openplanning

Hướng dẫn lập trình Python cho người mới bắt đầu

 1. Yêu cầu đòi hỏi
 2. Tạo Project
 3. Tạo module đầu tiên của bạn
 4. Python Module và Python Package
 5. Các ví dụ
 6. Tra cứu thư viện Python

1. Yêu cầu đòi hỏi

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt Python và một công cụ (IDE) để lập trình Python (Chẳng hạn như PyDev). Nếu không, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn dưới đây:
Windows:
Ubuntu

2. Tạo Project

Trên Eclipse chọn:
 • File/New/Other..
Sử dụng "Grammar Version" 3.x (Ngữ pháp phiên bản 3.x):
Chú ý: Ở đây tôi sử dụng "Ngữ pháp phiên bản 3.6", các phiên bản ngữ pháp Python có đôi chút khác biệt, bạn có thể tham khảo thêm tại:
Project đã được tạo ra.

3. Tạo module đầu tiên của bạn

Trên Eclipse chọn:
 • File/New/File
Nhập vào tên file:
 • main.py
Thêm nội dung cho main.py:
main.py
print ("Hello Python!");

x = 5;
y = 10;
z = 20;

print (x + y + z);
Chạy file main.py bằng cách nhấn phải chuột vào nó và chọn:
 • Run As/Python Run
Kết quả nhận được khi chạy main.py:

4. Python Module và Python Package

Trong Python, module có thể hiểu một cách đơn giản là môt file nguồn ( *.py), nó có thể phơi bầy ra các lớp (class), hàm (function) và các biến toàn cục (global variables), mà các module khác có thể sử dụng.

Khi nhập khẩu (import) một file nguồn Python khác. Tên của file được đối xử như là một namespace (Không gian tên)
"Python package" đơn giản là một thư mục chứa các "Python module".
Tạo mới một "package":
Khi bạn tạo một package có tên "org.o7planning.test" sẽ có 3 thư mục được tạo ra là "org", "o7planning", "test", trong mỗi thư mục tạo sẵn một file có tên "__init__.py". Các file "__init__.py" thực chất không có nội dung bên trong, nhưng nó nói với Python rằng hãy đối xử với các thư mục chứa nó như là một "package".
Bạn có thể tạo một module bên trong package, chẳng hạn tôi tạo một module có tên "mymodule.py" trong package "org.o7planning.test":
Và trong một module khác có thể nhập khẩu "mymodule" để sử dụng với cú pháp:
# Nhập khẩu module "mymodule" trong package "org.o7planning.test"

import org.o7planning.test.mymodule
Hoặc nhập nhẩu một class "myclass" trong module "mymodule":
# Nhập khẩu một class nằm trong module mymodule.

from org.o7planning.test.mymodule import myclass

5. Các ví dụ

math là một module được có sẵn của Python. Nó chứa các hàm toán học. Để sử dụng nó bạn cần phải nhập khẩu (import) nó. Dưới đây là một vài hàm của module này.
Hàm
Mô tả
math.floor(x)
Trả về phần nguyên của x như một kiểu float, là só nguyên lớn nhất và nhỏ hơn hoặc bằng x.
math.fabs(x)
Trả về giá trị tuyệt đối của x.
importExample1.py
# Nhập khẩu module math để sử dụng.
import math 

# math.floor(x)
# Hàm này trả về số nguyên (interger) lớn nhất và nhỏ hơn hoặc bằng x.
print ("math.floor(100.12) : ", math.floor( 100.12) )

# Hàm trả về giá trị tuyệt đối (absolute value).
print ("math.fabs(-100.72) : ", math.fabs( -100.72) )
Tạo một module với tên "mymodule" và nằm trong package "org.o7planning.test". Trong mymodule định nghĩa một hàm có tên sayHello.
Chú ý: Trong bài hướng dẫn này tôi không giới thiệu chi tiết về hàm. Nếu bạn là một người mới bắt đầu với Python, bạn không cần lo lắng về điều đó.
mymodule.py
# Định nghĩa một hàm, truyền vào tên người
# và trả về một chuỗi.
def sayHello(name) :
  return "Hello "+ name

# Sử dụng hàm sayHello ở trên.
text = sayHello("Python") 

print(text)
Chạy mymodule:
Trong một module khác bạn muốn sử dụng hàm sayHello của "mymodule" bạn cần phải nhập khẩu module này, hoặc chỉ nhập khẩu hàm sayHello của module này.
Import module:
importExample2.py
# Import module.
import org.o7planning.test.mymodule
 
# Gọi hàm sayHello của mymodule:
greeting = org.o7planning.test.mymodule.sayHello("Python")


print(greeting)
Import function:
importExample3.py
# Nhập khẩu hàm sayHello.
from org.o7planning.test.mymodule import sayHello

# Gọi hàm sayHello của mymodule:
greeting = sayHello("Python")
 

print(greeting)

6. Tra cứu thư viện Python

Khi làm việc với Python, bạn cần các tài liệu để có thể tra cứu các thư viện Python, và cách sử dụng chúng. Các tài liệu này được giới thiệu trên trang chủ của Python, các tài liệu này rất đầy đủ và chi tiết cho từng phiên bản khác nhau của Python.