openplanning

Import và Export cơ sở dữ liệu Oracle

  1. Import và Export trong Oracle 11g

1. Import và Export trong Oracle 11g

Bắt đầu từ Oracle 11 trở đi Oracle sử dụng một cú pháp khác so với Oracle phiên bản trước để import export dữ liệu. Về cơ bản có 2 cách thức để import/export:
  • Import/Export một vài bảng của CHEMA.
  • Import/Export toàn bộ SCHEMA (Bao gồm tất cả các đối tượng: table, view, function,...)
Import/Export SCHEMA (11g)
Trước hết bạn cần phải định nghĩa ra một DBA Directory (Thư mục DBA, Tạm hiểu là thư mục quản trị DB) nó gắn với một đường dẫn thực trên ổ cứng của bạn. Thực tế bạn chỉ cần khai báo một lần và có thể sử dụng trong các lần về sau.
Chẳng hạn tôi định nghĩa ra một DBA Directory (Thư mục DBA) có tên MY_BACKUP_DIR gắn vào thư mục C:/oraclebackup
Login vào SQL Plus sử dụng user system:
-- Tạo một thư DBA có tên MY_BACKUP_DIR gắn vào thư mục thực trên ổ cứng
-- Phải đảm bảo rằng C:/oraclebackup là tồn tại.

create directory MY_BACKUP_DIR AS 'C:/oraclebackup';
DBA Directory vừa tạo ra bởi user system. Chỉ có các user có quyền DBA mới có thể sử dụng nó. Bạn cũng có thể gán quyền sử dụng DBA Directory này cho các user khác.
-- Bạn có thể gán quyền sử dụng thư mục này cho một user nào đó.

grant read,write on directory MY_BACKUP_DIR to Some_User;
Bạn cũng có thể truy vấn để xem danh sách các DBA Directory đã được tạo trước đó và những cái đã có sẵn trong Oracle.
-- Truy vấn tất cả các thư mục DBA có trong Oracle
-- bằng cách truy vấn view DBA_DIRECTORIES.

Select Directory_Name,Directory_Path From Dba_Directories;
Kết quả: