openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Python Dictionary

 1. Python Dictionary
 2. Cập nhập Dictionary
 3. Xóa dictionary
 4. Các hàm với với Dictionary
 5. Các phương thức

1. Python Dictionary

Trong Python, dictionary (bộ từ điển) là một kiểu dữ liệu, nó là một danh sách các phần tử (element), mà mỗi phần tử là một cặp khóa và giá trị (Key & value), nó khá giống với khái niệm Map trong Java.
Các dictionary đều là là đối tượng của lớp dict.
Để viết một dictionary sử dụng cặp dấu móc { } , và viết các phần tử bên trong, các phần tử phân cách nhau bởi đấu phẩy. Mỗi phần tử là một cặp khóa và giá trị ngăn cách nhau bởi dấu hai chấm ( : )
Ví dụ:
# Dictionary

myinfo = {"Name": "Tran", "Age": 37, "Address" : "Vietnam" }
Bạn cũng có thể tạo một đối tượng dictionary từ phương thức khởi tạo (constructor) của lớp dict.
createDictionaryFromClass.py
# Tạo một dictionary thông qua constructor của lớp dict.
mydict = dict()

mydict["E01"] = "John"
mydict["E02"] = "King"

print ("mydict: ", mydict)
Output:
mydict: {'E01': 'John', 'E02': 'King'}
Đặc điểm của giá trị (value) trong dictionary:
 • Mỗi phần tử (element) của dictionary là một cặp (khóa và giá trị), giá trị có thể là một kiểu bất kỳ (string, số, các kiểu người dùng tự định nghĩa,....), và cho phép trùng lặp.
Đặc điểm của khóa (key) trong dictionary.
 • Khóa trong dictionary phải là kiểu bất biến (immutable). Như vậy nó có thể là string, số, Tuple, ....
 • Một số kiểu không được phép, chẳng hạn List (Danh sách), vì List là kiểu dữ liệu biến đổi (mutable).
 • Các khóa trong dictionary không được phép trùng lặp.
Ví dụ:
dictionaryExample.py
# Dictionary
myinfo = {"Name": "Tran", "Age": 37, "Address" : "Vietnam" }

print ("myinfo['Name'] = ", myinfo["Name"])
print ("myinfo['Age'] = ", myinfo["Age"]) 
print ("myinfo['Address'] = ", myinfo["Address"])
Output:
myinfo['Name'] = Tran
myinfo['Age'] = 37
myinfo['Address'] = Vietnam

2. Cập nhập Dictionary

Dictionary cho phép cập nhập giá trị ứng với một khóa nào đó, nó thêm mới một phần tử nếu khóa đó không tồn tại trên dictionary.
updateDictionaryExample.py
# Dictionary 
myinfo = {"Name": "Tran", "Age": 37, "Address" : "Vietnam" }

# Cập nhập giá trị cho khóa (key) 'Address'
myinfo["Address"] = "HCM Vietnam"

# Thêm một phần tử mới với khóa (key) là 'Phone'.
myinfo["Phone"] = "12345" 

print ("Element count: ", len(myinfo) ) 
print ("myinfo['Name'] = ", myinfo["Name"]) 
print ("myinfo['Age'] = ", myinfo["Age"]) 
print ("myinfo['Address'] = ", myinfo["Address"]) 
print ("myinfo['Phone'] = ", myinfo["Phone"])
Output:
Element count: 4
myinfo['Name'] = Tran
myinfo['Age'] = 37
myinfo['Address'] = HCM Vietnam
myinfo['Phone'] = 12345

3. Xóa dictionary

Có 2 cách để loại bỏ một phần tử ra khỏi một dictionary.
 • Sử dụng toán tử del
 • Sử dụng phương thức __delitem__(key)
deleteDictionaryExample.py
# (Key,Value) = (Tên, Số điện thoại)
contacts = {"John": "01217000111", \
      "Tom": "01234000111", \
      "Addison":"01217000222", "Jack":"01227000123"}

print ("Contacts: ", contacts)
print ("\n")
print ("Delete key = 'John' ")

# Xóa một phần tử ứng với khóa 'John'
del contacts["John"] 
print ("Contacts (After delete): ", contacts) 
print ("\n")
print ("Delete key = 'Tom' ")

# Xóa một phần tử ứng với khóa 'Tom'
contacts.__delitem__( "Tom") 
print ("Contacts (After delete): ", contacts) 
print ("Clear all element")

# Xóa toàn bộ các phần tử.
contacts.clear() 
print ("Contacts (After clear): ", contacts)

# Xóa luôn dictionary 'contacts' khỏi bộ nhớ 
del contacts 
# Lỗi xẩy ra khi truy cập vào biến không tồn tại trên bộ nhớ
print ("Contacts (After delete): ", contacts)

4. Các hàm với với Dictionary

Hàm
Mô tả
len(dict)

Trả về số phần tử của dict.

str(dict)

Hàm chuyển đổi ra một string biểu diễn dictionary.

type(variable)

Trả về kiểu của biến được truyền vào. Nếu biến truyền vào là một dictionary, thì nó sẽ trả về đối tượng đại diện lớp 'dict'.

dir(clazzOrObject)
Trả về danh sách các thành viên của lớp (hoặc đối tượng) được truyền vào. Nếu truyền vào là lớp dict, nó sẽ trả về danh sách các thành viên của lớp dict.
functionDictionaryExample.py
contacts = {"John": "01217000111" ,"Addison": "01217000222","Jack": "01227000123"} 
print ("contacts: ", contacts) 
print ("Element count: ", len(contacts) ) 

contactsAsString = str(contacts) 
print ("str(contacts): ", contactsAsString )

# Một đối tượng đại diện lớp 'dict'.
aType = type(contacts) 
print ("type(contacts): ", aType )

# Hàm dir(dict) trả về các thành viên của lớp 'dict'. 
print ("dir(dict): ", dir(dict) )

# ------------------------------------------------------------------------------------
# ['__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', '__dir__', '__doc__', 
# '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__gt__', 
# '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le__', '__len__', 
# '__lt__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', 
# '__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'clear', 
# 'copy', 'fromkeys', 'get', 'items', 'keys', 'pop', 'popitem', 
# 'setdefault', 'update', 'values']
# -------------------------------------------------------------------------------------

5. Các phương thức

 • TODO