAO.addEmployee(emp);

  }

  // URL:
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employee
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employee.xml
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employee.json
  @RequestMapping(value = "/employee", //
      method = RequestMethod.PUT, //
      produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, MediaType.APPLICATION_XML_VALUE })
  @ResponseBody
  public Employee updateEmployee(@RequestBody Employee emp) {

    return employeeDAO.updateEmployee(emp);
  }

  // URL:
  // http://localhost:8080/SpringMVCRESTful/employee/{empNo}
  @RequestMapping(value = "/employees/{empNo}", //
      method = RequestMethod.DELETE, //
      produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, MediaType.APPLICATION_XML_VALUE })
  @ResponseBody
  public void deleteEmployee(@PathVariable("empNo") String empNo) {
    employeeDAO.deleteEmployee(empNo);
  }

}

8. Chạy ứng dụng

Để test insert, update, delete dữ liệu trên RESTful web service bạn cần sử dụng công cụ RESTClient, nó là môt Addons cho FirefoxChrome, bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại đây:

Các hướng dẫn Spring MVC

Show More