openplanning

Phân tích XML trong Oracle PL/SQL

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Oracle 9i (10g,11g, 12c)

2- XML Parse API

Oracle cung cấp 2 API cơ bản để phân tích (parse) XML:
 • DOM (Document Object Model)
 • XSLT & XPath

3- Các nguồn dữ liệu XML (XML Data Sources)

Bạn có thể phân tích một tài liệu XML với nguồn dữ liệu từ:
 1. Nguồn dữ liệu XML là một file.
 2. Nguồn dữ liệu là văn bản (varchar2,..)
 3. Nguồn dữ liệu là CLOB

4- Phân tích XML từ nguồn TEXT hoặc CLOB

Ví dụ phân tích một tài liệu XML đơn giản (Nguồn văn bản):
Parse_Xml_Example

Create Or Replace Procedure Parse_Xml_Example As
 p       Dbms_Xmlparser.Parser;
 v_Doc     Dbms_Xmldom.Domdocument;
 v_Root_Element Dbms_Xmldom.Domelement;
 v_Child_Nodes Dbms_Xmldom.Domnodelist;
 v_Child_Node  Dbms_Xmldom.Domnode;
 v_Text_Node  Dbms_Xmldom.Domnode;
 v_Emp_Nodes  Dbms_Xmldom.Domnodelist;
 v_Emp_Node   Dbms_Xmldom.Domnode;
 ---
 v_Xml_Data Varchar2(4000);
 v_Deptno  Varchar2(30);
 v_Dname  Varchar2(100);
 v_Location Varchar2(255);
 v_Empno  Varchar2(30);
 v_Ename  Varchar2(100);
 v_Job   Varchar2(100);
 v_Hiredate Date;
 v_Mrg   Number;
 v_Sal   Number;
 --
 v_Attr_Nodes   Dbms_Xmldom.Domnamednodemap;
 v_Attr_Node   Dbms_Xmldom.Domnode;
 v_Attribute_Name Varchar2(50);
 v_Node_Name   Varchar2(50);
 v_Node_Value   Varchar2(100);
Begin
 -- Text không chứa <?xml version="1.0"?>
 v_Xml_Data := '<department deptno="10" dname="ACCOUNTING" location="NEW YORK">
         <employee empno="7782" ename="CLARK">
          <job>MANAGER</job>
          <mrg>7839</mrg>
          <hiredate>6/9/1981</hiredate>
          <sal>2450.00</sal>
         </employee>
         <employee empno="7839" ename="KING">
          <job>PRESIDENT</job>
          <mrg></mrg>
          <hiredate>11/17/1981</hiredate>
          <sal>5000.00</sal>
         </employee>
         <employee empno="7934" ename="MILLER">
          <job>CLERK</job>
          <mrg>7782</mrg>
          <hiredate>1/23/1982</hiredate>
          <sal>1300.00</sal>
         </employee>
       </department>';
 -- Tạo một bộ phân tích XML
 p := Dbms_Xmlparser.Newparser;
 Dbms_Xmlparser.Setvalidationmode(p
                 ,False);
 -- Parse XML into DOM object           
 Dbms_Xmlparser.Parsebuffer(p
              ,v_Xml_Data);
 -- Lấy ra đối tượng Dbms_xmldom.Domdocument
 -- (Phần tử mô tả toàn bộ tài liệu)          
 v_Doc := Dbms_Xmlparser.Getdocument(p);
 -- Phần tử gốc của tài liệu (<department>)
 v_Root_Element := Dbms_Xmldom.Getdocumentelement(v_Doc);
 -- Lấy giá trị của các thuộc tính
 v_Deptno  := Dbms_Xmldom.Getattribute(v_Root_Element
                    ,'deptno');
 v_Dname  := Dbms_Xmldom.Getattribute(v_Root_Element
                    ,'dname');
 v_Location := Dbms_Xmldom.Getattribute(v_Root_Element
                    ,'location');
 ---------               
 Dbms_Output.Put_Line('v_Deptno=' || v_Deptno);
 Dbms_Output.Put_Line('v_Dname=' || v_Dname);
 Dbms_Output.Put_Line('v_Location=' || v_Location);
 --------               
 -- Danh sách các Node "employee" của v_Root_Element (Dbms_xmldom.Domnodelist)
 v_Emp_Nodes := Dbms_Xmldom.Getelementsbytagname(v_Root_Element
                        ,'employee');
 For j In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Emp_Nodes) Loop
  v_Emp_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Emp_Nodes
                 ,j);
  -- Attribute List (Dbms_xmldom.Domnamednodemap)               
  v_Attr_Nodes := Dbms_Xmldom.Getattributes(v_Emp_Node);
  --
  If (Dbms_Xmldom.Isnull(v_Attr_Nodes) = False) Then
    For i In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Attr_Nodes) - 1 Loop
     v_Attr_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Attr_Nodes
                     ,i);
     v_Node_Name := Dbms_Xmldom.Getnodename(v_Attr_Node);
     --
     If v_Node_Name = 'empno' Then
       v_Empno := Dbms_Xmldom.Getnodevalue(v_Attr_Node);
     Elsif v_Node_Name = 'ename' Then
       v_Ename := Dbms_Xmldom.Getnodevalue(v_Attr_Node);
     End If;
    End Loop;
    Dbms_Output.Put_Line('v_Empno=' || v_Empno);
    Dbms_Output.Put_Line('v_Ename=' || v_Ename);
  End If;
  ----
  -- Child nodes of employee node.
  --
  v_Child_Nodes := Dbms_Xmldom.Getchildnodes(v_Emp_Node);
  --
  For i In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Child_Nodes) - 1 Loop
    -- <job>,<mrg>,<hiredate>,<sal>
    v_Child_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Child_Nodes
                    ,i);
    v_Node_Name := Dbms_Xmldom.Getnodename(v_Child_Node);
    v_Text_Node := Dbms_Xmldom.Getfirstchild(v_Child_Node);
   
    v_Node_Value := Dbms_Xmldom.Getnodevalue(v_Text_Node);
    --
    If v_Node_Name = 'job' Then
     v_Job := v_Node_Value;
    Elsif v_Node_Name = 'mrg' Then
     v_Mrg := To_Number(v_Node_Value);
    Elsif v_Node_Name = 'hiredate' Then
     v_Hiredate := To_Date(v_Node_Value
                ,'MM/dd/yyyy');
    Elsif v_Node_Name = 'sal' Then
     v_Sal := To_Number(v_Node_Value);
    End If;
  End Loop;
  --
  Dbms_Output.Put_Line('v_Job=' || v_Job);
  Dbms_Output.Put_Line('v_Mrg=' || v_Mrg);
  Dbms_Output.Put_Line('v_Hiredate=' || v_Hiredate);
  Dbms_Output.Put_Line('v_Sal=' || v_Sal);
 End Loop;
End;
Chạy thủ tục:

begin
 -- Call the procedure
 parse_xml_example;
end;
Bạn cũng có thể phân tích XML từ nguồn CLOB.

Declare
 p        Dbms_Xmlparser.Parser;
 v_Xml_Clob   Clob;
 v_Doc      Dbms_Xmldom.Domdocument;
 v_Root_Element Dbms_Xmldom.Domelement;
 v_Child_Nodes  Dbms_Xmldom.Domnodelist;
 v_Greeting_Node Dbms_Xmldom.Domnode;
 v_Text_Node   Dbms_Xmldom.Domnode;
 v_Text     Varchar2(100);
Begin
 -- Một dữ liệu CLOB (Có thể từ cột CLOB của bảng).
 v_Xml_Clob := '<data><greeting>Hello</greeting></data>';
 
 -- Tạo một bộ phân tích XML
 p := Dbms_Xmlparser.Newparser;
 
 -- Phân tích dữ liệu XML thành các đối tượng DOM.             
 Dbms_Xmlparser.Parseclob(p
             ,v_Xml_Clob);
 -- Lấy ra đối tượng Dbms_xmldom.Domdocument
 -- (Phần tử mô tả toàn bộ tài liệu)          
 v_Doc := Dbms_Xmlparser.Getdocument(p);
 
 -- Phần tử gốc của tài liệu (<data>)
 v_Root_Element := Dbms_Xmldom.Getdocumentelement(v_Doc);
 
 -- Danh sách các node con 'greeting'.
 v_Child_Nodes := Dbms_Xmldom.Getchildrenbytagname(v_Root_Element
                          ,'greeting');
 
 -- Phần từ đầu tiên trong danh sách.
 v_Greeting_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Child_Nodes
                   ,0);
 v_Text_Node   := Dbms_Xmldom.Getfirstchild(v_Greeting_Node);
 -- Hello
 v_Text := Dbms_Xmldom.Getnodevalue(v_Text_Node);
 --
 Dbms_Output.Put_Line('Greeting:' || v_Text);
End;

5- Phân tích file XML

Trước hết bạn cần tạo ra một thư mục ảo, và gán quyền truy cập vào file trên thư mục đó.

-- Tạo ra một thư mục ảo (Thư mục DBA)

Create Directory MY_XML_DIR as 'C:/TEMP';

-- Gán quyền đọc và ghi trên thư mục này cho user scott.

Grant Read,Write on Directory MY_XML_DIR to scott;
Ví dụ dưới đây phân tích một file xml:
C:/TEMP/company.xml

<company id="111" companyName="Microsoft">
<websites>
 <website>http://microsoft.com</website>
 <website>http://msn.com</website>
 <website>http://hotmail.com</website>
</websites>
<address>
 <street>1 Microsoft Way</street>
 <city>Redmond</city>
</address>
</company>
Parse_Xml_File_Example

Create Or Replace Procedure Parse_Xml_File_Example As
 v_Bfile  Bfile;
 v_Xml_Clob Clob;
 ---
 p       Dbms_Xmlparser.Parser;
 v_Doc     Dbms_Xmldom.Domdocument;
 v_Root_Element Dbms_Xmldom.Domelement;
 v_Child_Nodes Dbms_Xmldom.Domnodelist;
 v_Child_Node  Dbms_Xmldom.Domnode;
 v_Text_Node  Dbms_Xmldom.Domnode;
 v_Text     Varchar2(100);
 ----
 v_Dest_Offset Integer := 1;
 v_Src_Offset  Integer := 1;
 v_Lang_Context Number := Dbms_Lob.Default_Lang_Ctx;
 v_Warning   Integer;
 --
 v_Value Varchar2(255);
Begin
 
 -- Đối tượng đại diện cho file XML.
 v_Bfile := Bfilename('MY_XML_DIR'
           ,'company.xml');
 
 -- Tạo dữ liệu CLOB rỗng
 Dbms_Lob.Createtemporary(v_Xml_Clob
             ,Cache => False);
 
 -- Mở file XML             
 Dbms_Lob.Open(v_Bfile
        ,Dbms_Lob.Lob_Readonly);
 
 -- Tải dữ liệu trong file vào v_Clob.
 Dbms_Lob.Loadclobfromfile(v_Xml_Clob -- Dest_Lob IN OUT 
              ,v_Bfile -- Src_Lob In 
              ,Dbms_Lob.Getlength(v_Bfile) -- Amount In 
              ,v_Dest_Offset -- Dest_Offset IN OUT
              ,v_Src_Offset -- Src_Offset In Out
              ,Dbms_Lob.Default_Csid -- Bfile_Csid In 
              ,v_Lang_Context -- Lang_Context In Out
              ,v_Warning -- Warning OUT 
              );
 
 -- Sau khi đọc xong, đóng lại.
 Dbms_Lob.Close(v_Bfile);
 --
 
 -- Tạo một bộ phân tích XML
 p := Dbms_Xmlparser.Newparser;
 --
 
 -- Phân tích dữ liệu XML thành các đối tượng DOM.             
 Dbms_Xmlparser.Parseclob(p
             ,v_Xml_Clob);
 
 -- Lấy ra đối tượng Dbms_xmldom.Domdocument
 -- (Phần tử mô tả toàn bộ tài liệu)          
 v_Doc := Dbms_Xmlparser.Getdocument(p);
 
 -- Phần tử gốc của tài liệu (<company>)
 v_Root_Element := Dbms_Xmldom.Getdocumentelement(v_Doc);
 --
 v_Value := Dbms_Xmldom.Getattribute(v_Root_Element
                   ,'id');
 Dbms_Output.Put_Line('id=' || v_Value);
 v_Value := Dbms_Xmldom.Getattribute(v_Root_Element
                   ,'companyName');
 Dbms_Output.Put_Line('companyName=' || v_Value);
 --- return Dbms_Xmldom.Domnodelist
 v_Child_Nodes := Dbms_Xmldom.Getchildrenbytagname(v_Root_Element
                          ,'*');
 For i In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Child_Nodes) - 1 Loop
   v_Child_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Child_Nodes
                   ,i);
   --
   If Dbms_Xmldom.Getnodename(v_Child_Node) = 'websites' Then
    Dbms_Output.Put_Line('Found websites');
    -- ...
   Elsif Dbms_Xmldom.Getnodename(v_Child_Node) = 'address' Then
    Dbms_Output.Put_Line('Found address');
    -- ...
   End If;
 End Loop;
Exception
 When Others Then
   Dbms_Output.Put_Line(Sqlerrm);
   Dbms_Lob.Freetemporary(v_Xml_Clob);
   Dbms_Xmlparser.Freeparser(p);
   Dbms_Xmldom.Freedocument(v_Doc);
End;
Chạy thủ tục:

begin
 -- Call the procedure
 parse_xml_file_example;
end;

6- Phân tích XML sử dụng Dbms_Xslprocessor

Oracle Cung cấp cho bạn package Dbms_Xslprocessor giúp bạn truy cập vào dữ liệu XML nhanh chóng và dễ dàng hơn . Hãy xem ví dụ sau:

Declare
  v_Xml_Clob Clob;
  ---
  p        Dbms_Xmlparser.Parser;
  v_Doc      Dbms_Xmldom.Domdocument;
  v_Root_Element  Dbms_Xmldom.Domelement;
  v_Child_Nodes  Dbms_Xmldom.Domnodelist;
  v_Current_Node  Dbms_Xmldom.Domnode;
  v_Websites_Nodes Dbms_Xmldom.Domnodelist;
  --
  v_Id      Number;
  v_Company_Name Varchar2(255);
  v_Street    Varchar2(255);
  v_City     Varchar2(50);
  v_Note     Varchar2(255);
Begin
  v_Xml_Clob := '<companies xmlns:my-ns="http://somedomain.com/abc">
          <company id="111" companyName="Microsoft">
            <websites>
             <website>http://microsoft.com</website>
             <website>http://msn.com</website>
             <website>http://hotmail.com</website>
            </websites>
            <address>
             <street>1 Microsoft Way</street>
             <city>Redmond</city>
            </address>
            <my-ns:note>Microsoft Note</my-ns:note>
          </company>
          <company id="100" companyName="Apple">
            <websites>
             <website>http://applet.com</website>
            </websites>
            <address>
             <street>1 Infinite Loop</street>
             <city>Cupertino</city>
            </address>
            <my-ns:note>Apple Note</my-ns:note>
          </company>
         </companies>';
  --
  -- Tạo một bộ phân tích XML
  p := Dbms_Xmlparser.Newparser;
  -- 
  -- Phân tích dữ liệu XML thành các đối tượng DOM.             
  Dbms_Xmlparser.Parseclob(p
              ,v_Xml_Clob);
  -- Lấy ra đối tượng Dbms_xmldom.Domdocument
  -- (Phần tử mô tả toàn bộ tài liệu)          
  v_Doc := Dbms_Xmlparser.Getdocument(p);
  -- Phần tử gốc của tài liệu (<companies>)
  v_Root_Element := Dbms_Xmldom.Getdocumentelement(v_Doc);
  --- return Dbms_Xmldom.Domnodelist
  v_Child_Nodes := Dbms_Xmldom.Getchildrenbytagname(v_Root_Element
                          ,'*');
  For i In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Child_Nodes) - 1 Loop
   -- <company> Node.
   v_Current_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Child_Nodes
                    ,i);
   Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                ,'@id'
                ,v_Id -- OUT
                );
   Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                ,'@companyName'
                ,v_Company_Name -- OUT
                );
   Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                ,'address/street/text()'
                ,v_Street -- OUT
                );
   Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                ,'address/city/text()'
                ,v_City -- OUT
                );
               
   -- Với trường hợp element có namespace
   -- Cần phải thêm tham số thứ 4.           
   Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                ,'my-ns:note/text()'
                ,v_Note -- OUT
                ,'xmlns:my-ns=http://somedomain.com/abc');
   Dbms_Output.Put_Line('v_Id=' || v_Id);
   Dbms_Output.Put_Line('v_company_Name=' || v_Company_Name);
   Dbms_Output.Put_Line(' - v_street=' || v_Street);
   Dbms_Output.Put_Line(' - v_city=' || v_City);
   Dbms_Output.Put_Line(' - v_Note=' || v_Note);
 
   -- Lựa chọn các Node phù hợp với đường dẫn.
   -- return Dbms_Xmldom.Domnodelist
   v_Websites_Nodes := Dbms_Xslprocessor.Selectnodes(v_Current_Node
                            ,'websites/website');
   For j In 0 .. Dbms_Xmldom.Getlength(v_Websites_Nodes) - 1 Loop
     v_Current_Node := Dbms_Xmldom.Item(v_Websites_Nodes
                      ,j);
     Dbms_Output.Put_Line(' - website=' ||
               Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
                            ,'text()'));
   End Loop;
  End Loop;
Exception
  When Others Then
   Dbms_Output.Put_Line(Sqlerrm);
   Dbms_Lob.Freetemporary(v_Xml_Clob);
   Dbms_Xmlparser.Freeparser(p);
   Dbms_Xmldom.Freedocument(v_Doc);
End;
Chạy ví dụ:
Nếu phần tử (element) của bạn có sử dụng namespace:

<companies xmlns:my-ns="http://somedomain.com/abc">

  <company id="111" companyName="Microsoft">

    .....

    <my-ns:note>Microsoft Note</my-ns:note>

  </company>

  ....

 </companies>
Bạn cần phải thêm tham số chỉ định namespace:

Dbms_Xslprocessor.Valueof(v_Current_Node
            ,'my-ns:note/text()'
            ,v_Note -- OUT
            ,'xmlns:my-ns=http://somedomain.com/abc');
Ngược lại bạn sẽ nhận được lỗi:

ORA-31011: XML parsing failed
ORA-19202: Error occurred in XML processing
LPX-00601: Invalid token in: 'my-ns:note/text()'