openplanning

Tạo Oracle SCOTT Schema

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Oracle SCOTT Schema

Mặc định trong quá trình cài đặt Oracle, nếu bạn lựa chọn tạo ra các Schema mẫu, bạn sẽ có một Schema mẫu tên là SCOTT. Mặc định Schema này bị khóa (lock), vì vậy để sử dụng Schema này, bạn cần phải mở khóa nó.
Để mở khóa cho một user nào đó, bạn cần đăng nhập vào một user có quyền SYSDBA (System DB Admin). Chẳng hạn system. Và thực hiện lệnh mở khóa:

alter user SCOTT account unlock;
Chú ý: Mật khẩu của SCOTT tiger

2- Tạo SCOTT schema

Trong trường hợp bạn không có SCOTT schema, bạn có thể tạo nó theo script (Kịch bản) dưới đây:
Tạo SCOTT schema:


Create user SCOTT identified by tiger;

GRANT CONNECT, RESOURCE TO SCOTT;
Đăng nhập vào SCOTT và thực thi các lệnh tạo các bảng và dữ liệu.

CREATE TABLE DEPT
    (DEPTNO NUMBER(2) CONSTRAINT PK_DEPT PRIMARY KEY,
  DNAME VARCHAR2(14) ,
  LOC VARCHAR2(13) ) ;

CREATE TABLE EMP
    (EMPNO NUMBER(4) CONSTRAINT PK_EMP PRIMARY KEY,
  ENAME VARCHAR2(10),
  JOB VARCHAR2(9),
  MGR NUMBER(4),
  HIREDATE DATE,
  SAL NUMBER(7,2),
  COMM NUMBER(7,2),
  DEPTNO NUMBER(2) CONSTRAINT FK_DEPTNO REFERENCES DEPT);

INSERT INTO DEPT VALUES
  (10,'ACCOUNTING','NEW YORK');

--------------------------------------------------------------

CREATE TABLE BONUS
  (
  ENAME VARCHAR2(10)  ,
  JOB VARCHAR2(9) ,
  SAL NUMBER,
  COMM NUMBER
  ) ;
CREATE TABLE SALGRADE
   ( GRADE NUMBER,
  LOSAL NUMBER,
  HISAL NUMBER );

--------------------------------------------------------------

INSERT INTO DEPT VALUES (20,'RESEARCH','DALLAS');
INSERT INTO DEPT VALUES
  (30,'SALES','CHICAGO');
INSERT INTO DEPT VALUES
  (40,'OPERATIONS','BOSTON');
INSERT INTO EMP VALUES
(7369,'SMITH','CLERK',7902,to_date('17-12-1980','dd-mm-yyyy'),800,NULL,20);
INSERT INTO EMP VALUES
(7499,'ALLEN','SALESMAN',7698,to_date('20-2-1981','dd-mm-yyyy'),1600,300,30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7521,'WARD','SALESMAN',7698,to_date('22-2-1981','dd-mm-yyyy'),1250,500,30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7566,'JONES','MANAGER',7839,to_date('2-4-1981','dd-mm-yyyy'),2975,NULL,20);
INSERT INTO EMP VALUES
(7654,'MARTIN','SALESMAN',7698,to_date('28-9-1981','dd-mm-yyyy'),1250,1400,30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7698,'BLAKE','MANAGER',7839,to_date('1-5-1981','dd-mm-yyyy'),2850,NULL,30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7782,'CLARK','MANAGER',7839,to_date('9-6-1981','dd-mm-yyyy'),2450,NULL,10);
INSERT INTO EMP VALUES
(7788,'SCOTT','ANALYST',7566,to_date('13-JUL-87','dd-mm-rr')-85,3000,NULL,20);
INSERT INTO EMP VALUES
(7839,'KING','PRESIDENT',NULL,to_date('17-11-1981','dd-mm-yyyy'),5000,NULL,10);
INSERT INTO EMP VALUES
(7844,'TURNER','SALESMAN',7698,to_date('8-9-1981','dd-mm-yyyy'),1500,0,30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7876,'ADAMS','CLERK',7788,to_date('13-JUL-87', 'dd-mm-rr')-51,1100,NULL,20);
INSERT INTO EMP VALUES
(7900,'JAMES','CLERK',7698,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),950,NULL,30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7902,'FORD','ANALYST',7566,to_date('3-12-1981','dd-mm-yyyy'),3000,NULL,20);
INSERT INTO EMP VALUES
(7934,'MILLER','CLERK',7782,to_date('23-1-1982','dd-mm-yyyy'),1300,NULL,10);

--------------------------------------------------------------

INSERT INTO SALGRADE VALUES (1,700,1200);
INSERT INTO SALGRADE VALUES (2,1201,1400);
INSERT INTO SALGRADE VALUES (3,1401,2000);
INSERT INTO SALGRADE VALUES (4,2001,3000);
INSERT INTO SALGRADE VALUES (5,3001,9999);

---------

COMMIT;