openplanning

Upload và download file lưu trữ trên ổ cứng với Java Servlet

 1. Update file và lưu trữ vào ổ cứng
 2. Ví dụ Upload file

1. Update file và lưu trữ vào ổ cứng

Trong bài học này tôi hướng dẫn bạn upload file và lưu trữ trên ổ cứng. Ví dụ này sử dụng Servlet API >= 3.0
Chú ý: Bạn có thể xem một hướng dẫn tương tự upload và download file từ Database sử dụng Servlet tại:

2. Ví dụ Upload file

Ví dụ upload các file và lưu trữ trên một thư mục của ổ cứng.
UploadFileServlet.java
package org.o7planning.servletexamples;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.servlet.RequestDispatcher;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.MultipartConfig;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.Part;

@WebServlet("/uploadFile")
@MultipartConfig(fileSizeThreshold = 1024 * 1024 * 2, // 2MB
    maxFileSize = 1024 * 1024 * 10, // 10MB
    maxRequestSize = 1024 * 1024 * 50) // 50MB
public class UploadFileServlet extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  public static final String SAVE_DIRECTORY = "uploadDir";

  public UploadFileServlet() {
    super();
  }

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {

    RequestDispatcher dispatcher = request.getServletContext().getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsps/uploadFile.jsp");

    dispatcher.forward(request, response);
  }

  @Override
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    try {
      String description = request.getParameter("description");
      System.out.println("Description: " + description);

 
      // Đường dẫn tuyệt đối tới thư mục gốc của web app.
      String appPath = request.getServletContext().getRealPath("");
      appPath = appPath.replace('\\', '/');

 
      // Thư mục để save file tải lên.
      String fullSavePath = null;
      if (appPath.endsWith("/")) {
        fullSavePath = appPath + SAVE_DIRECTORY;
      } else {
        fullSavePath = appPath + "/" + SAVE_DIRECTORY;
      }

 
      // Tạo thư mục nếu nó không tồn tại.
      File fileSaveDir = new File(fullSavePath);
      if (!fileSaveDir.exists()) {
        fileSaveDir.mkdir();
      }
 
      // Danh mục các phần đã upload lên (Có thể là nhiều file).
      for (Part part : request.getParts()) {
        String fileName = extractFileName(part);
        if (fileName != null && fileName.length() > 0) {
          String filePath = fullSavePath + File.separator + fileName;
          System.out.println("Write attachment to file: " + filePath);
 
          // Ghi vào file.
          part.write(filePath);
        }
      }
 
      // Upload thành công.
      response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/uploadFileResults");
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      request.setAttribute("errorMessage", "Error: " + e.getMessage());
      RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsps/uploadFile.jsp");
      dispatcher.forward(request, response);
    }
  }

  private String extractFileName(Part part) {
    // form-data; name="file"; filename="C:\file1.zip"
    // form-data; name="file"; filename="C:\Note\file2.zip"
    String contentDisp = part.getHeader("content-disposition");
    String[] items = contentDisp.split(";");
    for (String s : items) {
      if (s.trim().startsWith("filename")) {
        // C:\file1.zip
        // C:\Note\file2.zip
        String clientFileName = s.substring(s.indexOf("=") + 2, s.length() - 1);
        clientFileName = clientFileName.replace("\\", "/");
        int i = clientFileName.lastIndexOf('/');
        // file1.zip
        // file2.zip
        return clientFileName.substring(i + 1);
      }
    }
    return null;
  }

}
UploadFileResultsServlet.java
package org.o7planning.servletexamples;

import java.io.IOException;

import javax.servlet.RequestDispatcher;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet("/uploadFileResults")
public class UploadFileResultsServlet extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;


  public UploadFileResultsServlet() {
    super();
  }

  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {

    RequestDispatcher dispatcher
      = request.getServletContext().getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsps/uploadFileResults.jsp");

    dispatcher.forward(request, response);
  }

}
/WEB-INF/jsps/uploadFile.jsp
<!DOCTYPE >
<html>
<head>
<title>Upload files</title>
</head>
<body>

  <div style="padding:5px; color:red;font-style:italic;">
    ${errorMessage}
  </div>
  
  <h2>Upload Files</h2>

  <form method="post" action="${pageContext.request.contextPath}/uploadFile"
    enctype="multipart/form-data">
    
    Select file to upload:
    <br />
    <input type="file" name="file" />
    <br />
    <input type="file" name="file" />
    <br />
    Description:
    <br />
    <input type="text" name="description" size="100" />
    <br />
    <br />
    <input type="submit" value="Upload" />
  </form>
  
</body>
</html>
/WEB-INF/jsps/uploadFileResults.jsp
<!DOCTYPE >
<html>
<head>
<title>Upload files</title>
</head>
<body>

  <h3>Upload has been done successfully!</h3>
  <a href="${pageContext.request.contextPath}/uploadFile">Continue Upload</a>
   
  
</body>
</html>
Chạy ứng dụng: