openplanning

Ví dụ CRUD đơn giản với Java RESTful Web Service

 1. Mục tiêu của ví dụ
 2. Tạo Maven Project
 3. Khai báo Maven & web.xml
 4. Web service classes
 5. Cấu hình chạy ứng dụng
 6. Test ứng dụng

1. Mục tiêu của ví dụ

Trong tài liệu này tôi cung cấp cho bạn một ví dụ RESTful Web Service đơn giản với các chức năng Create + Read + Update + Delete (CRUD).
Các công nghệ được sử dụng:
 • Jersey RESTful API

 • JAXB

JAXB (Java Architecture for XML Binding): Là một Java API mã nguồn mở, nó chính thức được tích hợp vào Java tiêu chuẩn (JSE) từ phiên bản 1.6.
JAXB giúp chuyển đổi các đối tượng Java thành XML và ngược lại. Bạn có thể xem hướng dẫn về JAXB tại đây:
RESTful Web Service với Jersey sử dụng JAXB như là một XML-Binding mặc định để chuyển đổi các đối tượng Java thành XML và ngược lại.
Chuyển List thành XML
Trong RESTful Web Service với Jersey, MOXy chính là JSON-Binding mặc định, nó sử dụng để chuyển đổi một đối tượng Java thành JSON và ngược lại.
Các REST service sẽ chuyển đổi các Java Object thành JSON và ngược lại một cách tự động, bạn không cần phải gắn bất kỳ một Annotation nào vào các lớp "model".

2. Tạo Maven Project

Trên Eclipse chọn:
 • File/New/Other..
Đảm bảo rằng Project của bạn sử dụng Java >= 1.6, điều này là cần thiết bởi các thư viện JAXB được tích hợp sẵn vào Java từ phiên bản 1.6.
Project Properties/Project Facet:

3. Khai báo Maven & web.xml

Khai báo JERSEY servlet vào web.xml:
web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
  http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
  version="3.0">

  <display-name>RESTful CRUD Example</display-name>

  <servlet>
    <servlet-name>jerseyServlet</servlet-name>
    <servlet-class>com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>com.sun.jersey.config.property.packages</param-name>
      <param-value>org.o7planning.restfulcrud</param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>1</load-on-startup> 
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>jerseyServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/rest/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>


</web-app>
pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 
 
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>org.o7planning</groupId>
 <artifactId>RESTfulCRUD</artifactId>
 <packaging>war</packaging>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <name>RESTfulCRUD Maven Webapp</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>

  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/asm/asm -->
    <dependency>
      <groupId>asm</groupId>
      <artifactId>asm</artifactId>
      <version>3.3.1</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.sun.jersey/jersey-bundle -->
    <dependency>
      <groupId>com.sun.jersey</groupId>
      <artifactId>jersey-bundle</artifactId>
      <version>1.19.2</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.json/json -->
    <dependency>
      <groupId>org.json</groupId>
      <artifactId>json</artifactId>
      <version>20160810</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.sun.jersey/jersey-server -->
    <dependency>
      <groupId>com.sun.jersey</groupId>
      <artifactId>jersey-server</artifactId>
      <version>1.19.2</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.sun.jersey/jersey-core -->
    <dependency>
      <groupId>com.sun.jersey</groupId>
      <artifactId>jersey-core</artifactId>
      <version>1.19.2</version>
    </dependency>


    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.codehaus.jackson/jackson-mapper-asl -->
    <dependency>
      <groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
      <artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
      <version>1.9.13</version>
    </dependency>


  </dependencies>

  <build>
    <finalName>RESTfulCRUD</finalName>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <configuration>
          <path>/RESTfulCRUD</path>
          <port>8080</port>
        </configuration>
      </plugin>

    </plugins>
  </build>


</project>

4. Web service classes

EmployeeDAO.java
package org.o7planning.restfulcrud.dao;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import org.o7planning.restfulcrud.model.Employee;

public class EmployeeDAO {

  private static final Map<String, Employee> empMap = new HashMap<String, Employee>();

  static {
    initEmps();
  }

  private static void initEmps() {
    Employee emp1 = new Employee("E01", "Smith", "Clerk");
    Employee emp2 = new Employee("E02", "Allen", "Salesman");
    Employee emp3 = new Employee("E03", "Jones", "Manager");

    empMap.put(emp1.getEmpNo(), emp1);
    empMap.put(emp2.getEmpNo(), emp2);
    empMap.put(emp3.getEmpNo(), emp3);
  }

  public static Employee getEmployee(String empNo) {
    return empMap.get(empNo);
  }

  public static Employee addEmployee(Employee emp) {
    empMap.put(emp.getEmpNo(), emp);
    return emp;
  }

  public static Employee updateEmployee(Employee emp) {
    empMap.put(emp.getEmpNo(), emp);
    return emp;
  }

  public static void deleteEmployee(String empNo) {
    empMap.remove(empNo);
  }

  public static List<Employee> getAllEmployees() {
    Collection<Employee> c = empMap.values();
    List<Employee> list = new ArrayList<Employee>();
    list.addAll(c);
    return list;
  }
  
  List<Employee> list;

}
Employee.java
package org.o7planning.restfulcrud.model;

import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement(name = "employee")
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
public class Employee {

  private String empNo;
  private String empName;
  private String position;

 
  // Constructor mặc định này là bắt buộc nếu có thêm cấu tử khác.
  public Employee() {

  }

  public Employee(String empNo, String empName, String position) {
    this.empNo = empNo;
    this.empName = empName;
    this.position = position;
  }

  public String getEmpNo() {
    return empNo;
  }

  public void setEmpNo(String empNo) {
    this.empNo = empNo;
  }

  public String getEmpName() {
    return empName;
  }

  public void setEmpName(String empName) {
    this.empName = empName;
  }

  public String getPosition() {
    return position;
  }

  public void setPosition(String position) {
    this.position = position;
  }

}
EmployeeService là một RESTful web service, nó hỗ trợ cả hai định dạng XML và JSON.
EmployeeService.java
package org.o7planning.restfulcrud.service;

import java.util.List;

import javax.ws.rs.DELETE;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.POST;
import javax.ws.rs.PUT;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.PathParam;
import javax.ws.rs.Produces;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

import org.o7planning.restfulcrud.dao.EmployeeDAO;
import org.o7planning.restfulcrud.model.Employee;

@Path("/employees")
public class EmployeeService {

  // URI:
  // /contextPath/servletPath/employees
  @GET
  @Produces({ MediaType.APPLICATION_JSON, MediaType.APPLICATION_XML })
  public List<Employee> getEmployees_JSON() {
    List<Employee> listOfCountries = EmployeeDAO.getAllEmployees();
    return listOfCountries;
  }

  // URI:
  // /contextPath/servletPath/employees/{empNo}
  @GET
  @Path("/{empNo}")
  @Produces({ MediaType.APPLICATION_JSON, MediaType.APPLICATION_XML })
  public Employee getEmployee(@PathParam("empNo") String empNo) {
    return EmployeeDAO.getEmployee(empNo);
  }

  // URI:
  // /contextPath/servletPath/employees
  @POST
  @Produces({ MediaType.APPLICATION_JSON, MediaType.APPLICATION_XML })
  public Employee addEmployee(Employee emp) {
    return EmployeeDAO.addEmployee(emp);
  }

  // URI:
  // /contextPath/servletPath/employees
  @PUT
  @Produces({ MediaType.APPLICATION_JSON, MediaType.APPLICATION_XML })
  public Employee updateEmployee(Employee emp) {
    return EmployeeDAO.updateEmployee(emp);
  }

  @DELETE
  @Path("/{empNo}")
  @Produces({ MediaType.APPLICATION_JSON, MediaType.APPLICATION_XML })
  public void deleteEmployee(@PathParam("empNo") String empNo) {
    EmployeeDAO.deleteEmployee(empNo);
  }

}
Các URI liên quan tới CRUD (Create, Read, Update, Delete) bao gồm:
Action
URI + Data (XML hoặc JSON)
Create
(@POST)
/contextPath/servletPath/employees

{
"empNo":"E05",
"empName":"Martin",
"position":"Salesman"
}


<employee>
<empNo>E05</empNo>
<empName>Martin</empName>
<position>Salesman</position>
</employee>
Read
(@GET)
/contextPath/servletPath/employees

/contextPath/servletPath/employees/{empNo}
Update
(@PUT)
/contextPath/servletPath/employees

{
"empNo":"E01",
"empName":"Smith 2",
"position":"Cleck"
}


<employee>
<empNo>E01</empNo>
<empName>Smith 2</empName>
<position>Clerk</position>
</employee>
Delete
(@DELETE)
/contextPath/servletPath/employees/{empNo}

5. Cấu hình chạy ứng dụng

6. Test ứng dụng

Chạy URL sau trên trình duyệt:
Bạn cần sử dụng Advanced RESTClient để có thể test các RESTful web service.
Xem thêm RESTClient & Advanced REST Client:
Ví dụ, thêm Employee sử dụng Advanced RESTClient.