openplanning

Cài đặt Python trên Ubuntu

  1. Download Python
  2. Cài đặt Python
  3. Các IDE cho Python

1. Download Python

Trước hết bạn cần truy cập vào địa chỉ dưới đây để download Python:
Sau khi download bạn có 1 file:

2. Cài đặt Python

Trước hết bạn cần giải nén file mà bạn vừa download được ở bước trên.
Mở "Terminal" và CD vào thư mục mà bạn có được sau khi giải nén ở bước trên.
Đăng nhập vào với quyền ADMIN:
sudo su
Cài đặt:
./configure
Lệnh "./configure" đã thực hiện xong.
Thực hiện tiếp lệnh "make" để tạo các file.
make
OK, tới đây bạn đã cài đặt xong Python, bạn cần kiểm tra lại. Chạy lệnh "python" để làm việc với Python:
Thực thi một vài đoạn mã Python:
print ("Hello Python");

1 + 2

3. Các IDE cho Python

Để lập trình Python bạn cần một IDE (Integrated development environment), IDE là một công cụ hỗ trợ bạn viết code dễ dàng hơn. Các IDE dưới đây hỗ trợ Python:
  • PyCharm
  • Eclipse (Cần cài đặt PyDev plugin vào Eclipse)
Bạn có thể tham khảo thêm một trong các hướng dẫn sau: