openplanning

Cơ sở dữ liệu mẫu

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Simplehr là một cơ sở dữ liệu đơn giản, nó bao gồm một số bảng. Cơ sở dữ liệu này sẽ được lấy làm ví dụ trong một số tài liệu hướng dẫn có trên website o7planning.
Tùy thuộc vào bạn quen thuộc với loại cơ sở dữ liệu nào, bạn có thể copy các script để tạo Simplehr cho cơ sở dữ liệu đó. Chúng tôi hỗ trợ một số loại cơ sở dữ liệu:
 • Oracle
 • MySQL 
 • SQL Server
Các bước để tạo cơ sở dữ liệu

2- MySQL - Creation Script

 • MYSQL SCRIPT:

create table DEPARTMENT (
  DEPT_ID integer not null,
  DEPT_NAME varchar(255) not null,
  DEPT_NO varchar(20) not null,
  LOCATION varchar(255),
  primary key (DEPT_ID),
  unique (DEPT_NO)
);

create table EMPLOYEE (
  EMP_ID bigint not null,
  EMP_NAME varchar(50) not null,
  EMP_NO varchar(20) not null,
  HIRE_DATE date not null,
  IMAGE longblob,
  JOB varchar(30) not null,
  SALARY float not null,
  DEPT_ID integer not null,
  MNG_ID bigint,
  primary key (EMP_ID),
  unique (EMP_NO)
);

create table SALARY_GRADE (
  GRADE integer not null,
  HIGH_SALARY float not null,
  LOW_SALARY float not null,
  primary key (GRADE)
);

create table TIMEKEEPER (
  Timekeeper_Id varchar(36) not null,
  Date_Time datetime not null,
  In_Out char(1) not null,
  EMP_ID bigint not null,
  primary key (Timekeeper_Id)
);

alter table EMPLOYEE
  add index FK75C8D6AE269A3C9 (DEPT_ID),
  add constraint FK75C8D6AE269A3C9
  foreign key (DEPT_ID)
  references DEPARTMENT (DEPT_ID);

alter table EMPLOYEE
  add index FK75C8D6AE6106A42 (EMP_ID),
  add constraint FK75C8D6AE6106A42
  foreign key (EMP_ID)
  references EMPLOYEE (EMP_ID);

alter table EMPLOYEE
  add index FK75C8D6AE13C12F64 (MNG_ID),
  add constraint FK75C8D6AE13C12F64
  foreign key (MNG_ID)
  references EMPLOYEE (EMP_ID);

alter table TIMEKEEPER
  add index FK744D9BFF6106A42 (EMP_ID),
  add constraint FK744D9BFF6106A42
  foreign key (EMP_ID)
  references EMPLOYEE (EMP_ID);
 • INSERT DATA (MYSQL)

insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (10, 'ACCOUNTING', 'D10', 'NEW YORK');
 
insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (20, 'RESEARCH', 'D20', 'DALLAS');
 
insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (30, 'SALES', 'D30', 'CHICAGO');
 
insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (40, 'OPERATIONS', 'D40', 'BOSTON');
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7839, 'KING', 'E7839', Str_To_Date('17-11-1981', '%d-%m-%Y'), 'PRESIDENT', 5000, 10, null);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7566, 'JONES', 'E7566', Str_To_Date('02-04-1981', '%d-%m-%Y'), 'MANAGER', 2975, 20, 7839);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7902, 'FORD', 'E7902', Str_To_Date('03-12-1981', '%d-%m-%Y'), 'ANALYST', 3000, 20, 7566);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7369, 'SMITH', 'E7369', Str_To_Date('17-12-1980', '%d-%m-%Y'), 'CLERK', 800, 20, 7902);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7698, 'BLAKE', 'E7698', Str_To_Date('01-05-1981', '%d-%m-%Y'), 'MANAGER', 2850, 30, 7839);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7499, 'ALLEN', 'E7499', Str_To_Date('20-02-1981', '%d-%m-%Y'), 'SALESMAN', 1600, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7521, 'WARD', 'E7521', Str_To_Date('22-02-1981', '%d-%m-%Y'), 'SALESMAN', 1250, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7654, 'MARTIN', 'E7654', Str_To_Date('28-09-1981', '%d-%m-%Y'), 'SALESMAN', 1250, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7782, 'CLARK', 'E7782', Str_To_Date('09-06-1981', '%d-%m-%Y'), 'MANAGER', 2450, 30, 7839);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7788, 'SCOTT', 'E7788', Str_To_Date('19-04-1987', '%d-%m-%Y'), 'ANALYST', 3000, 20, 7566);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7844, 'TURNER', 'E7844', Str_To_Date('08-09-1981', '%d-%m-%Y'), 'SALESMAN', 1500, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7876, 'ADAMS', 'E7876', Str_To_Date('23-05-1987', '%d-%m-%Y'), 'CLERK', 1100, 20, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7900, 'ADAMS', 'E7900', Str_To_Date('03-12-1981', '%d-%m-%Y'), 'CLERK', 950, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7934, 'MILLER', 'E7934', Str_To_Date('23-01-1982', '%d-%m-%Y'), 'CLERK', 1300, 10, 7698);
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
insert into Salary_Grade (GRADE, HIGH_SALARY, LOW_SALARY)
values (1, 9999, 3001);

3- SQL Server - Creation Script

 • SQL SERVER SCRIPT:

create table DEPARTMENT (
  DEPT_ID int not null,
  DEPT_NAME varchar(255) not null,
  DEPT_NO varchar(20) not null,
  LOCATION varchar(255),
  primary key (DEPT_ID),
  unique (DEPT_NO)
);

create table EMPLOYEE (
  EMP_ID numeric(19,0) not null,
  EMP_NAME varchar(50) not null,
  EMP_NO varchar(20) not null,
  HIRE_DATE datetime not null,
  IMAGE image,
  JOB varchar(30) not null,
  SALARY float not null,
  DEPT_ID int not null,
  MNG_ID numeric(19,0),
  primary key (EMP_ID),
  unique (EMP_NO)
);

create table SALARY_GRADE (
  GRADE int not null,
  HIGH_SALARY float not null,
  LOW_SALARY float not null,
  primary key (GRADE)
);

create table TIMEKEEPER (
  Timekeeper_Id varchar(36) not null,
  Date_Time datetime not null,
  In_Out char(1) not null,
  EMP_ID numeric(19,0) not null,
  primary key (Timekeeper_Id)
);

alter table EMPLOYEE
  add constraint FK75C8D6AE269A3C9
  foreign key (DEPT_ID)
  references DEPARTMENT;

alter table EMPLOYEE
  add constraint FK75C8D6AE6106A42
  foreign key (EMP_ID)
  references EMPLOYEE;

alter table EMPLOYEE
  add constraint FK75C8D6AE13C12F64
  foreign key (MNG_ID)
  references EMPLOYEE;

alter table TIMEKEEPER
  add constraint FK744D9BFF6106A42
  foreign key (EMP_ID)
  references EMPLOYEE;
 • INSERT DATA (SQL SERVER)

insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (10, 'ACCOUNTING', 'D10', 'NEW YORK');
 
insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (20, 'RESEARCH', 'D20', 'DALLAS');
 
insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (30, 'SALES', 'D30', 'CHICAGO');
 
insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (40, 'OPERATIONS', 'D40', 'BOSTON');

-------------------------------------------------------------------------------------------------


insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7839, 'KING', 'E7839', Convert(Datetime,'17-11-1981', 105), 'PRESIDENT', 5000, 10, null);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7566, 'JONES', 'E7566', Convert(Datetime,'02-04-1981', 105), 'MANAGER', 2975, 20, 7839);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7902, 'FORD', 'E7902', Convert(Datetime,'03-12-1981', 105), 'ANALYST', 3000, 20, 7566);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7369, 'SMITH', 'E7369', Convert(Datetime,'17-12-1980', 105), 'CLERK', 800, 20, 7902);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7698, 'BLAKE', 'E7698', Convert(Datetime,'01-05-1981', 105), 'MANAGER', 2850, 30, 7839);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7499, 'ALLEN', 'E7499', Convert(Datetime,'20-02-1981', 105), 'SALESMAN', 1600, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7521, 'WARD', 'E7521', Convert(Datetime,'22-02-1981', 105), 'SALESMAN', 1250, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7654, 'MARTIN', 'E7654', Convert(Datetime,'28-09-1981', 105), 'SALESMAN', 1250, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7782, 'CLARK', 'E7782', Convert(Datetime,'09-06-1981', 105), 'MANAGER', 2450, 30, 7839);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7788, 'SCOTT', 'E7788', Convert(Datetime,'19-04-1987', 105), 'ANALYST', 3000, 20, 7566);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7844, 'TURNER', 'E7844', Convert(Datetime,'08-09-1981', 105), 'SALESMAN', 1500, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7876, 'ADAMS', 'E7876', Convert(Datetime,'23-05-1987', 105), 'CLERK', 1100, 20, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7900, 'ADAMS', 'E7900', Convert(Datetime,'03-12-1981', 105), 'CLERK', 950, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7934, 'MILLER', 'E7934', Convert(Datetime,'23-01-1982', 105), 'CLERK', 1300, 10, 7698);

-------------------------------------------------------------------------------------------------

insert into Salary_Grade (GRADE, HIGH_SALARY, LOW_SALARY)
values (1, 9999, 3001);

4- PostGres - Creation Script

Create Tables (PostGres):

create table DEPARTMENT (
  DEPT_ID bigint not null,
  DEPT_NAME varchar(255) not null,
  DEPT_NO varchar(20) not null,
  LOCATION varchar(255),
  primary key (DEPT_ID),
  unique (DEPT_NO)
);

create table EMPLOYEE (
  EMP_ID bigint not null,
  EMP_NAME varchar(50) not null,
  EMP_NO varchar(20) not null,
  HIRE_DATE date not null,
  IMAGE bytea,
  JOB varchar(30) not null,
  SALARY float not null,
  DEPT_ID bigint not null,
  MNG_ID bigint,
  primary key (EMP_ID),
  unique (EMP_NO)
);

create table SALARY_GRADE (
  GRADE int not null,
  HIGH_SALARY float not null,
  LOW_SALARY float not null,
  primary key (GRADE)
);

create table TIMEKEEPER (
  Timekeeper_Id varchar(36) not null,
  Date_Time timestamp not null,
  In_Out char(1) not null,
  EMP_ID bigint not null,
  primary key (Timekeeper_Id)
);

alter table EMPLOYEE
  add constraint FK75C8D6AE269A3C9
  foreign key (DEPT_ID)
  references DEPARTMENT;

alter table EMPLOYEE
  add constraint FK75C8D6AE6106A42
  foreign key (EMP_ID)
  references EMPLOYEE;

alter table EMPLOYEE
  add constraint FK75C8D6AE13C12F64
  foreign key (MNG_ID)
  references EMPLOYEE;

alter table TIMEKEEPER
  add constraint FK744D9BFF6106A42
  foreign key (EMP_ID)
  references EMPLOYEE;
 • INSERT DATA (PostGres)

insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (10, 'ACCOUNTING', 'D10', 'NEW YORK');

insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (20, 'RESEARCH', 'D20', 'DALLAS');

insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (30, 'SALES', 'D30', 'CHICAGO');

insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (40, 'OPERATIONS', 'D40', 'BOSTON');

-------------------------------------------------------------------------------------------------


insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7839, 'KING', 'E7839', to_date('17-11-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'PRESIDENT', 5000, 10, null);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7566, 'JONES', 'E7566', to_date('02-04-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'MANAGER', 2975, 20, 7839);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7902, 'FORD', 'E7902', to_date('03-12-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'ANALYST', 3000, 20, 7566);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7369, 'SMITH', 'E7369', to_date('17-12-1980', 'dd-mm-yyyy'), 'CLERK', 800, 20, 7902);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7698, 'BLAKE', 'E7698', to_date('01-05-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'MANAGER', 2850, 30, 7839);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7499, 'ALLEN', 'E7499', to_date('20-02-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'SALESMAN', 1600, 30, 7698);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7521, 'WARD', 'E7521', to_date('22-02-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'SALESMAN', 1250, 30, 7698);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7654, 'MARTIN', 'E7654', to_date('28-09-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'SALESMAN', 1250, 30, 7698);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7782, 'CLARK', 'E7782', to_date('09-06-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'MANAGER', 2450, 30, 7839);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7788, 'SCOTT', 'E7788', to_date('19-04-1987', 'dd-mm-yyyy'), 'ANALYST', 3000, 20, 7566);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7844, 'TURNER', 'E7844', to_date('08-09-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'SALESMAN', 1500, 30, 7698);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7876, 'ADAMS', 'E7876', to_date('23-05-1987', 'dd-mm-yyyy'), 'CLERK', 1100, 20, 7698);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7900, 'ADAMS', 'E7900', to_date('03-12-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'CLERK', 950, 30, 7698);

insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7934, 'MILLER', 'E7934', to_date('23-01-1982', 'dd-mm-yyyy'), 'CLERK', 1300, 10, 7698);

-------------------------------------------------------------------------------------------------

insert into Salary_Grade (GRADE, HIGH_SALARY, LOW_SALARY)
values (1, 9999, 3001);

5- Oracle - Creation Script

 • ORACLE SCRIPT:

  create table DEPARTMENT (
    DEPT_ID number(10,0) not null,
    DEPT_NAME varchar2(255 char) not null,
    DEPT_NO varchar2(20 char) not null unique,
    LOCATION varchar2(255 char),
    primary key (DEPT_ID)
  );

  create table EMPLOYEE (
    EMP_ID number(19,0) not null,
    EMP_NAME varchar2(50 char) not null,
    EMP_NO varchar2(20 char) not null unique,
    HIRE_DATE date not null,
    IMAGE blob,
    JOB varchar2(30 char) not null,
    SALARY float not null,
    DEPT_ID number(10,0) not null,
    MNG_ID number(19,0),
    primary key (EMP_ID)
  );

  create table SALARY_GRADE (
    GRADE number(10,0) not null,
    HIGH_SALARY float not null,
    LOW_SALARY float not null,
    primary key (GRADE)
  );

  create table TIMEKEEPER (
    Timekeeper_Id varchar2(36 char) not null,
    Date_Time timestamp not null,
    In_Out char(1 char) not null,
    EMP_ID number(19,0) not null,
    primary key (Timekeeper_Id)
  );

  alter table EMPLOYEE
    add constraint FK75C8D6AE269A3C9
    foreign key (DEPT_ID)
    references DEPARTMENT;

  alter table EMPLOYEE
    add constraint FK75C8D6AE6106A42
    foreign key (EMP_ID)
    references EMPLOYEE;

  alter table EMPLOYEE
    add constraint FK75C8D6AE13C12F64
    foreign key (MNG_ID)
    references EMPLOYEE;

  alter table TIMEKEEPER
    add constraint FK744D9BFF6106A42
    foreign key (EMP_ID)
    references EMPLOYEE;
 • INSERT DATA (ORACLE)

insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (10, 'ACCOUNTING', 'D10', 'NEW YORK');
 
insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (20, 'RESEARCH', 'D20', 'DALLAS');
 
insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (30, 'SALES', 'D30', 'CHICAGO');
 
insert into Department (DEPT_ID, DEPT_NAME, DEPT_NO, LOCATION)
values (40, 'OPERATIONS', 'D40', 'BOSTON');

-------------------------------------------------------------------------------------------------


insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7839, 'KING', 'E7839', to_date('17-11-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'PRESIDENT', 5000, 10, null);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7566, 'JONES', 'E7566', to_date('02-04-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'MANAGER', 2975, 20, 7839);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7902, 'FORD', 'E7902', to_date('03-12-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'ANALYST', 3000, 20, 7566);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7369, 'SMITH', 'E7369', to_date('17-12-1980', 'dd-mm-yyyy'), 'CLERK', 800, 20, 7902);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7698, 'BLAKE', 'E7698', to_date('01-05-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'MANAGER', 2850, 30, 7839);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7499, 'ALLEN', 'E7499', to_date('20-02-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'SALESMAN', 1600, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7521, 'WARD', 'E7521', to_date('22-02-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'SALESMAN', 1250, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7654, 'MARTIN', 'E7654', to_date('28-09-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'SALESMAN', 1250, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7782, 'CLARK', 'E7782', to_date('09-06-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'MANAGER', 2450, 30, 7839);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7788, 'SCOTT', 'E7788', to_date('19-04-1987', 'dd-mm-yyyy'), 'ANALYST', 3000, 20, 7566);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7844, 'TURNER', 'E7844', to_date('08-09-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'SALESMAN', 1500, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7876, 'ADAMS', 'E7876', to_date('23-05-1987', 'dd-mm-yyyy'), 'CLERK', 1100, 20, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7900, 'ADAMS', 'E7900', to_date('03-12-1981', 'dd-mm-yyyy'), 'CLERK', 950, 30, 7698);
 
insert into Employee (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, HIRE_DATE, JOB, SALARY, DEPT_ID, MNG_ID)
values (7934, 'MILLER', 'E7934', to_date('23-01-1982', 'dd-mm-yyyy'), 'CLERK', 1300, 10, 7698);

-------------------------------------------------------------------------------------------------

insert into Salary_Grade (GRADE, HIGH_SALARY, LOW_SALARY)
values (1, 9999, 3001);