openplanning

Cài đặt PyDev cho Eclipse

  1. PyDev Là gì?
  2. Yêu cầu đòi hỏi
  3. Cài đặt PyDev
  4. Cấu hình Interpreter

1. PyDev Là gì?

PyDev là một Plugin cho phép bạn cài đặt vào Eclipse, và bạn có thể lập trình Python trên Eclipse IDE.

2. Yêu cầu đòi hỏi

Eclipse là một IDE sử dụng để phát triển Java. Tuy nhiên nó cho phép cài đặt thêm các plugin để trở thành công cụ lập trình các ngôn ngữ khác như C/C++, Ruby, Python,...
Như vậy để có thể lập trình Python, trước hết bạn phải cài đặt Eclipse, sau đó cài đặt một Plugin có tên PyDev vào Eclipse. Bạn có thể tham khảo cách cài đặt Eclipse tại đây:

3. Cài đặt PyDev

Trên Eclipse chọn:
  • Help/Eclipse Marketplace...
Nhập vào "PyDev" để tìm kiếm:
Cài đặt thành công, bạn cần khởi động lại Eclipse.
Tiếp theo bạn cần kiểm tra lại Eclipse sau khi cài đặt. Trên Eclipse chọn:
  • File/New/Other...
Nếu bạn nhìn thấy PyDev trên cửa sổ Wizard thì có nghĩa là PyDev đã được cài đặt thành công vào Eclipse.

4. Cấu hình Interpreter

Python Interpreter là một bộ thông dịch (interpreter) sử dụng để thông dịch mã Python (do người lập trình viết) sang mã máy tính. Bạn cần khai báo nó với Eclipse.
Trên Eclipse chọn:
  • Window/Preferences
  • > PyDev/Interpreters/Python Interpreter
Nhập vào vị trí file python.exe. File này nằm trong thư mục Python mà bạn đã cài đặt.
Chú ý: Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Ubuntu, thì nhập vào:
/usr/bin/python<version>