openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java TemporalQueries

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- TemporalQueries

Lớp TemporalQueries cung cấp các phương thức tĩnh để có được các đối tượng TemporalQuery thông dụng và hữu ích. Các thông tin nhận được từ các TemporalQuery này có thể là:
 • Chronology
 • LocalDate
 • LocalTime
 • ZoneOffset
 • Precision
 • Zone
 • ZoneId
Xem thêm bài viết về interface TemporalQuery với các ví dụ cơ bản và tuỳ biến TemporalQuery:
Có 2 cách để truy vấn một đối tượng TemporalAccessor, cách tiếp cận thứ hai được khuyến nghị sử dụng.

// These two lines are equivalent, but the second approach is recommended

information = temporalQuery.queryFrom(temporalAccessor); // (1)

information = temporalAccessor.query(temporalQuery);     // (2)

2- TemporalQueries methods

Tất cả các phương thức được cung cấp bởi TemporalQueries đều là tĩnh và trả về một đối tượng TemporalQuery.

public static TemporalQuery<ZoneId> zoneId() 

public static TemporalQuery<Chronology> chronology() 

public static TemporalQuery<TemporalUnit> precision() 

public static TemporalQuery<ZoneId> zone()

public static TemporalQuery<ZoneOffset> offset() 

public static TemporalQuery<LocalDate> localDate()

public static TemporalQuery<LocalTime> localTime() 

3- precision()

Trả về TemporalQuery<TemporalUnit> để truy vấn đơn vị tính (unit) nhỏ nhất được hỗ trợ bởi một TemporalAcccessor.

public static TemporalQuery<TemporalUnit> precision() 
Bảng các lớp thi hành interface TemporalAccessor sẵn có trong JDK và đơn vị tính nhỏ nhất được hỗ trợ.
TemporalAccessor Precision isTimeBased() isDateBased()
Instant NANOS true false
LocalDate DAYS false true
LocalTime NANOS true false
LocalDateTime NANOS true false
ZonedDateTime NANOS true false
OffsetTime NANOS true false
OffsetDateTime NANOS true false
ChronoLocalDate DAYS false true
ChronoLocalDateTime NANOS true false
ChronoZonedDateTime NANOS true false
Era ERAS false true
DayOfWeek DAYS false true
Month MONTHS false true
Year YEARS false true
YearMonth MONTHS false true
MonthDay null    
ZoneOffset null    
Ví dụ:
TemporalQueries_precision_ex1.java

LocalDate localDate = LocalDate.now();

TemporalQuery<TemporalUnit> query = TemporalQueries.precision();

TemporalUnit smallestUnit = localDate.query(query); // Can cast to ChronoUnit
ChronoUnit smallestChronoUnit = (ChronoUnit) smallestUnit; // ChronoUnit.DAYS

System.out.println("localDate support smallest unit: " + smallestChronoUnit); // Days
System.out.println(" >> Name: " + smallestChronoUnit.name()); // DAYS
System.out.println(" >> isTimeBased()?: " + smallestChronoUnit.isTimeBased()); // false
System.out.println(" >> isDateBased()?: " + smallestChronoUnit.isDateBased()); // true
Output:

localDate support smallest unit: Days
 >> Name: DAYS
 >> isTimeBased()?: false
 >> isDateBased()?: true

4- chronology()

Trả về TemporalQuery<Chronology> để lấy thông tin về Chronology (Niên đại) liên hợp với một TemporalAccessor.

public static TemporalQuery<Chronology> chronology() 
TemporalAccessor Return Note
ChronoLocalDate Returns the associated chronology  
ChronoLocalDateTime
ChronoZonedDateTime
Era
LocalDate
Return
IsoChronology.INSTANCE
 
LocalDateTime
ZonedDateTime
OffsetDateTime
Month
Year
YearMonth
MonthDay
LocalTime null Does not represent a date
OffsetTime
ZoneOffset
Instant
DayOfWeek null Shared across chronologies
TemporalQueries_chronology_ex1.java

TemporalAccessor localDateTime = LocalDateTime.now(); 
Chronology chronology = localDateTime.query(TemporalQueries.chronology());

System.out.println(chronology.getClass().getName()); // java.time.chrono.IsoChronology
System.out.println(chronology.getId()); // ISO
Tham chiếu của phương thức tĩnh Chronology.from(TemporalAccessor) có thể được sử dụng như một TemporalQuery, nó tương ứng với phương thức này, ngoại trừ nó có thể ném ra ngoại lệ khi việc truy vấn không thu được kết quả.
TemporalQueries_chronology_ex2.java

TemporalQuery<Chronology> query = Chronology::from; // Method reference

// TemporalAccessor object:
TemporalAccessor temporalAccessor = MonthDay.now();
// Throw exception if Chronology cannot be obtained.
Chronology chronology = temporalAccessor.query(query);

System.out.println(chronology.getClass().getName()); // java.time.chrono.IsoChronology
System.out.println(chronology.getId()); // ISO
Output:

java.time.chrono.IsoChronology
ISO

5- localDate()

Trả về một TemporalQuery<LocalDate> để lấy ra thành phần LocalDate từ một đối tượng TemporalAccessor, kết quả truy vấn là null nếu thành phần này không tồn tại.

public static TemporalQuery<LocalDate> localDate()
Ví dụ:
TemporalQueries_localDate_ex1.java

TemporalQuery<LocalDate> query = TemporalQueries.localDate();

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
System.out.println("zonedDateTime: " + zonedDateTime);

LocalDate localDate = zonedDateTime.query(query);
System.out.println("localDate: " + localDate);
System.out.println();
//
LocalTime localTime = LocalTime.now();
System.out.println("localTime: " + localTime);

localDate = localTime.query(query);
System.out.println("localDate: " + localDate);
Output:

zonedDateTime: 2021-07-10T01:26:20.194520+06:00[Asia/Bishkek]
localDate: 2021-07-10

localTime: 01:26:20.195471
localDate: null
Tham chiếu của phương thức tĩnh LocalDate.from(TemporalAccessor) có thể được sử dụng như một TemporalQuery, nó tương ứng với phương thức này, ngoại trừ nó có thể ném ra ngoại lệ khi việc truy vấn không thu được kết quả.
TemporalQueries_localDate_ex2.java

// Method reference
TemporalQuery<LocalDate> query = LocalDate::from; // Same as: TemporalQueries.localDate();

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
System.out.println("zonedDateTime: " + zonedDateTime);

LocalDate localDate = zonedDateTime.query(query); // Throw exception if the result cannot be obtained.
System.out.println("localDate: " + localDate);
System.out.println();
//
LocalTime localTime = LocalTime.now();
System.out.println("localTime: " + localTime);

localDate = localTime.query(query); // Throw exception if the result cannot be obtained.
System.out.println("localDate: " + localDate);

6- localTime()

Trả về một TemporalQuery<LocalTime> để lấy ra thành phần LocalTime từ một đối tượng TemporalAccessor, kết quả truy vấn là null nếu thành phần này không tồn tại.

public static TemporalQuery<LocalTime> localTime()
Ví dụ:
TemporalQueries_localTime_ex1.java

TemporalQuery<LocalTime> query = TemporalQueries.localTime();

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
System.out.println("zonedDateTime: " + zonedDateTime);

LocalTime localTime = zonedDateTime.query(query);
System.out.println("localTime: " + localTime);
System.out.println();
//
LocalDate localDate = LocalDate.now();
System.out.println("localDate: " + localDate);

localTime = localDate.query(query);
System.out.println("localTime: " + localTime);
Output:

zonedDateTime: 2021-07-10T01:45:18.694232+06:00[Asia/Bishkek]
localTime: 01:45:18.694232

localDate: 2021-07-10
localTime: null
Tham chiếu của phương thức tĩnh LocalTime.from(TemporalAccessor) có thể được sử dụng như một TemporalQuery, nó tương ứng với phương thức này, ngoại trừ nó có thể ném ra ngoại lệ khi việc truy vấn không thu được kết quả.
TemporalQueries_localTime_ex2.java

// Method reference
TemporalQuery<LocalTime> query = LocalTime::from; // Same as: TemporalQueries.localTime();

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
System.out.println("zonedDateTime: " + zonedDateTime);

LocalTime localTime = zonedDateTime.query(query); // Throw exception if the result cannot be obtained.
System.out.println("localTime: " + localTime);
System.out.println();
//
LocalDate localDate = LocalDate.now();
System.out.println("localDate: " + localDate);

localTime = localDate.query(query); // Throw exception if the result cannot be obtained.
System.out.println("localTime: " + localTime);

7- zoneId()

Trả về một TemporalQuery<ZoneId> để lấy thông tin ID múi giờ từ một đối tượng TemporalAccessor. Kết quả của truy vấn này là nghiêm ngặt, nghĩa là nó trả về một ID múi giờ của một khu vực (region), chẳng hạn "Europe/Paris", "GMT-10", "UTC+7", "UT+05:30". Các ID múi giờ dựa trên độ lệch (offset) không được coi là nghiêm ngặt, chẳng hạn "+08:30", "-07".

public static TemporalQuery<ZoneId> zoneId() 
Đối tượng TemporalQuery<ZoneId> được trả về từ phương thức này chỉ được sử dụng để truy vấn đối tượng ZonedDateTime hoặc ChroneZonedDateTime và nhận được ZoneId liên hợp với nó. Các truy vấn với các TemporalAccessor khác như OffsetDateTime, LocalDateTime,.. sẽ nhận được kết quả là null.
Nếu bạn cần một truy vấn múi giờ ít nghiêm ngặt hơn, chấp nhận tất cả các loại ID múi giờ bao gồm cả ID múi giờ dựa trên độ lệch (offset), hãy sử dụng phương thức TemporalQueries.zone().
TemporalQueries_zoneId_ex1.java

TemporalQuery<ZoneId> query = TemporalQueries.zoneId();

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
System.out.println("zonedDateTime: " + zonedDateTime);

ZoneId zoneId = zonedDateTime.query(query);
System.out.println("zoneId: " + zoneId);
System.out.println();
//
OffsetDateTime offsetDateTime = OffsetDateTime.now(ZoneId.of("Europe/Paris"));
System.out.println("offsetDateTime: " + offsetDateTime);

zoneId = offsetDateTime.query(query);
System.out.println("zoneId: " + zoneId);
Output:

zonedDateTime: 2021-07-09T23:10:49.446493+06:00[Asia/Bishkek]
zoneId: Asia/Bishkek

offsetDateTime: 2021-07-09T19:10:49.448945+02:00
zoneId: null

8- offset()

Trả về một TemporalQuery<ZoneOffset> để lấy thông tin độ lệch múi giờ từ một đối tượng TemporalAccessor.

public static TemporalQuery<ZoneOffset> offset() 
Ví dụ:
TemporalQueries_offset_ex1.java

TemporalQuery<ZoneOffset> query = TemporalQueries.offset();

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
System.out.println("zonedDateTime: " + zonedDateTime);

ZoneOffset zoneOffset = zonedDateTime.query(query);
System.out.println("zoneOffset: " + zoneOffset);
System.out.println();
//
OffsetDateTime offsetDateTime = OffsetDateTime.now(ZoneId.of("Europe/Paris"));
System.out.println("offsetDateTime: " + offsetDateTime);

zoneOffset = offsetDateTime.query(query);
System.out.println("zoneOffset: " + zoneOffset);
Output:

zonedDateTime: 2021-07-10T00:52:36.066446+06:00[Asia/Bishkek]
zoneOffset: +06:00

offsetDateTime: 2021-07-09T20:52:36.068898+02:00
zoneOffset: +02:00
Tham chiếu của phương thức tĩnh ZoneOffset.from(TemporalAccessor) có thể được sử dụng như một TemporalQuery, nó tương ứng với phương thức này, ngoại trừ nó có thể ném ra ngoại lệ khi việc truy vấn không thu được kết quả.
TemporalQueries_offset_ex2.java

// Method reference
TemporalQuery<ZoneOffset> query = ZoneOffset::from; // Same as: TemporalQueries.offset()

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
System.out.println("zonedDateTime: " + zonedDateTime);

ZoneOffset zoneOffset = zonedDateTime.query(query); // Throw exception if the result cannot be obtained.
System.out.println("zoneOffset: " + zoneOffset);
System.out.println();
//
OffsetDateTime offsetDateTime = OffsetDateTime.now(ZoneId.of("Europe/Paris"));
System.out.println("offsetDateTime: " + offsetDateTime);

zoneOffset = offsetDateTime.query(query); // Throw exception if the result cannot be obtained.
System.out.println("zoneOffset: " + zoneOffset);

9- zone()

Trả về một TemporalQuery<ZoneId> để lấy thông tin ID múi giờ từ một đối tượng TemporalAccessor. Kết quả của truy vấn này là ôn hoà (lenient), nghĩa là nó chấp nhận tất cả các loại ZoneId. Chẳng hạn: "Europe/Paris", "GMT-10", "UTC+7", "UT+05:30", "+9:30", "-08".

public static TemporalQuery<ZoneId> zone()
TemporalQuery này truy vấn một đối tượng temporalAccessor theo nguyên tắc sau:
 1. Trả về TemporalQueries.zoneId().queryFrom(temporalAccessor) nếu nó khác null.
 2. Ngược lại, trả về TemporalQueries.offset().queryFrom(temporalAccessor).
Như vậy, truy vấn một đối tượng ZonedDateTime sẽ trả về zonedDateTime.getZone(), trong khi đó, truy vấn đối tượng OffsetDateTime sẽ trả về offsetDateTime.getOffset().
TemporalQueries_zone_ex1.java

TemporalQuery<ZoneId> query = TemporalQueries.zone();

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
System.out.println("zonedDateTime: " + zonedDateTime);

ZoneId zoneId = zonedDateTime.query(query);
System.out.println("zoneId: " + zoneId);
System.out.println();
//
OffsetDateTime offsetDateTime = OffsetDateTime.now(ZoneId.of("Europe/Paris"));
System.out.println("offsetDateTime: " + offsetDateTime);

zoneId = offsetDateTime.query(query);
System.out.println("zoneId: " + zoneId);
Output:

zonedDateTime: 2021-07-10T00:45:45.503914+06:00[Asia/Bishkek]
zoneId: Asia/Bishkek

offsetDateTime: 2021-07-09T20:45:45.506205+02:00
zoneId: +02:00
Tham chiếu của phương thức tĩnh ZoneId.from(TemporalAccessor) có thể được sử dụng như một TemporalQuery, nó tương ứng với phương thức này, ngoại trừ nó ném ra ngoại lệ khi việc truy vấn không thu được kết quả.
TemporalQueries_zone_ex2.java

// Method referene
TemporalQuery<ZoneId> query = ZoneId::from; // Same as: TemporalQueries.zone()

ZonedDateTime zonedDateTime = ZonedDateTime.now();
System.out.println("zonedDateTime: " + zonedDateTime);

ZoneId zoneId = zonedDateTime.query(query); // Throw exception if the result cannot be obtained.
System.out.println("zoneId: " + zoneId);
System.out.println();
//
OffsetDateTime offsetDateTime = OffsetDateTime.now(ZoneId.of("Europe/Paris"));
System.out.println("offsetDateTime: " + offsetDateTime);

zoneId = offsetDateTime.query(query); // Throw exception if the result cannot be obtained.
System.out.println("zoneId: " + zoneId);
Output:

zonedDateTime: 2021-07-10T00:45:45.503914+06:00[Asia/Bishkek]
zoneId: Asia/Bishkek

offsetDateTime: 2021-07-09T20:45:45.506205+02:00
zoneId: +02:00

Xem thêm các chuyên mục: