openplanning

Property trong Dart

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Property là gì?

Trước khi đưa ra định nghĩa "Property là gì?" chúng ta cần làm rõ "Trường (field) là gì?".
Trường (field) là một biến với kiểu dữ liệu bất kỳ, được khai báo trực tiếp trong một lớp.
Chú ý: Trong một vài ngôn ngữ không có sự phân biệt rõ ràng giữa các khái niệm field, attributeproperty.
Trước khi tiếp tục với bài viết này, bạn nên xem trước bài viết dưới đây để tìm hiểu cách khởi tạo giá trị cho các trường thông qua constructor.
Trong ngôn ngữ Dart, tất cả các trường của lớp đều có thể được truy cập từ bên ngoài lớp, bạn có thể lấy ra giá trị của chúng hoặc sét giá trị mới cho chúng, chẳng hạn như ví dụ sau:
field_ex1.dart

class Person {
 String name;
 String gender;
 String? country; // Allow null value.

 Person(this.name, this.gender, this.country); // Constructor
 Person.nameAndGender(this.name, this.gender); // Constructor

 // Method:
 void selfIntroduce() {
  if (country != null) {
   print('Hi, My name is $name, from $country');
  } else {
   print('Hi, My name is $name');
  }
 }
}

void main() {
 Person emma = new Person('Emma', 'Female', 'USA'); // Create an object
 emma.selfIntroduce(); // Call method.

 var name = emma.name; // get the value of a field

 print('emma.name: $name');
 print('emma.gender: ${emma.gender}');
 print('emma.country: ${emma.country}');

 print(' --- Set new value to country field ---: ');

 emma.country = 'Canada'; // set new value to a field
 print('emma.country: ${emma.country}');
}
Output:

Hi, My name is Emma, from USA
emma.name: Emma
emma.gender: Female
emma.country: USA
 --- Set new value to country field ---:
emma.country: Canada
Private Field?
Khác với Java, Dart không cung cấp các từ khoá private, protectedpublic. Nếu muốn có một private field bạn nên đặt tên cho trường đó bắt đầu bởi dấu gạch dưới ( _ ). Chẳng hạn _fieldName.
Các trường với tên bắt đầu bởi dấu gạch dưới ( _ ) được ngầm định là private (riêng tư), chúng được sử dụng trong nội bộ thư viện. Đó đơn thuần là một quy ước ngầm, các lập trình viên sử dụng thư viện không nên truy cập vào các trường này từ bên ngoài vì nó trái với ý tưởng thiết kế thư viện. Việc cố tình truy cập vào các trường này từ bên ngoài có thể gây ra các sai lầm ngoài mong đợi.
Property?
Property là một khái niệm tương tự như trường (field), nhưng nó có các tính năng đặc biệt hơn trường. Property được chia làm 3 loại:
 • Read-only Property: Là property cho phép truy cập vào giá trị của nó, nhưng không cho phép sét giá trị mới cho nó từ bên ngoài.
 • Write-only Property: Là property cho phép sét giá trị mới cho nó, nhưng không cho phép truy cập vào giá trị của nó từ bên ngoài.
 • Read/Write Property: Là property cho phép truy cập vào giá trị của nó, và sét giá trị mới cho nó từ bên ngoài.
Theo ý tưởng thiết kế của Dart, bạn nên khai báo tất cả các trường của lớp là private, bằng cách đặt tên chúng bắt đầu bởi dấu gạch dưới ( _ ), và sử dụng các property để thay thế vai trò của các trường trong việc giao tiếp với bên ngoài.

2- Getter

Cú pháp getter cho phép bạn định nghĩa một property mà bên ngoài lớp có thể truy cập vào giá trị của nó, nhưng không thể sét giá trị mới cho nó trừ khi bạn cũng định nghĩa setter cho property này.

data_type get property_name {
   // code ...
   return a_value;
}
Ví dụ: Lớp Person dưới đây cho phép truy cập vào giá trị của property: name, nhưng không cho phép thay đổi giá trị của nó từ bên ngoài.
property_getter_ex1.dart

class Person {
 String _name; // private field
 String gender;
 String? _country; // private field

 Person(this._name, this.gender, this._country); // Constructor
 Person.nameAndGender(this._name, this.gender); // Constructor
 // Getter
 String get name {
  return _name;
 }

 // Getter
 String get country {
  return _country ?? '[Not Provided]';
 }

 // Method:
 void selfIntroduce() {
  if (_country != null) {
   print('Hi, My name is $name, from $country');
  } else {
   print('Hi, My name is $name');
  }
 }
}

void main() {
 var emma = Person.nameAndGender('Emma', 'Female'); // Create an object
 emma.selfIntroduce(); // Call method.

 var name = emma.name; // get the value of a property
 var country = emma.country; // get the value of a property
 print('emma.name: $name');
 print('emma.country: $country');

 // Can not set new value to property - name
 // emma.name = 'New Name'; // ERROR!!
}
Output:

Hi, My name is Emma
emma.name: Emma
emma.country: [Not Provided]

3- Setter

Cú pháp setter cho phép bạn định nghĩa một property mà bên ngoài lớp có thể sét giá trị mới cho nó, nhưng không thể lấy ra giá trị của nó trừ khi bạn cũng định nghĩa getter cho property này.

set property_name(data_type newValue) {
   // code
}
Ví dụ:
property_setter_ex1.dart

class Person {
 String name;
 String gender;
 String _country; // private field

 Person(this.name, this.gender, this._country); // Constructor

 // Setter
 set country(String newCountry) {
  _country = newCountry;
 }

 // Method:
 void selfIntroduce() {
  print('Hi, My name is $name, from $_country');
 }
}

void main() {
 var emma = Person('Emma', 'Female', 'USA'); // Create an object
 emma.selfIntroduce(); // Call method.

 // Set new value to country property.
 emma.country = 'Canada';
 emma.selfIntroduce();

 // Can not get the value of country property
 // var country = emma.country; // ERROR!!
}
Output:

Hi, My name is Emma, from USA
Hi, My name is Emma, from Canada

4- Examples

Ví dụ: Một property với cả hai gettersetter:
property_gettersetter_ex1.dart

class Person {
 String name;
 String gender;
 String? _country; // private field

 Person(this.name, this.gender, this._country); // Constructor
 Person.nameAndGender(this.name, this.gender); // Constructor

 // Getter
 String get country {
  return _country ?? '[Not Provided]';
 }

 // Setter
 set country(String newCountry) {
  _country = newCountry;
 }

 // Method:
 void selfIntroduce() {
  if(_country != null) {
    print('Hi, My name is $name, from $_country');
  } else {
   print('Hi, My name is $name');
  }
  
 }
}

void main() {
 var emma = Person.nameAndGender('Emma', 'Female'); // Create an object
 emma.selfIntroduce(); // Call method.
 var country = emma.country;
 print('Country: $country');

 print(' --- set new value to country property ---');

 emma.country = 'Canada'; // Set new value to country property.
 emma.selfIntroduce();
}
Output:

Hi, My name is Emma
emma.country: [Not Provided]
 --- set new value to country property ---
Hi, My name is Emma, from Canada

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.