openplanning

Cài đặt Python trên Windows

  1. Download Python
  2. Cài đặt Python
  3. Bắt đầu với Python
  4. Các IDE cho Python

1. Download Python

Để download Python, bạn truy cập địa chỉ:
Sau khi download xong bạn có một file:

2. Cài đặt Python

Chạy file bạn download được ở bước trên để bắt đầu cài đặt. Chọn "Customize Installation" để bạn có thể tùy chọn ví trí Python sẽ được cài đặt ra.
Chọn vị trí mà Python sẽ được cài đặt ra.

3. Bắt đầu với Python

Trên "Start Menu" của Windows bạn chạy IDLE (Python 3.6 64bit):
Chương trình "Python Shell" đã được chạy, nó là một chương trình giúp bạn viết mã Python. Dưới đây là hình ảnh của nó:
Nhập vào một đoạn code: print("Hello Python") và nhấn Enter.
Python Shell là gì?
Sau khi bạn cài đặt xong Python, nó có thêm một công cụ Python Shell, đây là một IDE (Integrated Development Environment) giúp bạn viết mã Python. Nếu bạn không muốn sử dụng Python Shell bạn có thể sử dụng một IDE khác. Và chắc chắn là bạn sẽ sử dụng một IDE khác tốt hơn, vì Python Shell không phù hợp để bạn phát triển một ứng dụng lớn.

4. Các IDE cho Python

Một số IDE giúp bạn lập trình Python:
  • PyCharm
  • Eclipse (Cài đặt PyDev plugin cho Eclipse)