openplanning

Chạy ứng dụng Java web Maven trên Tomcat Maven Plugin

 1. Giới thiệu
 2. Tạo nhanh Maven Webapp Project
 3. Tìm phiên bản Tomcat Maven Plugin để sử dụng
 4. Cấu hình Maven và chạy Project
 5. Chạy ứng dụng web Maven trên Jetty Maven Plugin

1. Giới thiệu

Tài liệu hướng dẫn này được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.6 (NEON)

 • Tomcat Maven Plugin 2.2

Các bước trong hướng dẫn này:

2. Tạo nhanh Maven Webapp Project

Project đã được tạo ra.
Nội dung của file pom.xml khi được Eclipse tạo ra:
Bạn đừng lo lắng với thông báo lỗi khi Project vừa được tạo ra. Lý do là bạn chưa khai báo thư viện Servlet.

Eclipse tạo ra project Maven có thể sai cấu trúc. Bạn cần phải kiểm tra.

3. Tìm phiên bản Tomcat Maven Plugin để sử dụng

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm một phiên bản "Tomcat Maven Plugin" phù hợp hoặc mới nhất:

4. Cấu hình Maven và chạy Project

Cấu hình Maven thư viện Servlet:
<!-- Servlet Library -->
<dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
  <version>3.1.0</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
Thêm đoạn code sau vào pom.xml
<plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
    <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
    <version>2.2</version>
  </plugin>
</plugins>
pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SimpleMavenWebApp</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>SimpleMavenWebApp Maven Webapp</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

    <!-- Servlet Library -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    
  </dependencies>
  

  <build>
    <finalName>SimpleMavenWebApp</finalName>
    <plugins>
    
      <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
      <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <!-- Config: contextPath and Port (Default - /SimpleMavenWebApp : 8080) -->
        <!--
        <configuration>
          <path>/</path>
          <port>8899</port>
        </configuration>
        --> 
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
  
</project>
Cấu hình để chạy Project. Nhấn phải chuột vào Project chọn "Run As/Run Configurations...".
Tạo mới một cấu hình chạy
Nhập các thông tin như hình minh họa dưới đây, nhấn ApplyRun.
 • Run SimpleMavenWebApp
 • ${workspace_loc:/SimpleMavenWebApp}
 • tomcat7:run -X
Trong lần chạy đầu tiên, Eclipse sẽ download "Tomcat Maven Plugin" về, vì vậy bạn phải đợi cho tới khi việc download hoàn tất
Copy đường dẫn dưới đây để chạy trên trình duyệt của bạn
Để chạy lại WebApplication bạn cần tắt ứng dụng đang chạy hiện thời.
Bắt đầu từ lần chạy ứng dụng thứ 2 trở đi bạn có thể chạy theo hình minh họa dưới đây.

5. Chạy ứng dụng web Maven trên Jetty Maven Plugin

Bạn có thể xem một hướng dẫn tương tự chạy ứng dụng Web Maven trên Jetty Maven Plugin tại:

Hướng dẫn lập trình Java Servlet/JSP

Show More