openplanning

Tạo dự án Java OSGi với Maven và Tycho

 1. Giới thiệu
 2. Tạo nhanh OSGi Project (SimpleOSGi)
 3. Chạy OSGi (SimpleOSGi)
 4. Tạo nhanh một Maven Project (SimpleMaven)
 5. Tạo MavenParent Project
 6. Cấu hình trên OSGi project (SimpleOSGi)
 7. Cấu hình trên Maven Project (SimpleMaven)
 8. Cấu hình trên Maven Parent
 9. Building

1. Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
 • Eclipse 3.4 (LUNA)
 • Tycho 0.20.0
Trước hết phải đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Tycho vào Eclipse. Nếu chưa cài bạn có thể xem hướng dẫn tại đây:

2. Tạo nhanh OSGi Project (SimpleOSGi)

Trước hết chúng ta tạo nhanh một OSGi project theo đúng cách thông thường.
Nhập vào:
 • Version: 2.0.0.qualifier
 • Activator: org.o7planning.tutorial.simpleosgi.Activator
Add:
 • org.eclipse.osgi
 • org.eclipse.equinox.console
 • org.apache.felix.gogo.command
 • org.apache.felix.gogo.runtime
 • org.apache.felix.gogo.shell
Activator.java
package org.o7planning.tutorial.simpleosgi;

import org.osgi.framework.BundleActivator;
import org.osgi.framework.BundleContext;

public class Activator implements BundleActivator {

  private static BundleContext context;

  static BundleContext getContext() {
    return context;
  }

  public void start(BundleContext bundleContext) throws Exception {
    Activator.context = bundleContext;
    System.out.println("SimpleOSGi Started");
  }


  public void stop(BundleContext bundleContext) throws Exception {
    Activator.context = null;
    System.out.println("SimpleOSGi Stopped");
  }

}

3. Chạy OSGi (SimpleOSGi)

Chúng ta sẽ cấu hình nhanh và chạy OSGi này, để thấy rằng tình trạng của OSGi vừa tạo ra là tốt.
Nhấn phải vào project SimpleOSGi, chọn "Run As/Run Configuration.."
Chạy OSGi cho kết quả thành công.

4. Tạo nhanh một Maven Project (SimpleMaven)

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo nhanh một Maven Project. Mục tiêu để sau này chúng ta cùng build 2 project Maven Project & Osgi Project sử dụng Maven & Tycho. Và thấy rằng cả 2 project này được đối xử như nhau.
CheckNumeric.java
package org.o7planning.tutorial.simplemaven;

import org.apache.commons.lang3.StringUtils;

public class CheckNumeric {

  public static void main(String[] args) {
    String text1 = "0123a4";
    String text2 = "01234";

    boolean result1 = StringUtils.isNumeric(text1);
    boolean result2 = StringUtils.isNumeric(text2);

    System.out.println(text1 + " is a numeric? " + result1);
    System.out.println(text1 + " is a numeric? " + result2);
  }
}
pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
       http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SimpleMaven</artifactId>
  <version>3.0.0-SNAPSHOT</version>


  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.commons</groupId>
      <artifactId>commons-lang3</artifactId>
      <version>3.3.2</version>
    </dependency>
  </dependencies>

</project>

5. Tạo MavenParent Project

Mục đích của project này để cấu hình Maven & Tycho để build 2 project trên (SimpleOSGi & SimpleMaven)
Tạo một Project java thông thường

6. Cấu hình trên OSGi project (SimpleOSGi)

Trước hết chúng ta chuyển SimpleOSGi project thành Maven project. Như vậy lúc này SimpleOSGi vừa là một OSGi project vừa là Maven project.
Project đã được chuyển đổi thành Maven project, và có thông báo lỗi, bạn không cần phải lo lắng về điều đó.

Chú ý rằng nếu OSGi của bạn đánh version AAA và có đuôi qualifier, thì trên Maven bạn cũng phải cấu hình trên file pom.xml, project có version AAA và đuôi là SNAPSHOT. Giống như hình minh họa dưới đây.

Mở file pom.xml và cấu hình lại như sau:
SimpleOSGi/pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>org.o7planning</groupId>
<artifactId>SimpleOSGi</artifactId>
<version>2.0.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>eclipse-plugin</packaging>


  <parent> 
   <groupId>org.o7planning</groupId>
   <artifactId>MavenParent</artifactId>
   <version>1.0.0</version>
   <relativePath>../MavenParent/pom.xml</relativePath>
 </parent>
 
</project>

7. Cấu hình trên Maven Project (SimpleMaven)

Mở file pom.xml trên project SimpleMaven thêm đoạn code sau:
**
<parent> 
    <groupId>org.o7planning</groupId>
    <artifactId>MavenParent</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
    <relativePath>../MavenParent/pom.xml</relativePath>
  </parent>
SimpleMaven/pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SimpleMaven</artifactId>
  <version>3.0.0-SNAPSHOT</version>


  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.commons</groupId>
      <artifactId>commons-lang3</artifactId>
      <version>3.3.2</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  
  <parent>
    <groupId>org.o7planning</groupId>
    <artifactId>MavenParent</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
    <relativePath>../MavenParent/pom.xml</relativePath>
  </parent>
  
</project>

8. Cấu hình trên Maven Parent

MavenParent/pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>org.o7planning</groupId>
 <artifactId>MavenParent</artifactId>
 <version>1.0.0</version>
 <packaging>pom</packaging>


   <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <!-- 0.22.0 : Target location type: Directory is not supported -->
    <tycho-version>0.22.0</tycho-version>
  </properties>


  <repositories>
    <!-- Select the P2 repository to be used when resolving dependencies -->

    <repository>
      <id>eclipse-luna</id>
      <layout>p2</layout>
      <url>http://download.eclipse.org/releases/luna</url>
    </repository>

  </repositories>

  <pluginRepositories>
    <pluginRepository>
      <id>tycho-snapshots</id>
      <url>https://oss.sonatype.org/content/groups/public/</url>
    </pluginRepository>
  </pluginRepositories>
  
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <!-- enable tycho build extension -->
        <groupId>org.eclipse.tycho</groupId>
        <artifactId>tycho-maven-plugin</artifactId>
        <version>${tycho-version}</version>
        <extensions>true</extensions>
        <configuration>
          <dependency-resolution>
            <optionalDependencies>ignore</optionalDependencies>
          </dependency-resolution>
        </configuration>
      </plugin>

      <plugin>
        <groupId>org.eclipse.tycho</groupId>
        <artifactId>tycho-versions-plugin</artifactId>
        <version>${tycho-version}</version>
        <configuration>
          <dependency-resolution>
            <optionalDependencies>ignore</optionalDependencies>
          </dependency-resolution>
        </configuration>
      </plugin>
<!--
      <plugin>
        <groupId>org.eclipse.tycho</groupId>
        <artifactId>target-platform-configuration</artifactId>
        <version>${tycho-version}</version>
        <configuration>
          <target>
            <artifact>
              <groupId>org.o7planning</groupId>
              <artifactId>TargetPlatform</artifactId>
              <version>1.0.0</version>
            </artifact>
          </target>
        </configuration>
      </plugin>
-->
      
    </plugins>
  </build>

  <modules> 
    <module>../SimpleMaven</module>
    <module>../SimpleOSGi</module>   
  </modules>
  
    
</project>

9. Building

Nhấn phải chuột vào MavenParent chọn Run As/Maven Install.

Công nghệ của Eclipse

Show More