openplanning

Chạy ví dụ Dart đầu tiên của bạn trong Android Studio

  1. Mục tiêu của bài viết
  2. Ví dụ Dart đầu tiên với Androd Studio

1. Mục tiêu của bài viết

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một ví dụ Dart đơn giản trên Android Studio và chạy nó thành công. Trước hết đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Dart Plugin vào Android Studio, nếu không, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:
Chú ý rằng ngoài Android Studio có rất nhiều các IDE hỗ trợ bạn lập trình Dart. Chẳng hạn như Visual Studio Code, IntelliJ IDEA... Vì vậy các bài viết dưới đây có thể có ích với bạn:

2. Ví dụ Dart đầu tiên với Androd Studio

Tạo một thư mục MyFirstDartProject.
Trên Android Studio, mở thư mục mà bạn vừa tạo.
  • File > Open
Tạo một file mới:
  • File > New > File > MyFirstDart.dart
MyFirstDart.dart
main() {

  print("Hello World!");
}
Tiếp theo, bạn cần phải cấu hình để nói với Android Studio rằng đây là một dự án Dart, hãy hỗ trợ nó.
  • File > Settings... > Languages / Frameworks > Dart
Khai báo vị trí Dart SDK của bạn.
Để chạy được tập tin Dart trên Android Studio bạn cần thêm một cấu hình.
Chúng ta sẽ tạo ra một cấu hình (Configuration) để chạy tập tin Dart dựa trên một Template có sẵn. Lựa chọn:
  • Template > Dart Command Line App > Create configuration
Nhập vào tên cấu hình và vị trí của tập tin Dart cần chạy.
Chạy tập tin Dart: