openplanning

Cơ sở dữ liệu Oracle mẫu để học SQL

 1. Giới thiệu
 2. Download Script
 3. Chạy Script
 4. Sơ lược về Database LearningSQL
 5. Cấu trúc các bảng

1. Giới thiệu

LearningSQL là một cơ sở dữ liệu nhỏ, sử dụng làm ví dụ trong các hướng dẫn học SQL có trên website o7planning, có 3 phiên bản trên các Database:
 • Oracle
 • MySQL
 • SQLServer.
Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo cơ sở dữ liệu này trên Oracle.

Cơ sở dữ liệu này được làm ví dụ trong hướng dẫn học SQL (Oracle) tại:

2. Download Script

Download script tại:
Direct
Mediafire
Với Oracle bạn chỉ cần quan tâm tới file:
 • LearningSQL-Oracle-Script.sql

3. Chạy Script

Có 2 cách để tạo SCHEMA: LearningSQL
 1. Sử dụng SQL Plus
 2. Sử dụng một công cụ trực quan.
Tạo SCHEMA LearningSQL sử dụng SQL Plus
Chạy lần lượt 2 lệnh:
-- Tạo Schema có tên learningsql và password là 1234
Create user learningsql identified by 1234;

-- Với mục đích học tập:
-- Gán quyền cao nhất DBA (DB Admin) cho user vừa tạo.
grant dba to learningsql;
Kết nối vào SCHEMA vừa tạo:
-- Kết nối vào user vừa tạo:
-- Cú pháp: connect <user>/<pass>@<sid>

connect learningsql/1234@db11g;
Chạy Script:
-- Chạy File script trên SQL Plus

@F:\LEARNING_SQL\LearningSQL-Oracle-Script.sql
Script chạy thành công:
Tạo SCHEMA LearningSQL sử dụng công cụ trực quan.
Trên công cụ trực quan (Ở đây tôi dùng PL/SQL Developer), kết nối vào một user có quyền DBA (Chẳng hạn system).
Thực thi câu lệnh tạo mới schema: learningsql.
-- Tạo mới một Schema có tên learningsql

Create user learningsql identified by 1234;

-- Với mục đích học tập.
-- Gán quyền cao nhất cho user vừa tạo (DBA : DB Admin).

grant dba to learningsql;
Kết nối sang Schema vừa tạo:
Copy nội dung file LearningSQL-Oracle-Script.sql vào PL/SQL Developer và chạy:
Tạo Schema thành công.

4. Sơ lược về Database LearningSQL

LearningSQL là cơ sở dữ liệu nhỏ mô phỏng dữ liệu của một ngân hàng:
TÊN BẢNG
Ý NGHĨA
ACCOUNT
Bảng lưu trữ tài khoản ngân hàng. Mỗi khách hàng có thể đăng ký nhiều tài khoản, mỗi tài khoản tương ứng với một loại hình sản phẩm cung cấp bởi ngân hàng.
(Xem thêm PRODUCT)
ACC_TRANSACTION
Bảng lưu thông tin các lần giao dịch với ngân hàng của một tài khoản nào đó.
BRANCH
Chi nhánh ngân hàng
BUSSINESS
CUSTOMER
Bảng khách hàng
DEPARTMENT
Bảng phòng ban, của ngân hàng.
EMPLOYEE
Bảng nhân viên, của ngân hàng.
OFFICER
PRODUCT
Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, chẳng hạn:
 • Tiền gửi tiết kiệm
 • Ngành nghề kinh doanh tín dụng
 • Cho vay doanh nghiệp nhỏ
 • .....
PRODUCT_TYPE
Loại sản phẩm dịch vụ, chẳng hạn:
 • Tài khoản khách hàng
 • Cho vay cá nhân và kinh doanh
 • Cung cấp bảo hiểm

5. Cấu trúc các bảng

ACCOUNT
ACC_TRANSACTION
BRANCH
BUSINESS
CUSTOMER
DEPARTMENT
EMPLOYEE
INDIVIDUAL
OFFICER
PRODUCT
PRODUCT_TYPE