openplanning

Chạy ví dụ Dart đầu tiên của bạn trong Visual Studio Code

Xem thêm các chuyên mục:

1- Mục tiêu của bài viết

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một ví dụ Dart đơn giản trên Visual Studio Code và chạy nó thành công. Trước hết đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Dart Code Extension vào Visual Studio Code, nếu không, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:
Chú ý rằng ngoài Visual Studio Code có rất nhiều các IDE hỗ trợ bạn lập trình Dart. Chẳng hạn như Android Studio, IntelliJ IDEA... Vì vậy các bài viết dưới đây có thể có ích với bạn:

2- Ví dụ Dart đầu tiên với VS Code

Sau khi cài đặt Dart Code Extension vào Visual Studio Code chúng ta sẽ tạo một ví dụ Dart nhỏ và đảm bảo rằng chạy nó một cách hoàn hảo trên Visual Studio Code.
Tạo một thư mục bất kỳ, chẳng hạn MyFirstDartProject, và mở thư mục này bằng Visual Studio Code.
  • File > Open Folder
Thêm mới một tập tin với tên "MyFirstDart.dart":
MyFirstDart.dart
main() {
 
  print("Hello World!");
}
 
Chạy ví dụ:
Sau khi nhấn vào "Run and Debug" tập tin launch.json sẽ được tạo ra, nó chứa các cấu hình (configuration) để chỉ định các tập tin sẽ được sử dụng để chạy ứng dụng.
  • Run > Run Without Debugging
  • View > Debug Console

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.