openplanning

Cài đặt NodeJS trên Windows

  1. Download NodeJS
  2. Cài đặt NodeJS
  3. Kiểm tra và cấu hình

1. Download NodeJS

Để download NodeJS bạn cần truy cập vào địa chỉ dưới đây:
Sau khi download thành công bạn có một file.

2. Cài đặt NodeJS

Cài đặt NodeJS trên Windows rất đơn giản, chấp nhận các tùy chọn mặc định và nhấn "Next .. Next" cho tới bước cuối cùng.
Theo mặc định, phần mềm NPM cũng được cài đặt vào hệ thống của bạn. Đây là một phần mềm quản lý các thư viện Javascript.

3. Kiểm tra và cấu hình

OK, Ở bước trên chúng ta đã download và cài đặt thành công NodeJS. Bây giờ bạn cần kiểm tra lại kết quả cài đặt và cấu hình NodeJS.
Mở cửa sổ CMD và thực thi các lệnh sau để kiểm tra phiên bản của NodeJS NPM:
node -v

npm -v
Xem thêm: